مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش دوّم

پس از این که طبق شرح بخش اوّل مقدّمات و نیازهای انعقاد قرارداد آماده شد، نوع هزینه اجرای آن تعیین، و بر اساس آن پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار، قرارداد منعقد می گردد و اجرا آغاز می شود.

قرارداد بر چند نوع است و معمول ترین نوعِ آن، اجرا به طریق فهرست بها است که به عقیده من بهترین نوع نیز می باشد.

در این نوع قرار داد به همان ترتیب که کار اجرا می گردد، عملیّات انجام شده صورتجلسه شده و بر اساس آن هر ماه یک بار صورت وضعیت تهیّه می شود. در این نوع قراردادها فهرست بهای مورد نظر، ضمیمه قرارداد می باشد و هزینه کلیّه کارهای انجام شده بر اساس همان فهرست بها پرداخت می گردد. در اکثر انواع قرارداد بخصوص در این نوع قرارداد شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان نیز ضمیمه قرارداد بوده و کل پروژه به صورت کامل تابع آن می باشد. البته مشخصّات فنّی عمومی سازمان برنامه و در خیلی موارد مشخصّات فنیّ خصوصی نیز ضمیمه قرارداد می باشد.

با توجّه به اینکه در این نوع قراردادها کلیّه مقادیر پروژه قبلاً محاسبه شده و در فهرست بهای منضم به قرارداد منعکس می باشد، معمولاً زمان اجرا اشکال کمتری پیش می آید. در صورتی که کار جدیدی هم ابلاغ شود (که قیمتی برای آن در فهرست بها نباشد) تکلیف آن هم روشن است، از طریق تنظیم آنالیز بها، در مورد قیمت کار توافق می شود.

دوستان عزیزِ همراهِ سایت خواسته بودند که، نحوه تهیّه صورت وضعیّت، نحوه پرداخت کارفرما، اضافه کاری و یا کسرکاری شرح داده شود. باتوجّه به اینکه همه ی این موارد در شرایط عمومی و خصوصی پیمان مشخّص شده است، لذا فکر نمی کنم تکرار آنها در اینجا ضروری باشد ولی از آنجایی که پرداخت کارفرما برای پیشرفت پروژه خیلی مهمّ است، این یک مورد عیناً از شرایط عمومی پیمان شرح داده می شود:

فصل چهارم : مادّه ۳۷٫ پرداخت ها:

الف) در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیّت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کار ها و صورت مجلسهاست اندازه گیری مینماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان، مبلغ صورت وضعیّت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندّس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیّت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل، اصلاح می نماید. و آن را در مدّت حدّاکثر ده روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کار فرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلّاع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیّت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیّت های موقّت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسورات قانونی و کسور متعلّقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حدّاکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند…  دنباله مطلب را لطفاً درصفحه شماره ۳۳ شرایط عمومی پیمان مطالعه فرمایید.

ادامه دارد

مسیر اجرای پروژه: انواع واگذاری پروژه برای اجرا (2)بخش اوّل
مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (2) بخش سوّم
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش دوّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *