برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی کلّی پروژه؛ قسمت دوّم

در  قسمت ۱ برنامه زمانبندی فعالیّت ها را به صورت کلّی تری تعریف کردیم، و اینک زمان اجرای هر فعالیّتی را بر اساس روش اجرا تعریف می کنیم؛

توضیح اینکه روش اجرا در برنامه زمانبندی تفصیلی شرح داده خواهد شد.

اینک زمان بندی کلّی فعالیّت ها:

۱ – آماده سازی به مدّت ۱۲ روز.

۲ – پی سازی به مدّت ۲۰ روز.

۳ -دیوار سازی به مدّت ۲۵ روز.

۴ – اجرای شناژ زیر سقف به مدّت ۵ روز.

۵ – اجرای سقف به مدّت ۱۲ روز.

۶ – عایق و فرش بام به مدّت ۱۴ روز.

۷ – نماسازی خارجی به مدّت ۱۸ روز.

۸ – نصب لوله های تأسیساتی به مدّت ۷ روز.

۹ – کف سازی داخلی به مدّت ۱۲ روز.

۱۰ – نازک کاری دیوار های داخلی به مدّت ۳۰ روز.

۱۱ – کاشی کاری و نصب سرویس بهداشتی به مدّت ۱۵ روز.

۱۲ -سیم کشی و نصب یراق آلات به مدّت ۵ روز.

۱۳ – نقّاشی به مدّت ۱۵ روز.

۱۴ – پیاده رو سازی به مدّت ۲۰ روز.

۱۵ رفع نواقص و تمیز کاری و تحویل به مدّت ۱۰ روز.

با این ترتیب اگر فعالیّت ها در امتداد هم اجرا شوند، یعنی با پایان یافتن هر فعّالیتی، فعالیّت دیگر شروع شود زمان اجرای پروژه  مدّت ۲۲۰ روز می گردد، در صورتیکه ما می خواهیم پروژه را در ۱۸۰ روز انجام دهیم. برای این منظور به طور طبیعی با هم پوشانی فعّالیّت ها زمان کلّی اجرا را با ۱۸۰ روز تنظیم می نماییم.

تنظیم برنامه بر اساس شروع و پایان هر فعالیّت؛

۱ – آماده سازی به مدّت ۱۲ روز:                                     شروع روز ۱    پایان روز ۱۲

۲ – پی سازی به مدّت ۲۰ روز:                                        شروع روز ۱۲  پایان روز ۳۲

۳ -دیوار سازی به مدّت ۲۵ روز:                                       شروع روز ۳۲  پایان روز ۵۷

۴ – اجرای شناژ زیر سقف به مدّت ۵ روز:                           شروع روز ۵۷  پایان روز ۶۲

۵ – اجرای سقف به مدّت ۱۲ روز:                                    شروع روز ۶۲  پایان روز ۷۴

۶ – عایق وفرش بام به مدّت ۱۴ روز:                                شروع روز ۷۴  پایان روز ۸۸

۷ – نماسازی خارجی به مدّت ۱۸ روز:                              شروع روز ۸۸  پایان روز ۱۰۶

۸ – نصب لوله های تأسیساتی به مدّت ۷ روز:                    شروع روز ۱۰۰ پایان روز ۱۰۷

۹ – کف سازی داخلی به مدّت ۱۲ روز:                             شروع روز ۱۰۷ پایان روز ۱۱۹

۱۰ – نازک کاری دیوار های داخلی به مدّت ۳۰ روز:               شروع روز ۱۱۹ پایان روز ۱۴۹

۱۱ – کاشی کاری و نصب سرویس بهداشتی به مدّت ۱۵ روز: شروع روز ۱۳۵ پایان روز ۱۵۰

۱۲ -سیم کشی و نصب یراق آلات به مدّت ۵ روز:                شروع روز ۱۵۰ پایان روز ۱۵۵

۱۳ – نقّاشی به مدّت ۱۵ روز:                                        شروع روز ۱۵۵ پایان روز ۱۷۰

۱۴ – پیاده رو سازی به مدّت ۲۰ روز:                                شروع روز ۱۵۵ پایان روز ۱۷۵

۱۵ رفع نواقص و تمیز کاری و تحویل به مدّت ۱۰ روز:             شروع روز ۱۷۰ پایان روز ۱۸۰

هم زمان با تنظیم برنامه شروع و پایان هر فعالیّتی نموداری به صورت میله ای برای نشان دادن موارد فوق به شرح زیر ترسیم می کنیم:

تعداد ۱۸ ردیف افقی برای نشان دادن  فعالیّت ها، که ردیف اوّل و دوّم از بالا روز ها را نشان می دهد؛ ردیف اوّل روز های پروژه از اوِل شروع پروژه، و ردیف دوّم روز ها را از اوّل فعالیّت نشان می دهد، و  ردیف شرح فعالیّت ها از دو ردیف تشکیل می شود؛ یک ردیف برای نشان دادن پیش بینی و ردیف زیر آن برای نشان دادن پیشرفت فعالیّت در زمان اجرا در نظر گرفته شده است.

تعداد ۴۳ ردیف عمودی برای نشان دادن: شماره ردیف، شرح فعالیّت ها، تعداد روز هر فعالیّت، روز شروع هر فعالیّت، روز پایان هر فعالیّت، و ۳۶ ردیف افقی برای نشان دادن نمودار شروع و پایان فعالیّت ها ( هر ستون معادل ۵ روز در نظر گرفته شده است. ). توضیح اینکه ستونهای شروع و پایان هر فعالیّت از اوّل شروع فعالیّت، در زمان بندی تفصیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها قسمت اوّل، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 63؛
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 65.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۶۴٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *