Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفنار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – دفترفنّی پروژه های عمرانی و وظایف آن.

۲ – تجهیز کارگاه.

۳ – تأخیرات در پروژه های عمرانی وعلل و عوامل آن.

۴ – ضرر و زیانهای وارده به پروژه در نتیجه تأخیرات.

۵ – محاسبه تأخیرات پروژه و هزینه ای آن.

۶ – متره بر آورد و اقتصاد کارگاه. ؟

۷ – مشخصآت فنّی عمومی و خصوصی.

۸ – مدیریّت پروژه؛ شرح وضایف دفتر فنّی.

۹ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش اوّل.

۱۰ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش دوّم.

۱۱ – مدیریّت دفتر فنّی؛ بخش سوّم.

۱۲ – دفتر فنّی در دفتر مرکزی پیمانکاران عمران.

۱۳ – دفتر فنّی:  ضرورت دفتر فنّی در مراکز شرکت های عمرانی.

۱۴ – مدیریّت پروژه : تنظیم برنامه برای اجرای پروژه.

۱۵ – رزومه و ضرورت آن و طرز تهیّه آن.

۱۶ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش اوّل.

۱۷ – دفتر فنّی ؛ ضریب بالاسری و محاسبه آن برای پروژه ها، بخش دوّم.

۱۸ – انواع خط ها وعلائم مورد استفاده در نقشه های عمرانی.

۱۹ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش اوّل.

۲۰ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش دوّم.

۲۱ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش سوّم.

۲۲ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش چهارم.

۲۳ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش پنجم.

۲۴ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش ششّم.

۲۵ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هفتم.

۲۶ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش هشتم.

۲۷ – خاطره مدیریّت دفتر فنّی یک پروژه بخش نهم.

۲۸ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۹ – نوع مدیریّت دفتر فنّی ونمونه قراردادمدیریّت آن.

 

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره (4311) بخش 17
فهرست مطالب؛ مدیریّت و مدیریّت پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *