مدیریّت و صداقت

در مدیریت وفرهنگ سازی در پروژه قبلاً مطالبی مطرح شد که یکی از موارد جلو گیری از شیوع دروغ ودزدی در پروژه بود. با توجّه به آن مطالب واهمیّت این موضوع لازم است که در این زمینه تامّل وتعمّق بیشتری صورت پذیرد.

باید توجّه کرد که زیر بنای زوال وتخریب یک جامعه همین دو کلمه می باشد . در جامعه ای که دروغ ودزدی رواج پیدا کرد دیگر هیچ چیز سرجای خود قرار نمی گیرد. در این حالت به هیچ حرفی نمیشود اعتماد کرد . نمی شود امید وار بود که وعده ها عملی خواهد شد یانه ؟ نمی توان برنامه ریزی کرد وتمام کارها به صورت هر چه پیش آید خوش آیدانجام می گیرد. در نهایت اگر چنین جامعه ای خیلی هنر بکند فقط می تواند در جا بزند و همه کارها سوری و ظاهری انجام می گردد و به طور کلّی اعتماد واطمینان از آن جامعه رخت می بندد .

در محیط پروژه هم در صورتیکه صداقت و درستکاری در آن جا نیافتاده باشد عیناً همین وضعیت پیش می آ ید .

در این زمینه مدیر پروژه باید با درایت کامل و تدابیر لازم جلو این پیش آمد یعنی شایع شدن دروغ گوئی ودزدی ورشوه خواری را بگیرد. و به هیچوجه به کسی اجازه چنین کاری را ندهد وخود نیز کاملاً صادق باشد .

البتّه با اهمیّت دادن به این موضوع ترفندهای لازم دراین زمینه بکار گرفته می شود. از جمله با استفاده از وجود یک اکیب اطلّاعاتی وامنیّتی صادق ودلسوز و متدّین به معنای واقعی که علاوه برانجام وظایف اصلی وحسّاس خود روی این موضوع هم به طور جدّی تمرکز نمایند تا جلو خلاف کاری های احتمالی گرفته شود.

مدیریت ومدیریت پروژه :تشویق ، توبیخ ولی اخراج نه ..
تنظیم برنامه اجرائی وقانون بیست هشتاد
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “مدیریّت و صداقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *