مدیریّت پروژه : شرح وظایف مهندسّین اجرا

مهندس اجرائی که عملاً بازوی اجرائی معاونت فنّی و رئیس کارگاه می باشد بایستی فردی فنّی واجرائی بوده باشد یعنی هم کاررا بشناسد وهم به روش اجرا آشنائی داشته باشد تا بتواند اجرای کاررا به طور صحیح پیش ببرد . وظایف مهندس اجرا می تواند به شرح زیر باشد البتّه مسلّم است که این موارد به صورت نمونه مطرح می شود ودر پروژه های مختلف نسبت به وضع وموقعیّت پروژه میتواند متفاوت باشد.

شرح وظایف مهندس اجرا

 • جرای دقیق برنامه زمان بندی پروژه وکنترل مستمّر آن .
 • گرفتن نقشه های اجرائی ازدفتر فنّی جهت اجرا ودادن آنها به اجرا  کنندگان .
 • کنترل اجرای دقیق کارها از نظر فنّی باداشتن تسلّط کامل به اجرا وآشنائی با آن که اگر استاد کار یاهر نیروی کار که ناشی بوده ومهارت کامل به اجرای کار نداشته وبه اصطلاح ناشی بوده باشد قبل از اینکه کارراخراب  نماید آن فردرا کنار بگذارد .
 • به طور مثال فرض کنیم یک بنّای آجر کاری مشغول آجرچینی می باشد با یک نظر اجمالی به طرز کار آن بنّا می توان تشخیص داد که آیا آن بنّا استاد کار است یا تازه کار، با توجّه به طرزایستادن آن در پشت کار ، طرزگرفتن آجر ازکارگر زیردستش ، طرزجاگذاری آجر ، طریقه پخش کردن ملات وسرعت عمل آن . اصولاً بنّای استاد آجررا به نحوی می گیرد که کاملاً دردستش جابگیرد و آنرا به نحوی روی کار قرار میدهد که بایستی قراربگیرد نه کج جاگذاری می کند که بعداً مجبور شود آنرا چپ و راستش بکند ونه از نظر تراز آن را مایل می گذارد و گرفتن آجر وجا گذاری آن را خیلی سریع انجام می دهد که در نتیجه راندمان کار هم خیلی بیشتر می باشد . ولی بنّای تازه کار در گرفتن آجر وجاسازی آن وتراز کردن آن وقبل از آن پخش ملاتش کلّی وقت تلف می کند و آخر سر هم کارش درست وتمیز در نمی آید . این موارد در تک به تک کارها ی اجرائی صدق می کند از قبیل آرماتور بندی ، بتن ریزی ، قالب بندی ، عایق کاری ، سیمانکاری ، فرش کف ، کاشیکاری ، طاق زنی ، سفیدکاری ونقّاشی وکلیّه کارهای اجرائی . بازهم بطور مثال بنّای سفید کاررا از نوع گرفتن ماله وطرز حرکت دادن آن روی کار حتّی در اولیّن حرکتش میشود فهمید که چقدر در کارش مهارت دارد که امید وارم در فرصتی دیگرنوع صحیح کار کردن تک به تک استاد کارها را مطرح نما یم .
 • تنظیم برنامه آماده نمودن مصالح ولوازم هر فعالیّتی در محل کار آن فعالیّت قبل از شروع به اجرا ، (شناخت مصالح مورد نیاز روزانه وآماده نمودن آن ازروزهای قبل).
 • راندمان گیری ازکارهای انجام شده  : آگاهی به مقدار کاری که هر استاد کاری باید انجام دهد وکنترل کار انجام شده ومقایسه آن .
 • کنترل صحیح کارها از نظر شاغولی بودن  ، تراز بودن ونظم وترتیب آن .
 • کنترل مصرف مصالح  ،وکنترل خیلی جدّی ازریخت و پاش وهدر رفتن آنها .
 • تمیز نگه داشتن محیط کار وجمع آوری مصالح باقیمانده  .
 • ارتباط مستمر با رئیس کارگاه ودادن گزارش دقیق کارها ومشاوره با ایشان  .
 • توجّه به تعداد نفرات مورد نیاز وتأمین وکم یا زیاد کردن آنها .
 • پیش بینی کارهای اجرائی روزهای آینده وتدارک مصالح ونیروهای اجرائی آن کارها از قبل .
 • پیش بینی موانع احتمالی ورفع آنها قبل از پیش آمدن .
 • بررسی ماشین آلات اجرائی وکنترل آنها از نظر راندمان ، سلامتی  ، نگهداری وتأمین نیاز های ماشین آلات به خصوص در قسمت راه سازی ومحوطّه سازی باهمکاری معاونت پشتیبانی .

 

مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت فنّی و اجرائی
مدیریّت پروژه :کنترل پروژه وشرح وظایف آن
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *