مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (۲) بخش سوّم

در این بخش در رابطه با ضمانت نامه ها و واگذاری پروژه برای اجرا، به صورت دستمزدی بحث می کنیم.
انواع ضمانت نامه های که در قرارداد ها مطرح می باشند به شرح زیر است.

  1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه .
  2. ضمانت نامه انجام تعهدّات کار.
  3. ضمانتنامه دریافت پیش پرداخت.
  4. ضمانت نامه حسن انجام کار.

نوع ضمانت نامه های انجام تعهدّات کار، دریافت پیش پرداخت و حسن انجام کار به صورت مشروح در فصل چهارم شرایط عمومی پیمان ماده ۳۴ و  ۳۵ و ۳۶ مشخّص شده است. توصیه میکنم با توجّه به اهمیّت آشنایی با شرایط عمومی پیمان حتماً آنرا مطالعه بفرمایید. ولی در مورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه بحثی در شرایط عمومی پیمان نشده است که آن هم در پروژه های دولتی تابع بخشنامه های سازمان برنامه می باشد و به نسبت حجم ریالی پروژه تعیین می گردد. ولی در پروژه های خصوصی بسته به سلیقه کارفرما نوع ضمانت نامه مشخّص می شود. این ضمانت نامه پس از برگذاری مناقصه و روشن شدن برنده مناقصه، به غیر از نفر اوّل و دوّم  ضمانت نامه ی مابقی شرکت کنندگان آزاد می شود. ضمانت نامه نفر اوّل و نفر دوّم پس از انعقاد قرارداد و دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد می گردد.

قرار داد اجرای پروژه به صورت دستمزدی:

در  قرارداد اجرای پروژه به صورت دستمززدی تهیّه کلیّه مصالح به عهده کارفرما بوده، و دستمزد اجرا به عهده پیمانکار می باشد. لذا می بایست هزینه اجرا دقیقاً محاسبه شود. یعنی دستمزد اجرای هر آیتم دقیقاً آنالیز شده و مشخّص شود. این نوع قرارداد اکثراً برای کارهای خاصّی که آیتم کم و حجم زیادی دارند به کار می رود. مثل اسکلت بتن آرمه (برای اسکلت بتنی تقریباً سه آیتم قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی استفاده می شود) و یا تهیّه و نصب اسکلت فلزّی. همانطور که می بینید دستمزد چند آیتم را به راحتی می توان برآورد کرد. این نوع قراردادها را کارفرمایانی انتخاب می کنند که امکانات کافی برای تهیّه مصالح، انبار کردن، نگهداری و کنترل آن را دارند. در این نوع قرارداد هزینه تهیّه مصالح داربست نیز به عهده کارفرما می باشد و هزینه باز و بسته کردن به عهده پیمانکار است. پیمانکار مصالح مورد نیاز را قبل از اجرا از کارفرما درخواست می کند و کارفرما برای زمان مورد نیاز پیمانکار آن ها را تحویل می دهد. لذا اگر از ابتدا برآورد دقیقی انجام شود و مقدار مصالح مورد نیاز در زمانهای مختلف تعیین گردد، تحویل مصالح از طرف کارفرما هم می تواند به طور منظم انجام شود و در نتیجه کار طبق برنامه پیش رود.

کار فرمایانی که پروژه بزرگی دارند و امکانات مناسب انبار هم دارند می توانند مصالح را به صورت انبوه خریداری نموده و امکانات تهیّه بتن را نیز فراهم نمایند و کار را به صورت اجرای دستمزدی به اجرا بگذارند. این شرایط از خیلی لحاظ به نفع کارفرما خواهد بود.

در خیلی از پروژه ها کار فرما کار را به قسمت های مختلف تقسیم کرده و قسمت به قسمت به صورت دستمزدی به اجرا می گذارد.

نوع پرداخت هم بر اساس متره ی کار و صورت وضعیّت ماهانه است. در این نوع قرارداد کارفرما به راحتی می تواند مصالح تحویلی به پیمانکار را با صورت وضعیّت اجرا مقایسه نموده و تحت کنترل داشته باشد.

صداقت و درستی ضامن پیشرفت کار و جامعه می باشد.

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (2) بخش دوّم
قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(2) بخش 4
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *