خاطره: قدرت عمل کرد مغز انسان

قدرت عمل وسرعت محاسبه مغز انسان درحد خیلی بالا وباور نکردنی می باشد به طوریکه کارشناسان مسائل مغز معتقدند که هیچ کامپیوتری به به قدرت وسرعت آن نمی رسد. در این زمینه من شخصاً تجربیّاتی دارم که به راحتی میتوانم این مطالب را بپذیرم .

در مقاله خاطره رسیدگی به یک صورت وضعیّت قطعی مطرح کردم که صورت وضعیّت تنظیم شده با هزینه های انجام شده هم آهنگی داشت. با توجّه به این که من هزینه هارا ندیده ومحاسبه نکرده بودم، چطوری با اطمینان این مطلب را طرح کردم:

باتوجّه به قدرت عمل کرد مغز انسان اگر درموردی مغزانسان اطلّاعات لازم را از قبل داشته باشد. و ما نیاز به محسبات خیلی زیادی داشته باشیم که بتوانیم حاصل موردی را که نیاز داریم محاسبه نمائیم، مغز انسان حاصل آن مورد را دراسرع وقت به ما می دهد. به شرطی که ما باور داشته باشیم. متأسفانه در خیلی موارد رقم داده مغز را باور نمی کنیم، وپس از محاسبات خیلی زیاد واتلاف وقت به آن رقم می رسیم. که البتّه اجتناب نا پذیر است. به هر حال اگر دقّت وتوجّه دااشنه باشیم به قدرتن عمل مغز انسان پی می بریم.

به عنوان مثال من با یک شرکت پیمانکار نیمه دولتی همکاری میکردم که پروژه های زیادی در دست اجرا داشتند. همکاری من با آن تشکیلات به صورت قراردادی وجهت کنترل دفتر فنّی پروژه ها بخصوص در رابطه با تهیّه صورت وضعیّت های تنظیمی وراهنمایی آن ها بود.

شرکت نامبرده پروژه های زیادی داشت از جمله آنها راه مابین شهرستان های خمین و محلّات بود؛ من برای اولّین بار برای دیدن این پروژه رفته بودم ، که در معیّت مدیر پروژه مسیر در دست اجرارا از ابتدا تا انتها رفتیم وبرگشتیم. دراین مسیر رفت و بر گشت مدیر پروژه کارهای انجام شده را به طور مفصّل شرح دادند. وقتی ازمسیر برگشتیه وبه اول پروژه رسیدیم ، ایشان ازمن سئوال کردندکه فکر میکنید ما چقدر کار کرده ایم ؟ من بلا فاصله به ایشان گفتم فکر میکنم یکصد و ده میلیون تومان کار شده باشد. ایشان گفتند ولی ما فقط ۷۸ میلیون تومان صورت وضعیّت کرده ایم.

من وقتی به دفتر مرکزی برگشتم یکی از همکارانم را که دوره ارشد رشته  راه سازی را در دانشگاه تهران می گذراند، ودر دوره تعطیلات دانشگاه با من همکاری می کردند،با راهنمائی های لازم به آن پروژه فرستادم تا صورت وضعیّت آن پروژه را از ابتدا تابه آن زمان به طور دقیق تهیّه نمایند.

همکار من پس از مدتّی به من تلفن کردند که صورت وضعیّت را تهیّه وتمام کردم.پرسیدم رقم آن چه مبلغی شده است، ایشان جواب دادند: یکصد و مقداری تومان. پرسیدم آیا چیزی را از قلم نیانداخته اید؟واب دادند چرا مقداری ازسنگ ها وحمل آنهارا به دلیلی حساب نکرده اند ، من هم از ایشان خواستم که آن هارا هم حساب کرده وبه من اطلّاع دهند. ایشان پس از اینکه آن سنگ هارا هم حساب کردند مبلغ صورت وضعیّت را یک صد و ده میلیون تومان اعلام کردند. پس از آن من از ایشان خواستم که صورت وضعیّت را تکمیل کرده وبه دستگاه نظارت ارسال نمایند.

من با اعتماد به قدرت عمل کرد مغز انسان از این که مغز من بلا فاصله بعد از سئوال مدیر پروژه رقم کارکرد را اعلام کرد. ومن هم با اعتاد کامل آن رقم را مطرح کردم و چون به آن رقم اطمینان داشتم لذا تا زمانی که به آن رقم نمی رسیدیم مطمئن بودم که چیزی را ندیده گرفته ایم. البت به از این موارد برا من زیاد پیش آمده ودر اکثر موارد صحیح از آب در آمده است منتهی بایستی توجّه داشت که اطلّاعات لازم رامغز داشته باشد.

البـتّه ناگفته نماند که عمل کرد مغز انسان این قدرت را دارد وهمه دارای این قدرت می باشند ولی اکثراً به داده های مغز اعتماد نمی کنند، ورقم اعلامی مغز را جدّی نمی گیرند. ولی من به ارقام اعلامی مغز اعتماد کامل دارم . باید توجّه داشت حدس و گمان با اعلام قاطع مغز فرق دارد وبایستی به این مسئله توجّه بشود. همان طوری که مطرح شدبایستی مغز اطلّاعات لازم را از قبل داشته باشد، درآن پروژه هم من قیمت های فهرست بهای قرار دادرا می دانستم و کار انجام شده را باچشم خود دیده واطلّاعات لازم را مدیر پروژه در مسیر رفت وبرگشت پروژه به من داده بود. درنتیجه مغز من بلافاصله نتیجه خواسته شده را به من داد. وازاین قبیل مواردمحاسبات درپروژه های زیادی برای من پیش آمده است.

 

خاطره رسیدگی یک صورت وضعیّت قطعی 4
خاطره: تنظیم اسناد اسناد مناقصه بخش اوّل
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *