آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۱۴۲، متره بر آورد سد های خاکی؛ ( ۴ )

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد سد سازی ( ۴ )؛

در گام های ۱۳۶ تا ۱۴۱، در رابطه بامتره بر آورد سد سازی و همچنین در رابطه با توپوگرافی زمین بحث گردید، اینک می پردازیم به سایر قسمت ها و تأسیسات مربوط به سد؛

۱۵ – ایمن سازی ارتفاعات طرفین سد؛ ارتفاعات طرفین سد بسته به موقعیّت ارتفاعات و نوع زمین آنها برای جلوگیری از ریزش، ایمن سازی می گردد، گه طبق نقشه و ایجاد پروفیل های لازم متره می گردد، این حالت درصورتیکه زمین های ارتفاعات کناری سد، خاکی و ریزشی بوده باشد، از بالای ارتفاع به صورت پلکانی خاکبر داری گردیده و وضعیّت زمین تثبیت می گردد، که بر اساس عملیّات انجام شده متره کرده و در صورت وضعیّت منظور می شود، مطلبی که در اینجا قابل توجّه است حجم خاکبرداری و حمل خاک می باشد، باتوجّه به اینکه وقتی بالاتربن پلّه خاک برداری می شود خاک آن سرازیر شده و در قسمت های پائین تجمّع می کند، در نتیجه حجم خاکبرداری پلّه های پائین زیاد تر از خاک خود آن پلّه می شود، که این مقدار خاکبرداری مضاعف ( که در صدی از خاک طبقه بالا خواهد بود ) با توجّه به موقعیّت و شیب زمین محاسبه می گردد، در صورتیکه حجم تجمّع خاک در منطقه ای بیشتر شد، بهتر است آن منطقه را تراز یابی کرده و با تهیّه پروفیل عرضی خاکبرداری آن منطقه را محاسبه نمود، باید توجّه کرد که در این حالت حجم خاک برداشته شده بیش از حجم واقعی خاک های برداشته شده می باشد، لذا در موردمحاسبه حمل خاک برداشت شده بایستی فقط حجم واقعی محاسبه شود. یعنی حجم خاک برای حمل بر اساس پروفیل های تهیّه شده از زمین طبیعی محاسبه می شود، باید توجّه کرد که این عملیّات حتماً بایستی در حین اجرا صورتمجلس بشود.

۱۶ – متره بر آورد سایر قسمت های سد؛

۱۶ – راه های دسترسی؛

۱ – ۱ – ۱۶ – راه دسترسی به خود سد؛ با توجّه به اینکه سد دور از شهر و اکثراً دور از جادّه های اصلی قرار می گیرد، در نتیجه یک راه دسترسی به سد با تمام اصول راه سازی بر اساس موقعیّت و طرح داده شده ساخته شده و بر اساس نقشه های مربوطه محاسبه و متره می گردد،

متره بر آورد راه سازی؛

متره بر آورد راه سازی در آموزش گام به گام متره بر آورد مطرح نگردیده ولی این مطلب در بخش دیگری به عنوان راه سازی به صورت مفصّل بیان شده است، لطفاً به آن مراجعه شود.

۲ – ۱ – ۱۶ – راه های دسترسی به معادن تهیّه انواع خاک و سایر نیازمندی های سد؛ برای دسترسی به معادن و تهیّه مصالح مکان هایی در قرار داد پیش بینی شده و راه های دسترسی به آنها مشخّص می گردد، که بر اساس تعریف قراردادمتره می شود، در صورتیکه مواردی پیش بیاید که در قرارداد مشخّص نشده باشد ، در آن صورت طبق دستور کار اجرا و متره آن تهیّه می شود.

۲ – ۱۶ – ساختمان هایی که برای سد در نظر گرفته میشود عبارتند از؛ ساختمان اداری ( مدیریّت سد )، ساختمان مسکونی، ساختمان کنترل ابزار دقیق، ساختمان انبار، ساختمان سرویس بهداشتی، مخزن آب آشامیدنی، مخزن سیستم آبرسانی بهداشتی ساختمان و آبیاری محوطّه، محوطّه سازی، ساحل سازی، سیستم روشنائی، سیستم آلارم، سیستم تلفن، که تمام این موارد و هر تأسیسات دیگری که طبق طرح پیش بینی شده است و اجرا می شود، بر اساس نقشه های مربوطه متره و بر آوردمی گردد.

۳ – ۱۶ – سیستم برق رسانی و تلفن به سد؛ سیستم رسانیدن برق و تلفن از آن نقطه ایکه به عهده اداره سد مربوط می گردد، بر اساس کارهای انجام شده و فهرست بهای مربوطه متره و بر آورد می شود.

فهرست بها هائیکه در سد سازی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از؛ بر اساس نوع قرار داد، فهرست بهاهای؛ سد سازی، ابنیه، راه و باند، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، و برق فشار قوی، و احیاناً سایر فهرست بها ها.

در سد سازی هدایت آب جاری خروجی سد به منابع مورد نیاز و کشاورزی از طریق کانال کشی و یا لوله کشی نیز مطرح می باشد، که در صورت وجود چنین مواردی بر اساس نقشه های مربوطه متره می گردد، و در آن موارد مطلب خاصّی به جز مواردیکه در گام های قبلی مطرح گردیده است مطلب قابل توجّهی به نظر نمی رسد.

در مقاله بعدی به عنوان حسن ختام متره بر آورد سد سازی مطالبی در رابطه با سد، و فارغ از متره بر آورد، مطرح می شود، انشاءالله.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 141، متره بر آورد سد سازی ( سد های خاکی) ( 3 )؛
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 143، مطالبی در باره سدسازی؛
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *