مدیریّت پروژه :شرح وظایف مدیر پروژه

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

در مدیریّت پروژه؛ باتوجّه به حجم پروژه شرح وظایف مدیر پروژه متفاوت می باشد در پروژه های کوچک مدیر پروژه می تواند مسئولیّت های متفاوتی داشته باشد از قبیل سرپرستی کارگاه توأم با مدیریت پروژه، ولی در پروژه های بزرگ مسلمّاً مسئولیّت ها بیشتر تقسیم می شود، و مدیر پروژه فقط بایستی به مدیریّت پروژه به پردازد  .

در اینجا بادر نظر گرفتن یک پروژه نسبتاً بزرگ به طور نمونه شرح وظایف یک مدیر پروژه راتعریف میکنیم که مسلّمّا این وظایف به نسبت هر پروژه می تواند متفاوت بوده باشد .

مدیر پروژه که در رأس مدیریّت قرار می گیرد حکم ریش سفید پروژه را داشته و بایستی بتواند با تدبّر کامل پروژه را اداره نماید و در درجه اوّل بایستی آگاهی کامل به پروژه و عاملان آن پیداکند یعنی کارفرما ، مهندسین مشاور ، دستگاه نظارت و دفتر مرکزی پیمانکار، که همه آنهارا کاملاً شناسائی نموده و وظایف مشروحه زیر را به عهده بگیرد .

 • کنترل و مدیریّت کلّ پروژه با حضور مداوم در آن، و قرار گرفتن در جریان کارها ازطریق دریافت گزارش مستمرّ از رئیس کارگاه و سایر مسؤلین مربوطه.
 • کنترل مداوم برنامه زمانبندی پروژه.
 • هم آهنگی عملیّات اجرائی و مشاوره دائم با رئیس کارگاه .
 • هم آهنگ نمودن پروژه با دفترمرکزی پیمانکار ، کارفرما ، مهندسین مشاور و دستگاه نظارت .
 • آگاهی کامل از وضعیّت کارفرما از نظر مالی و سیاسی و همکاری مستمر با کارفرما .
 • آگاهی از قدرت عمل و سیاست های مهندسین مشاور .
 • ایجاد حسن تفاهم در پروژه بین مسئولین پروژه، و همچنین داشتن هماهنگی کامل با دستگاه نظارت، مهندسین مشاور و کارفرما .
 • فرهنگ سازی در پروژه و پی گیری آن .
 • کنترل سود و زیان پروژه از راه های منطقی و به صورت مداوم .
 • ساپورت مالی پروژه و کنترل و پی گیری وضع مالی به طوریکه پروژه هرگز با مضیقه مالی مواجه نشود .( با پی گیری تهیّه صورت وضعیّت های موقّت به طور منظّم و مداوم، و دریافت مستمرّ پول هائی که به پروژه تعلّق میگیرد، از قبیل پیش پرداخت ها ، صورت وضعیّت و تعدیل های موقّت وغیره و تزریق به موقع آنها به پروژه .
 • پی گیری بیمه های مختلف کارگاهی .
 • حضور مستمر ودائم در پروژه خواه از نظر فیزیکی یا ارتباطی و ذهنی .
 • شرکت در جلسات هفتگی کارگاه و آگاهی کامل از وضع پروژه .
 • برنامه ریزی و پی گیری تشریفات پروژه و تنظیم برنامه های بازدیدی از پروژه از طرف کارفرما ، مهندسین مشاور ، مسئولین بالادست و سایر مهمان ها.
 • معرفّی وتبلیغ حسن اجرای پروژه و جلب اعتماد کارفرما و مهندسین مشاور .
 • باز دید مستمر از پروژه.
مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه
مدیریّت پروژه : شرح وظایف رئیس کارگاه
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه :شرح وظایف مدیر پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *