آموزش گام به گام متره برآورد، گام پانزدهم،آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن ۳

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن۳؛

در این گام دنباله متره آرماتور بندی را پی گیری کرده و طرز محاسبه وزن یک متر میلگرد و همین طور روش تنظیم جدول آرماتور بندی را پی می گیریم.

در گام چهارده شناژ های به عرض ۴۵ سانتیمتر چهار طرف را که باهم مشابه بودن حساب کردیم، حالا شناژ شماره ۱۶ که آن هم ۴۵ سانتیمتری می باشد حساب می کنیم. با توجّه به این که آرماتور بندی شناژ ها در محلّ تقاطع بایستی با همدیگر تلاقی نمایند لذا طول شناژ بدین شکل محاسبه می شود : (۵/۳۵ + ۰/۴۵ + ۰/۴۵ – ۰/۰۳*۲)= ۶/۳۱ متر که در تعداد ۶ ضرب کرده و حاصل آن را در ستون میلگرد به قطر ۱۴ مینویسیم. بعد خاموت های آن را متره میکنیم: طول خاموت مشابه خاموت شناژهای ۴۵ سانتیمتری می باشد که در گام قبلی حساب کردیم و طول آن ۱/۵۶ متر بود، و تعداد آن هم ۶٫۳۱ تقسیم بر ۰/۲۰ به اضافه ۱ میشود ۳۳، که به طول آن ضرب کرده و در ستون میلگرد به قطر ۱۰ می نویسیم و بعداً شناژ شماره ۴ را نیز به همان ترتیب حساب میکنیم. بعد از آن شناژهای به عرض ۳۵ سانتیمتر را به همان ترتیبی که شرح داده شد متره میکنیم.  منتهی باید توجّه کرد که میلگرد های شناژ شماره (۲ و ۳) و (۱۱ و ۱۳ و ۱۵) یکسره گذاشته می شوند یعنی طول میلگردآن ها همان ۱۲ متر خواهد بود و طول میلگرد شناژهای ۵ و ۶ هم  به طول ۹/۴۵ متر می باشد.

میلگرد زیر ستون ها نیز میلگرد نمره ۱۴ و به صورت شطرنجی در هر ۱۵ سانتیمتر یکعدد در نظر گرفته شده است. که کلّاً  36 عدد می باشد و طول هر یک معادل ۱/۲۰ متر می باشد .

برای میلگرد پی پلّه هم دو ردیف پنج تایی میلگرد نمره ۱۴ به طول ۱/۶۰ متر در بالا و پایین در نظر می گیریم. و خاموت نمره ۱۲ به فاصله هر ۱۵ سانتیمتر یک عدد.

برای شناژ های قائم نیز میلگرد انتظار در نظر میگیریم، یعنی برای هر شناژ قائم چهار عدد میلگرد به قطر ۱۴ میلیمتر به طول ۱/۲۰ متر محاسبه می کنیم. همین طور میلگردهای شناژ های قائم را که برای هرکدام از شناژ ها ۴ عددمیلگرد به قطر ۱۴ میلیمتر با خاموت به قطر ۸ میلیمتر و به فاصله هر ۲۰ سانتیمتر محاسبه می نماییم. ضمناً شناژ زیرسقف را نیز برای فقط چهار طرف یعنی دیوارهای خارجی با چهار عددمیلگرد به قطر ۱۴ میلیمتر و خاموت به قطر ۶ میلیمتر از هر ۲۰ سانتیمتر یک عدد متره می نماییم.  مانند ریز متره نشان داده شده در زیر.

همانطور که پیش تر نیز توضیح داده شد تعیین این میلگردها هیچ گونه توجیه محاسباتی ندارد و فقط برای یاد گرفتن طرز متره و به عنوان مثال عنوان شده اند.

توجّه شود که در موقع نوشتن متره هر یک از میلگردها، شکل و محاسبه طول آن ها در ستون شرح و ملاحظات به طور روشن توضیح داده شود.

بعد از اینکه طول همه میلگرد ها محاسبه شد، طول های هر قطر را جمع کرده و در زیر ستون خودش مینویسیم و زیر آن وزن متر طول آن میلگرد را نوشته و باضرب کردن به طول آن وزن آنها را به دست می آوریم. با جمع کردن وزن میلگردهای مختلف وزن کلّ آرماتور بندی به دست می آید.

برای به دست آوردن وزن طول هر میلگرد میتوانیم از جدول وزن میلگرد ها استفاده نماییم. در صورتیکه بر حسب اتفّاق جدول وزن میلگرد ها در دسترس نبوده باشد، در آن صورت با محاسبه سطح مقطع میلگرد و ضرب آن به عدد ۷۸۵۰ وزن متر طول آن میلگرد به دست می آید (عدد۷۸۵۰ وزن یک متر مکعب آهن می باشد). به طور مثال وزن یک متر طول میلگرد شماره ۱۴ به این طریق محاسبه می شود (۰/۰۰۷*۰/۰۰۷*۳/۱۴* ۷۸۵۰=۱/۲۰۷۸ ). که رقم ۱/۲۱ کیلوگرم در نظر گرفته می شود.

در این گام روش متره آرماتور بندی در فرم متره مطرح شد، که متره آن نیز در زیر نشان داده می شود. در گام بعدی روش تنظیم جدول آرماتور بندی مطرح خواهد شد. انشاءالله.

دوستانی که به طور جدّی علاقمند به یاد گرفتن متره هستند، باید توجّه کنند که در نوشتن متره امکان اشتباه خیلی زیاد است. لذا بایستی متره ی نوشته شده حتماً کنترل گردد. و من ازدوستان می خواهم، که متره نشان داده شده در زیر را نیز دقیقاً کنترل نموده و حدّاقل یک اشتباهی را که من مرتکب شده ام ولی اصلاح نکردم ، پیدا کنند، و اگر دوست داشتند آنرا با سایر اشتباهات احتمالی که ممکن است پیش آمده باشد برای من بفرستند. از طریق ایمیل، یا از طریق دیدگاه سایت.

ضمناً جدول وزن  آرماتور ها نیز  نشان داده می شود.

g15-4

 

 

 

آموزش گام به گام متره برآورد. گام چهاردهم، آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام شانزدهم، آرماتور بندی و تنظیم جدول آرماتور بندی4.
Facebooktwitterlinkedinmail

  8 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد، گام پانزدهم،آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *