مدیریّت پروژه :کنترل پروژه وشرح وظایف آن

سیستم کنترل پروژه در کارهای عمرانی از اهمیّت بسزائی بر خوردار است بخصوص در پروژه های بزرگتر که این سیسنم می تواند جزو وظایف وزیر مجموعه دفتر فنّی قرار بگیرد و یا اینکه مستقلّاً تعریف شود که با همکاری معاونت های فنّی واداری وظایف خودرا انجام دهد . باتوجّه به چارت تعریفی که کنترل پروژه را مستقل از دفتر فنّی دیده است وظایف به صورت نمونه به شرح زیر تعریف می گردد .

وظایف کنترل پروژه

  • مطالعه دقیق پروژه وتنظیم برنامه زمانبندی ودر صورتیکه قبلاً برنامه ای تنظیم شده باشد مطالعه دقیق واصلاح آن به طوریکه برنامه حالت نمایشی نداشته بلکه کاملاً علمی ، جدّی واجرائی باشد که براساس آن پروژه ازنظر زمانی وکیفی کنترل گردد .
  • همکاری با دفتر فنّی ودریافت احجام کارهای اجرا شده ازدفتر فنّی ومقایسه آن با برنامه تنظیم شده .
  • کنترل فعّالیت پروژه وآگاهی کامل از روند پروژه ومقایسه آن بابرنامه وکنترل هم آهنگی تعدادنیرو ها بانیاز روزانه پروژه .
  • کنترل بهداشت وحفاظت وحراست کارگاه .
  • حضور مداوم در پروژه وراهنمائی های لازم جهت بهینه سازی روند پروژه
  • تعامل وهمکاری تنگاتنگ با دفتر فنّی ودر یافت اطلّاعات دقیق از تعداد نفرات وماشین آلات ومقدار مصالح .
  • گرفتن برنامه تأمین مصالح از پشتیبانی ومقایسه آن بابرنامه زمانبندی ودادن برنامه منظّم برای تأمین مصالح ونیازهای پروژه  .
  • گزارش مداوم وضعیّت پروژه به رئیس کارکاه وپیشنهاد راه کارهای مناسب تر .
  • تنظیم برنامه برای معاونت ها درصورت در خواست آنها به صورت میله ای ویا گسترده .
  • عدم دخالت در مدیریّت وفقط کنترل ودادن گزارش ودادن پیشنهاد.
مدیریّت پروژه : شرح وظایف مهندسّین اجرا
مدیریّت پروژه : شرح وظایف دفتر فنی
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه :کنترل پروژه وشرح وظایف آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *