مدیریّت پروژه: شرح وضایف واحد آی تی

از آنجاییکه کلیّه اطلاّعات پروژه، حتّی اطلاّعت محرمانه پروژه، در کامپیوتر می باشد وسرپرست واحد آی تی پروژه هم دسترسی به همه آن اطلّاعات داردلذا بایستی سرپرست وگرداننده اصلی واحد آی تی فرد مطمئّن وقابل اعتماد باشد یعنی علاوه بر داشتن تخصّص وتجربه کافی در سیستم مدیریّت واحد کامپیوتر ( آی تی ) بایستی کاملاً شناخته شده و سرّ نگهدار ومورد اعتماد باشد.

شرح وظایف  واحد آی تی : با توجّه به اینکه کلیّه واحد ها با کامپیوتر سر و کار دارند واز طرف دیگر اکثر ارتباطات مابین واحد ها از طریق کامپیوتر انجام می گیرد، به این دلیل وظایف واحد آی تی خیلی حسّاس وسنگین می باشد. وبایستی با هوشیاری وحضور دائم به وظایف خود عمل نمایند. ومی تواان شرح وظایف واحد آی تی رابه شرح زیر توصیف کرد:

 • – طرّاحی وانتخاب سیستم شبکه بندی کامپیوتر ها. نصب سرور های مورد نیاز در مکان های مناسب ودرست وقابل دسترسی ومطمئّن.  کانال کشی وکابل کشی های صحیح با اجناس خوب. مراعات نقاط فنّی که قابل توجّه و زیاد و مهّم می باشد. به طوریکه از تداخل دستگاه ها با همدیگر و ایجاد نویز وغیره در امان باشند.
 • – انتخاب دستگاه های مرغوب با شناخت کامل آن ها با درنظر گرفتن جنبه اقتصادی وکارآمدی آن ها.
 • – کانال کشی و کابل کشی های مرتّب ومنظّم بامصالح مرغوب.
 • – نصب و راه اندازی دستگاه ها.
 • – تحت کنترل داشتن همه دستگاه ها، به نحوی که  همه دستگاه ها همیشه آماده وسالم باشند،تا وقفه ای در کار کاربران ایجاد نشود.
 • – آمادگی کامل برای تنظیم واصلاح مشکلات پیش آمده.
 • – به روز نگاه داشتن سیستم ها.
 • آشنایی کامل با نرم افزارهای مورد استفاده.
 • – آشنایی به سیستم عامل های مختلف ومطرح.
 • محافظت از اطلّاعات وداشتن بک آپ از اطلّاعات.
 • خاموش کردن سرور ها در ایّام تعطیلات وروشن کردن به موقع آن ها قبل از شروع فعالیّت کار بران در اولّین روز کاری.
 • سرکشی به سرور ها در تعطیلات طولانی وروشن کردن آزمایشی آن ها.
 • – تنظیم هوای اطاق سرورها ازنظر درجه حرارت و یکسان نگاه داشتن آن.
 • داشتن نیروهای مورد نیاز برای انجام کارهای فوق الذّکر.
مدیریّت پروژه:عمران و واحد آی،تی (Information Technology)
مدیریّت پروژه: تنظیم برنامه برای اجرای پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *