مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۷، مدیریّت بدن؛ قسمت چهارم

بانام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک

مدیریّت بدن

در قسمت های قبل در رابطه با اخطار ها و درخواست های بدن بحث گردید که طبیعتاً خیلی مهم بوده و بایستی به آنها توجّه کاملی کرده و به موقع به درخواست های بدن جواب مثبت وبه موقع داده شود، و هرگز نبایستی نسبت به آنها بی اعتنا و یا بی تفاوت بود.

در مدیریّت بدن بهترین حالت این است که خودمان نیازهای اساسی بدن را بشناسیم و قبل از آنکه بدنمان به ما اخطار نماید آنها را برطرف نمائیم.

ازجمله نیازهای عمده و مهم بدن تأمین هوا و اکسیژن مورد نیاز بدن به نحو صحیح می باشد، با توجّه به اینکه هوا مهم ترین عامل زندگی می باشد، لذا در رسانیدن صحیح آن به بدن باید دقّت و توجّه زیادی بشود. در این زمینه نوشته ها و سفارشات زیادی به ما می شود، از جمله در یوگا نسبت به این موضوع اهمیّت خاصّی داده می شود، که در اینجا مطلبی از کتاب (یوگا، تمرین ۲۸ روزه نوشته ریچارد هیتلمن)را عیناً درج مینماییم:

زندگی و تنفس

“زندگی در تنفس کردن است، بنا بر این آنکس که تنفس کامل نداردنیمه زنده است” این ضرب المثل یوگائی مؤیّدابن مطلب است که نحوه تنفس ما مستقیماً روی سلامت مغزی و جسمانی ما اثر می گذارد و همچنین تعیین کنندۀ طول عمر وچگونگی آن است.

انسان می تواند هفته ها بدون غذا و روزها بدون آب و خواب زندگی کند ولی بدون هوا چند دقیقه زندگی بیشتر میسّر نیست. بنا بر این منبع اصلی تغذیه و قوّت ما از عاملی تأمین می شود که در هوائی که تنفّس میکنیم وجود دارد. در یوگا این عامل و عنصر اصلی را پرانا یا نیروی زندگی می نامیم. پرانا عنصر اصلی موجود در هوا می باشد و هر قدر بیشتر در بدن خود پرانا داشته باشید به همان اندازه زنده تر خواهید بود و کاهش میزان پرانا در بدن بمنزله تقلیل نیروی زندگی است. نیروی زندگی در انواع تغذیه ها وجود دارد ولی بدون شک هوا بیش از هر نوع دیگر مداوم و در دسترس است.

اغلب مردم به تنفس کوتاه و سطحی عادت دارند که ر نتیجه فقط قسمت فوقانی ششها را بکار می گیرند. حتی زمانیکه به اصطلاح تنفس عمیق می کنند ششها فقط اندکی هوا را در خود می گیرند. بنا بر این هدف اصلی از برنامه امروز این بود که با روش ” تنفّس کامل “حد اکثر بهره  برداری را از ششها بنمائیم و تا ظرفیّت کامل از نیروی زندگی ذخیره کنیم. افزایش پرانا باعث مرغوبیّت خون بدن، اصلاح چهره و سلامت کلّی جسم می گردد.

هدف دوّم از این برنامه این است که عمل تنفس را آرام و هماهنگ و موزون نمائیم چون تنفس های تند و بی رویّه عمر انسان را کوتاه و تولید حالات عصبی می کند. وقتی که نفس کشیدنها را بتوانیم اصولی انجام دهیم ملاحظه خواهیم کرد که بسیاری از نگرانیها، تشویشها و ناراحتی ها کاهش پیدا کرده یا بکلی از بین می روند و مغز را می توان برای منظور های تمرکز فکری و از این قبیل تمرینات تحت کنترل در آورد.

بخاطر همین دلایل است که روی “تنفس کامل ” تأکید فراوانی می شود که در هر فرصتی ولو کوتاه چند نفس عمیق بکشید. به خاطر داشته باشید“زندگی در تنفس کردن است.” این پاراگراف عیناً از کتاب فوق می باشد که به عقیده من بهترین روش یوگا در این کتاب مطرح شده است.

با توجّه به مطالب فوق در مدیریّت بدن خود بایستی به تنفس کردن و نوع تنفس کردن اهمیّت زیادی بدهیم و نفس کشیدنهایمان را به صورت صحیح و اصولی انجام دهیم.

با توجّه به اینکه انواع مختلفی برای تنفس کردن تعریف می شود در اینجا به دو مورد از آنها که در برنامه کتاب فوق الذّکر مطرح شده با نشان دادن عکس های آن، اشاره می کنیم.

ضمناً در رابطه با تنفّس مطلبی به نظرم رسید که درج آن در اینجا خالی از لطف نمی باشد؛ وقتی ما از یک هوای خیلی سرد وارد یک هوای خیلی گرم می شویم و یا بالعکس اگر یک نفس عمیق کشیده و آنرا چند ثانیه در ریه خود حفظ کرده و بعد کاملاً هوا را از ریه خود خالی کرده و چند بار مجدداً تکرار کنیم با توجّه به این که بدن خودش را با آن هوای جدید تطبیق مینماید لذا از وارد شدن به هوای جدید احساس ناراحتی به آدم دست نمی دهد.

دو نوع تنفس کامل از کتاب یوگا برنامه تمرین ۲۸ روزه:
تنفس کامل از کتاب یوگا برنامه تمرین 28 روزه
تنفس کامل از کتاب یوگا برنامه تمرین 28 روزه

مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش 6. مدیریّت بدن قسمت سوّم
فهرست مطالب؛ مدیریّت و مدیریّت پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *