مدیریّت پروژه : شرح وظایف رئیس کارگاه

بنا به تعریف شرح وظایف رئیس کارگاه در مادّه ده وهیجده شرایط عمومی پیمان وقرارداد های بین المللی کلیّه مسئولیّت های اجرائی پروژه اعّم از کیفیّت و کمیّت به عهده رئیس کارگاه می باشد در نتیجه بایستی شخصی با تجربه ، آگاه ، مدیر ، معتقد ، بخصوص معتقد به اصول فنّی بوده وجلوی هر گونه ندانم کاری وسمبل کاری را گرفته و هر گز اجازه ندهد که به هر دلیلی اصول فنّی نا دیده گرفته شود. وخود نیز به مشخصّات فنّی کاملاً آشنائی داشته وبه آن معتقد باشد.

وظایف رئیس کارگاه

آنچه که مسلّم است مسئولیّت ها به نسبت حجم وموقعیّت هر پروژه ای تعریف می شود ، ولی در اینجا به عنوان نمونه و فرضی شرح وظایف رئیس کارگاه تعریف می گردد که این موارد می تواند کم و یا زیاد گردد :

 • مطالعه و آشنائی کامل به نقشه ها و قرار داد و شناسائی کامل پروژه و آشنائی و داشتن دقیق مقادیر کار .
 • مطالعه دقیق برنامه زمانبندی و پایبندی به آن
 • انتخاب نیروهای مورد نیاز پروژه براساس چارت تعریف شده با هماهنگی مدیر پروژه وتعیین تکلیف آنها .
 • برنامه ریزی روزانه برای مسئولین زیر مجموعه خود وپیگیری آن.
 • تجهیز کارگاه .
 • داشتن جلسات منظم وطبق برنامه روزانه با معاونین خود و آگاهی کامل ازبرنامه آنها .
 • حضور مستمر در پروژه و عدم ترک کارگاه بدون انتخاب ومعرفّی جایگزین خود .
 • بازدید منظّم از کارگاه .
 • هماهنگی کامل با دستگاه نظارت وهمکاری کامل با آنها و اجتناب خیلی جدّی ازدر گیری بادستگاه نظارت .
 • کنترل کیفیّت و کمیّت دقیق کارها به صورت حضوری و دورا دور .(کنترل نیروها ، ماشین آلات ، مصالح بادریافت گزارش ازمسئولین مربوطه وبازدید از آنها ).
 • دریافت گزارش روزانه از معاونین خود ( معاونین فنّی اجرائی ، معاونت اداری مالی و معاونت پشتیبانی )
 • دادن گزارش کلّی ومستمر به مدیر پروژه و مشاوره دائم با مدیر پروژه .
 • آگاهی کامل از وضع مالی پروژه از طریق دریافت گزارشات .
 • دریافت گزارشات از دفتر فنّی و مطالعه و بررسی آنها و تشخیص انحرافات و اصلاح آنها .
 • ایجاد نظم وترتیب در پروژه وجلوگیری از ریخت و پاش ها واشتباهات .
 • توجّه کامل به روند پروژه از نظر فنّی ، مالی وبرنامه اجرائی .
مدیریّت پروژه :شرح وظایف مدیر پروژه
مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت فنّی و اجرائی
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه : شرح وظایف رئیس کارگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *