قراردادهای بین المللی پروژه های عمرانی

قراردادهای بین المللی پروژه های عمرانی به نحوی تنظیم می شود که هیچگونه ابهامی برای طرفین قرارداد باقی نمی ماند.
در این قراردادها تمام نیازهای پروژه به طور کامل پیش بینی شده و نرخ آنها نیز از نظر قیمت و دستمزد در زمان انعقاد قرارداد روشن می گردد ازقبیل :

  • نیروهای انسانی ودستمزد آنها .
  • ماشین آلات مورد نیاز پروژه وکرایه ساعتی آنها .
  • تمام مصالح مورد نیاز پروژه وقیمت آنها .

نحوه قرارداد به شکلی است که پیمانکار ضرر نمی کند (باتوجه به ارزش پیمانکار در جامعه ونحوه محافظت از آن ) حتّی ازنقطه نظر مدیریتّی نیز مهندس مشاور موظّف به کنترل دقیق پیمانکار می باشد ودرصورت مشاهده ضعف درمدیریّت آن بلا فاصله تذکّرات لازم را می دهد و اگر پیمانکار نتوانست ضعف خود را برطرف نماید پیمانکاررا کنار گذاشته وخود با مدیریت قوی تری پروژه را به صورت امانی انجام می دهند. که در این حالت اجاره ماشین آلات وسایر امکانات پیمانکار را هم به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می نمایند.

از آنجائی که دراین قراردادها حقوق کارفرما وپیمانکار یکسان مراعات می شود در نتیجه هیچگونه اجحافی اتفّاق نمی افتد.

در این قراردادها درزمان اجرای پروژه درصورتی که تخلفی ازطرف پیمانکار یا دستگاه نظارت وکارفرما اتفاق بیافتد بلا فاصله یادآوری شده وهزینه وضرر وزیان آن تخلّف محاسبه شده وبه حساب بدهکاری متخلّف منظور می شود. وبه همین دلیل سیستم مدیریّتی طرفین دائماً وبه طور دقیق تحت کنترل می باشد.

قرارداد و تنظیم قرارداد
چه مواردی درمدیریّت بایستی مدّ نظر باشد
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *