پروفیل های طولی و عرضی جاده

پس از مطالعات اولیّه، زمین شناسی، نقشه برداری های لازم و تعیین مسیر وطراحی اولیه، پروفیل طولی و عرضی راه تهیه می شود.
برای تهیه پروفیل طولی، خط زمین طبیعی براساس ارتفاعات برداشت شده زمین ترسیم می شود، بعداً خط پروژه که بر اساس طرح اولیّه تهیه شده است ترسیم می گردد (خط پروژه ، خط نهائی وتمام شده وسط جاده می باشد).

پروفیل طولی خط طولی وسط جاده را نشان می دهد و سایر مشخصات جاده در پروفیل های عرضی و دیتیل های اجرائی مشخص می گردد.

پروفیل عرضی که جهت اجرا و محاسبه حجم عملیات خاکریزی و خاکبرداری مورد استفاده قرار می گیرد بایستی با دقت و حوصله زیادی تهیّه گردد، پروفیل عرضی اکثراً براساس پستی بلندی های زمین طبیعی تهیه می شود ولی در مناطقی که زمین طبیعی هموار باشد به فاصله هر ده یا پانزده متر، به نسبت موقعیت زمین طبیعی تهیه می شود.

بهترین حالت برای تهیه پروفیل عرضی این است که پس از میخ کوبی پروفیل طولی مسیر، نقاط پروفیل عرضی در محل های مورد نیاز تعیین گردیده و میخ کوبی شود و عرض جاده در آن نقاط با اضافه چند متر بیشتر برحسب موقعیت، میخ کوبی شده و ترازیابی گردد و سرانجام بر اساس رقوم به دست آمده پروفیل عرضی ترسیم گردد.

پروفیل عرضی در خاکبرداری ها

در خاکبرداری ها چند حالت پیش می آید : اول این که زمین طبیعی نسبتاً هموار باشد در این صورت با محاسبه عرض جاده با درنظر گرفتن شیب عرضی جاده و ضخامت روسازی(ساب بیس، بیس، رویه آسفالت) عرض خاکبرداری به صورت قائم مشخص می شود. برای محاسبه طول نهائی پروفیل عرضی با در نظر گرفتن شیب تعریف شده برای طرفین جاده و ارتفاع خاکبرداری در انتهای عرض جاده عرض نهائی خاکبرداری محاسبه وترسیم می گردد. مانند کروکی زیر:

پروفیل عرضی خاکبرداری در زمین هموار

حالت دوم حالتی است که زمین طبیعی عرض جاده در محل پروفیل شیبدار باشد. در این حالت راحت ترین نوع پیدا کردن نقطه انتهائی پروفیل (یعنی نقطه شروع خاکبرداری) ازطریق ترسیم می باشد. به این ترتیب که در نقطه انتهائی عرض جاده ارتفاع و رقوم را معین کرده وشیب زمین را ازطریق نقشه برداری مشخص کرده و با ترسیم شیب زمین وشیب کناری خاکبرداری نقطه تلاقی دوشیب را به دست آورده و بدین ترتیب پروفیل را ترسیم نمود. مانند کروکی زیر:

پروفیل عرضی در زمین شیب دار

پروفیل عرضی در خاکریزی

باتوجه به اینکه پروفیل عرضی درخاکریزی ملموس تر می باشد لذا کشیدن آن هم به نسبت راحت تر است.
در زمین هموار براساس رقوم پروژه اکس جاده و کسر ضخامت روسازی و شیب عرضی جاده خط بالائی پروفیل ترسیم می شود، بعداً خط زمین طبیعی براساس رقوم برداشت شده ترسیم گردیده و با توجه به شیب خاکریزی جاده که عموماً یک به یک در نظرگرفته می شود، ترسیم پروفیل تکمیل می گردد. مانند کروکی زیر:

پروفیل عرضی خاکریزی در زمین هموار

در مواردی که خاکریزی درشیب باشد ترسیم پروفیل به ترتیب ترسیم در خاکبرداری خواهدبود .

نکاتی درباره راه سازی
بستر سازی در راه
Facebooktwitterlinkedinmail

  14 comments for “پروفیل های طولی و عرضی جاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *