آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۲۰، بتن، عایق و اندود زیر آن.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

بتن، عایق و اندود زیر آن.

بعد از بلوکاژ کف قاعدتاً بایستی بتن کف ریخته شود، تا هم رفت و آمد در کف ساختمان به راحتی انجام پذیرد و هم بلوکاژ محافظت بشود.  سطح بتن کف معادل سطح بلوکاژ می باشد با این تفاوت که اگر برای دیوارهای ده سانتیمتری، پایه بتنی در نظر گرفته شده باشد و نوع بتن آن هم با بتن کف تفاوت داشه باشد، بایستی مقدار آن از بتن کف کسر گردد . در نقشه ای که متره می کنیم به مقدار ۷/۵۳۵متر طول دیوار ۱۰ سانتیمتری داریم که بتنی به عرض ۳۰ سانتیمتر و به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر در نظر میگیریم و به مقدار۷/۵۴*۰/۳۰* ۰/۲۰=۵/۵۹ مترمربّع از سطح بلوکاژ کم کرده و بتن کف را حساب میکنیم.  بتن دیوار های ده سانتیمتری را نیز جداگانه حساب میکنیم. بتن کف قاعدتاً با بتن ۱۵۰ کیلوگرم سیمان ریخته میشود و بتن پایه دیوارهای ده سانتیمتری را با ۲۵۰ کیلو سیمان محاسبه می کنیم. آیتم های مورد استفاده برای بتن کف آیتم۰۸۰۱۰۲ و ۰۸۰۳۰۴ و برای بتن زیر دیوارهای ده سانتیمتری آیتم۰۸۰۱۰۴ یعنی بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان است. برای بتن پایه دیوارهای ده سانتیمتری قالب بندی در پی، یعنی آیتم ۰۵۰۱۰۱ نیز محاسبه می شود که در ریز متره پایین صفحه نشان داده شده است.

قبل از ریختن بتن کف نوبت  اندود ماسه سیمان لیسه ای روی کرسی چینی می باشد، که سطح افقی آن معادل سطح کرسی چینی است.و سطح قائم آن برابر است با دو برابر طول کرسی چینی ضرب در ارتفاع آن که در این نقشه مقدار ۱۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.  مطابق متره زیر.

با توجّه به این که سطح زیر عایق بایستی کاملاً صاف باشد، اندود زیر عایق حتماً بایستی لیسه ای گردد. آیتم مربوط به اندود افقی ۱۸۰۳۰۷ و اندود قائم آیتم ۱۸۰۳۰۴ و اضافه بها لیسه ای کردن آیتم۱۸۰۳۱۷ می باشد.

درمورد اندودها طبق سفارشات قبلی بایستی مقدّمه فصل هیجدهم دقیقاً مطالعه شود. در این فصل مطالب قابل توجّه زیاد می باشد. مثلاً در ردیف ۱۰ نوشته شده: “چنانچه اندود گچ و خاک یا سیمان در روی سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل ۱۰ درصد و چنانچه در سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل ۳۰ درصد به بهای مربوط به اندود اعمال می شود.”

همچنین در ردیف ۱۴  آمده: “در ردیف های بند کشی چنانچه از ملات پودر سنگ و سیمان سفید بجای ملات ماسه سیمان استفاده شود، ۲۰ درصد به بهای ردیف های مربوط اضافه می شود.”بقیّه مطالب مربوط به این فصل نیز حائز اهمیّت است که حتماً مطالعه شود.

در مورد عایق کاری هم مطالعه مقدمّه فصل توصیه می شود بخصوص توجّه به ردیف ۴ که مقدار قیر مصرفی در عایق های مختلف را روشن می نماید و برای محاسبه حمل قیر مورد استفاده قرار می گیرد. به شرح زیر:

  • ۱-۴ اندود قیری، بایک قشر اندود قیری ۲ کیلوگرم .
  • ۲-۴ دو قشر اندود قیر با یک لایه گونی ۳/۵ کیلوگرم .
  • ۳-۴ سه قشر اندود قیر با سه لایه گونی ۵ کیلو گرم .
  • ۴-۴ چهار قشر اندود قیر باسه لایه گونی ۶/۵ کیلو گرم.

درمورد عایق روی پی، قیمتی که در فهرست بهای ۱۳۹۳ ابنیه در نظر گرفته شده است برای عایق افقی و قائم یک قیمت است، در صورتیکه در گذشته قیمت عایق افقی با عایق قائم متفاوت بود. عایق روی پی با دو قشر قیر و یک لا گونی آیتم شماره ۱۳۰۲۰۱ می باشد. (ریز متره مندرج درزیر مطالعه شود.)

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 19 تسطیح و بلوکاژ کف.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 21 تهیّه صورت وضعیّت موقّت.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۲۰، بتن، عایق و اندود زیر آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *