متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی ، بخش ۲، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام۷۴٫

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هر فعالیّت، متره نوع چهارم برای کنترل هزینه های پروژه؛

متره نوع چهارم برای کنترل هزینه پروژه؛ در گام ۷۳ بر آورد هزینه های هر فعالیّت را شروع کردیم و فعالیّت شماره یک و دو را بر آورد کردیم، با توجّه به اینکه متره های ساختمان را قبلاً نوشته بودیم به نظر می رسید که می شود از وجود آن متره ها استفاده کرد، ولی در عمل مشخّص شد که برای این منظور بایستی متره خاص خودش را تنظیم کرد، چون در این برنامه فعالیّت ها تفکیک شده اند در نتیجه متره آن ها هم بایستی تفکیکی نوشته شود، در صورتیکه متره های دیگر به صورت پیوسته نوشته می شوند، به طور مثال وقتی برای تیر های نعل درگاهی متره نوشته می شود قاعدتاً توأم با تیر ریزی سقف محاسبه می شود، در صورتیکه در این برنامه بایستی جزو آجر چینی و به طور مستقل حساب شود، همینطور میل مهار نعل درگاهی ها بایستی تفکیک شده و در این فعالیّت منظور شود، و همچنین سایر موارد مشابه، در نتیجه متره بر آورد برای کنترل پروژه حتماً بایستی کاملاً مستقل تنظیم شود.

در گام ۷۳ در مرحله اوّل سه فعالیت را که در نمودار زمان بندی در یک صفحه تنظیم شده بود در یک جا متره کردم ولی بعداً متوجّه شدم که نسبتاً طولانی شد و ممکن است ایجاد خستگی نماید، در نتیجه سعی کردم به قسمت های کوتاه تری تقسیم بکنم و در هر برنامه بیش از ده دوازده صفحه متره ننویسم، به همین دلیل فعالیّت سوّم را که تا حدودی طولانی بود تفکیک کرده و در این گام منظور نمودم، در این حالت نمودار زمان بندی فعالیّت های یک و دو هم در این گام دیده می شود.

با وجود توضیحات فوق من سعی داشتم که از وجود متره های قبلی بهره برداری بکنم و مواردی که متره شده اند از آنها استفاده نمایم، لذا در بعضی از صفحات متره به مواردی بر خورد می کنیم که در این فعالیّت جایگاهی ندارند و عملاً زاید می باشند، که در تهیّه گامهای بعدی این مسئله را مد نظر خواهم داشت و سعی خواهم کرد که متره کاملاً مستقل، و مربوط به فعالیّت مورد بحث باشد.

متره و بر آورد گام ۷۴  ( متره بر آورد فعّالیّت شماره ۳، توأم با نمودار فعالیت شماره ۱ و ۲ )به شرح زیر می باشد:

متره برآورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش 1، متره نوع چهارم. آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 73.
متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی، بخش3، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام 75.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی ، بخش ۲، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام۷۴٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *