مدیریّت پروژه:شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش چهارم

انباروانبارداری امری است که بایستی توجّه زیادی به آن بشود علاوه بر اینکه هرکدام از مصالح بنابه حجم وحالات فیزیکی وشیمیائی آنها  نوع ومحل انبار کردن خاصّ خودرامی طلبد و طرز نگهداری آنها هم  بایستی مطابق با حالات آنها باشد، نگهداری مصالح ازنظر کیفیّت انبار وانبارکردن ومحافظت درمقابل مسائل جوّی ومسائل فیزیکی ودزدی اهمیت زیادی دارد،که برای مراعات این مسائل بایستی سیستم انبار دار ی علمی  وسیستم نگهبانی قوی برقرارگردد.

انبارکردن مصالح ۲ہہ

 • موادّ منفجره:موادّ مفجره که بیشتر در پروژه های راه سازی وشهرسازی وسدسازی ومشابه اینها مورد مصرف قرار می گیرد ازجمله مصالحی هستند که انبار کردن ونگهداری آن از اهمیّت به سزائی برخوردار است از قبیل اینکه حتماًبایستی دور از محلّ سکونت واداری وخارج از محوطّه تجهیز کارگاه باشد وازیک انبار مطمئنّ وکاملاً محافظت شده برخوردار باشد.ویک نگهبانی قوی هم داشته باشد.البتّه انبار کردن ونگهداری موادّ منفجره آئین نامه ای خودرا ذارد که بایستی دقیقاً مراعات شود.
 • میلگرد : انبارکردن میل گرد نیز بایستی درمحل های خشگ ودور از رطوبت وترجیحاًدر مکان های سربسته انبار گردد ودر موقع انبار کردن باید دقّت کرد که نمرات متفاوت با هم قاطی نشوند وهر نمره از میل گرد ها درجای معیّن خود گذاشته شوند واگر ناچاراً درفضای باز انبار گردیدحتماً بایستی روی آنها پوشیده شود تااز زنگ زدگی محافظت شود .ضمناً بستر سازی برای گذاشتن میل گرد ها هم ضروری می باشد.
 • تیر آهن وسایر آهن آلات از قبیل نبشی،سپری، تسمه وورق آهن وگالوانیزه نیز بایستی بامراعات موارد فوق انبار گردد.
 • آجر: با توجّه به انواع آجر هانوع بارگیری وحمل وباراندازی آنها متفاوت می باشد، ولی قاعدتآبایستی به صورت بسته بندی بوده باشد تا کمتر آسیب ببینند یعنی اگر به صورت پالت بسته بندی نشده وبه حالت عادی وبادست بار گیری وبار اندازی شوندمسلماً صدمه دیده واکثراًلب پر میشوند درنتیجه موقع اجرا بااشکال مواجه می شوند بخصوص آجرنما ها، البتّه علاوه برلب پر شدن ممکن است شکستگی هم زیاد اتفّاقافتاده وحیف ومیل گردند.
 • بلوکهای سقفی یا دیواری وجداول پیش ساخته نیز بایستی از موارد فوق طبعیّت نماید.
 • الوارهای چوبی وتخته های زیر پائی وسایر مصالح چوبی از قبیل شمع های چوبی وغیره هم بایستی درمحیط سربسته ودور از رطوبت وتابش مستقیم آفناب وبه نحوصحیح انبار گردند. الوارها وتخته ها به صورت خوابیده بابستر سازی مناسب وبافصله از همدیگر وقرارگرفتن آنها روی هم به صورت بعلاوه ای باشندیعنی اگر یک ردیف شمال جنوبی چیده شده ردیف بالائی شرقی غربی چیده شود.
 • درمورد قالب های چوبی نیز طرز چیدمان ونگهداری به همان ترتیب الوارها وتخته های دیگر عمل میگردد. قالب های بازشده نیز پس از تمیز کردن بایستی به نحو صحیحی چیده شوند، پرت مصالح چوبی نیز به نحو صحیحی انبار شده ودر جای خود به کار گرفته شود.
 • لوله های آب وفاضل آب واتصّالات مربوطه در انبار محفوظ ودارای در وپیکر مناسب ودر داخل داربست های مخصوص آنها  بانظم و ترتیب خاصّ خودشان انبار گردند.ظمناًلوله های داربست نما هاو بستهای آنها نیز به همین ترتیب ودرجای مناسب خود گذاشته شوند.
 • چهارچوب های درها وپنجره ها وخود در وپنجره هانیز بایستی درانباری محفوظ ودور از رطوبت به طور خوابیده وبه صورت کاملاً تراز چیده شوند.
 • شیشه (جام) :درصورتیکه شیشه پنجره ها قبل از موعد استفاده خریداری شود باید در انبار کردن آنها خیلی دقّت به خرج داد زیرا اگر شیشه ها بدون لائی وبه هم چسبیده انبار شوند پس از مدّتی به هم چسبیده ویک پارچه می گردند بطوریکه تفکیک آنها ازهمدیگر غیر ممکن می گردد.
 • کابل ها وسیم های برق ولوله های بر ق  وسایر لوازم برقی از قبیل کلید و پریز وغیره در انبار جداگانه ومحفوظ با در و پیکر مناسب و قابل قفل کردن  انبار ونگهداری گردد. ضمناً می توان مصالح نقّاشی و همچنین گونی برای عایق کاری وغیره رانیز در همین انبار نگهداری کرد. همینطور ممکن است سیم آرماتور بندی را نیز درهمین انبا رنگاه داشت.این انبار بایستی ازنظر آتش سوزی و دستبرد در امنیّت کامل باشد.
 • لوازم بهداشتی از قبیل کاسه توالت، کاسه دستشوئی، سینک ظرف شوئی وشیرآلات ویراق آلات درو پنجره  کاشی  دیواری سرویس ها وسرامیک کف سرویس ها ومصالح فرش کف ها از قبیل موزائیک وسنگ وغیره دریک انبار محفوظ ومطمئن نگهداری می گردد.
 • درقسمتی از انباری ویادر یک انبار مستقل دیگر لوازم بنّائی ازقبیل بیل ،کلنگ، فورغون، زنبه، استانبولی وسایر لوازم بنّائی انبار ونگهداری می گردد.
 •   برای لوازم ماشین آلات هم بایستی انباری در نظر گرفت

باتوجّه به اینکه انبا ر و انبارداری خود یک مقوله جداگانه ای بوده و تخصّص خودرا دارد لذا امکان خطا در این مورد میتواند زیاد باشد که امید است با تذکّر ویادآوری آن موارد اشکالات پیش آمده برطرف گردد.انشاءالله

مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی - بخش سوم
مدیریت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتیبانی 1
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *