نکاتی درباره راه سازی

برای ساختن راه موارد زیادی در نظر گرفته می شود که قسمتی از این موارد به شرح زیر می باشد :

 1. مسیریابی
  1. در مسیر یابی توجه به مسائل اقتصادی ، امنیتی ، سیاسی و امثالهم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  2. مسیریابی اغلب ازطریق نقشه برداری هوائی انجام می گیرد .
 2. پیاده کردن مسیر و ترازیابی آن و مشخص کردن رقوم زمین طبیعی مسیر و ترسیم پروفیل طولی آن .
 3. تعیین خط پروژه برروی پروفیل طولی با درنظر گرفتن وضع اقتصادی آن و همچنین با در نظر گرفتن شیب های منطقی بطوریکه دید افقی در رانندگی با توجه به سرعت تعیین شده، مناسب باشد.
 4. اصولاً پس از پیاده کردن مسیر در روی زمین بهتر است کل مسیر زمین شناسی بشود و نوع خاکهای مسیر شناسائی شده و اطلاعات لازم از مقاومت قشرهای زیرین مسیر کسب شود. ضمناً عوامل زیر زمینی از قبیل گسل، کانال های آب، آب انبارها بررسی شده و وجود غار در کوه ها و احتمال وجود معادن کانی یا گنجینه ها مد نظر قرار گیرد.
  همچنین در کوه بری ها نوع سنگ ها از قبیل سنگ های تزئینی و همینطور سنگ های ریزشی شناسائی گردد و زلزله نگاری های لازم انجام پذیرد.
 5. پیاده کردن پروفیل های عرضی برای اجرا: درپیاده کردن پروفیلهای عرضی بایستی به پستی بلندی های موجود توجه بشود. و پستی بلندی های کم ارتفاع نادیده گرفته نشود، چرا که در حجم عملیات خاکبرداری وخاکریزی موثر است.
  درپیاده کردن پروفیل های عرضی باید خیلی دقیق بود بخصوص اگر پروفیل عرضی تهیه شده در دسترس نباشد ویا اصلاً تهیه نشده باشد. دراین حالت اول باید آنها را پس از برداشت رقوم زمین طبیعی، بادقت تمام و با در نظر گرفتن ارتفاع خاکریزی  یا خاکبرداری و شیب درنظر گرفته شده برای کناره های خاکریزی ها وخاکبرداری ها تهیّه نمود و طول افقی پروفیل عرضی درابتدای خاکریزی یا خاکبرداری دقیقاً مشخص شود و در مرحله بعدی روی زمین پیاده گردد.
  اگر در تهیه پروفیل ها دقت لازم نشده باشد و اشتباهاتی وجود داشته باشد و به همان صورت هم پیاده و اجرا گردد اصلاح بعدی شیب ها بامشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
 6. بایستی درزمان خاکبرداری شیب دیواره های کناری مرتب کنترل شود تا اشتباهی رخ ندهد و برای کنترل آن بهتر است شابلونی تهیه شود و با آن شابلون شیب ها کنترل گردد.
 7. در خاکریزی ها نیز شیب طرفین خاکریزی، درزمان خاکریزی به همان ترتیب یعنی بوسیله شابلون تحت کنترل باشد.
 8. درخاکبرداری ها باید دقت شود که سطح تمام شده خاکبرداری بیش از حد تعیین شده  نشود. این مسئله مستلزم آن است که وقتی خاکبرداری می شود کف خاکبرداری دائماً تحت کنترل باشد. در این مورد بهترین حالت وجود یک کمک نقشه بردار با یک دوربین نیوو در محل خاکبرداری می باشد که مرتباً محل خاکبرداری را تحت کنترل داشته باشد.
  توجه شود که کنترل و درست اجرا کردن شیب های طرفین جاده خیلی مهم می باشد، هم از نقطه نظر زیبائی جاده وهم ازنظر امنیتی آن.
پروفیل های طولی و عرضی جاده
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “نکاتی درباره راه سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *