تنظیم برنامه اجرائی وقانون بیست هشتاد

قاعدتاً برای اجرای یک پروژه وبرنامه ریزی آن، شناخت کامل پروژه و مراحل اجرای آن و عوامل مربوط به آن وهمچنین انتخاب عوامل اجرائی آن بسیار مهمّ ولازم می باشد. لذا می طلبد که برای شناخت وبرنامه ریزی وتدارک آنها وقت کافی گذاشته شود .

بطوریکه در کشورهای پیشرفته صنعتی برای اجرای پروژه قانون بیست هشتاد مطرح می باشد. اصولاً بیست در صد زمان پروژه را فقط صرف مطالعه وشناخت وبرنامه ریزی میکنند. در این مدّت کلّیه نقشه ها به دقّت مطالعه شده و مقادیر کلیّه فعالیّت ها از طریق متره برآورد دقیق محاسبه گردیده ومقدار مصالح ونیرو های کاری نیز محاسبه وشناسائی می شود . عوامل اجرائی شناخته شده وانتخاب گردیده وکارگاه نیز تجهیز می گردد. وضمناً برنامه اجرائی وزمان بندی نیز دقیقاً تنظیم می شود و همینطور مرکز تهّیه مصالح مطالعه و شناسائی شده وقراردادهای لازم منعقد می گردد. در نتیجه در مرحله بعد کار را با آگاهی ونیروی تمام شروع کرده وبی وقفه انجام داده وحتّی اغلب قبل از پایان مدّت قرارداد نیز کار را به اتمام میرسانند .

مسلماًدر زمان بیست درصد اولیّه مسئولین ونیروهای اجرائی نیز روش کار خود را تنظیم نموده و کاملاً به وظایف خود آشنا شده و در زمان اجرا کمتر با اشکال مواجه می گردند.

درمدت بیست در صد اولیّه خطّ مشی پروژه کاملاً تعریف شده ودر زمان اجرا طبق همان تعریف عمل می گردد .

 

مدیریّت و صداقت
برنامه ریزی باتوجه به فصل کاری استادکاران
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *