آموزش گام به گام متره برآورد – گام سیزدهم، آرماتور بندی و طرز متره کردن آن ۱

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آرماتدر بندی ططرز متره کردن آن ۱ ؛

در گام دوازدهم پر کردن کنار شناژ ها (زمانی که برای قالب بندی از قالب چوبی و یا  فلزّی استفاده کرده  باشیم) مطرح شد  و اینک آرماتوربندی و طرز متره کردن آن ها شرح داده می شود.

وقتی برای قالب بندی شناژ از قالب چوبی و یا فلزّی استفاده کردیم پس از باز کردن قالب فضای خالی کنار شناژ ها بایستی با مصالح مرغوب پر شده و کوبیده شود، که متره آن هم بایستی نوشته شود. در نوشتن متره حتّی المقدور بایستی از سطوح و حجم هایی که یک بار محاسبه شده در جاهای دیگر هم استفاده نمود. مثلاً برای محاسبه حجم مصالحی که به کنار شناژها ریخته می شود کافی است که سطح شناژ ها را از سطح پی کنی کسر کنیم در نتیجه سطح مورد نیاز به دست می آید. آیتم آن هم در فهرست بها در فصل دوّم  آیتم ۰۲۰۵۰۴ می باشد. در مورد کوبیدن و فشرده نمودن این کار ردیفی که جواب گوی این مطلب باشد، در این فهرست بها دیده نمی شود. در صورت انجام دادن آن بایستی به نسبت هزینه ای که برای این کار پرداخت میشود، درخواست قیمت جدید بشود. نا گفته نماند که در نمونه نقشه مورد متره ما، این فضا کم عرض بوده و کوبیدن آن هم خیلی مشکل است. و اصولاً در چنین مواردی حتماً از قالب آجری استفاده می کنند که به اشکال برخورد نکنند. منتهی از آنجایی که نیّت ما آموزش متره می باشد، لذا سعی در آن است که تمام مواردی که ممکن است پیش بیاید، نشان داده شود.

 آرماتور بندی: آرماتور بندی یکی از آیتم های قابل توجّه در متره است، که نسبتاً هم پیچیده است. قائدتاً در نقشه آرماتور بندی آرماتور ها شماره گذاری شده و طول و تعداد آنها نیز محاسبه شده و نشان داده می شود. و در عین حال جدول محاسباتی آن هم در نقشه کشیده می شود. اگر در نقشه ای برای آرماتور بندی جدولی تنظیم نشده باشد، و یا طول و تعداد آن ها مشخّص نشده باشد. در آن حالت بایستی بادقّت کامل آرماتور ها را تک به تک حساب نمود. با این که اصولاً در متره بایستی دقیق و هشیار بود که چیزی از قلم نیافتد، در آرماتور بندی این امر بیشتر هم حائز اهمیت است زیرا تعداد آرماتور ها زیاد بوده و هر اشتباه کوچکی می تواند به رقم درشتی تبدیل شود. به طور مثال اگر در محاسبه خاموت ها طول خاموت را ۴ سانتیمتر کمتر حساب بکنیم، که اکثراً این اشتباه روی میدهد، در شناژبندی همین ساختمان کوچک که ما داریم متره آن را می نویسیم، فقط در شناژ پی آن حدود ۵۵۴ عدد خاموت با آرماتور ده میلیمتری استفاده شده، که طول رقم اشتباه شده ۲۲۱۶ سانتیمتر یعنی ۲۲/۱۶ متر کمتر حساب می شود. که وقتی به وزن یک متر طول آن که معادل ۶۱۷ گرم می باشد ضرب کنیم رقمی معادل ۱۳/۶۷ کیلوگرم کمتر منظور می شود، بادر نظر گرفتن قیمت آن در فهرست بها یعنی آیتم شماره ۰۷۰۱۰۱ به مبلغ ۲۴۹۰۰ ریال.  مبلغ از دست داده  ی ما معادل ( ۱۳/۶۷ *۲۴۹۰۰* ۱؟۳۰* ۱/۰۴ = ۴۵۹۱۸۷/۸۷ ) ریال می گردد. این رقم فقط در شناژ پی بوده است در صورتی که شناژهای قائم و شناژ زیر سقف هم محاسبه شود، اقلاً دو برابر این رقم در این نقشه کوچک کمتر محاسبه شده است. حال ببینیم  ۴ سانتیمتر از کجا آمده است: وقتی پوشش میل گرد در بتن سه سانتیمتر در نظر گرفته می شود، برای محاسبه طول خاموت از هر چهار گوشه دو تا سه سانتیمتر که جمعاً می شود هشت مرتبه از محیط شناژ کسر کرده و با اضافه کردن خم دو سر میل گرد طول آنرا محاسبه می کنیم، که برای شناژ (۴۵*۳۵ ) سانتیمتر می شود، ۱/۵۶ متر. در صورتی که اگر دقّت کنیم می بینیم اشتباه است زیرا پوشش بتن برای میل گرد های طولی منظور شده است و خاموت پشت میل گردها قرار می گیرد، درنتیجه از هر طرف نصف قطر میلگرد از طول آن اضافه کسر شده است که هشت تا نیم سانتیمتر می شود ۴ سانتیمتر. باتوجّه به مطالب بالا گوشه ای از اهمیّت توجّه و دقّت کامل در متره نوشتن برایمان روشن می شود.

ضمناً باید توجّه کرد که اگر پوشش بتن برای خاموت ها درنظر گرفته شده باشد، برای هر طرف بایستی همان سه سانتیمتر کسر گردد. ولی اگر پوشش برای میلگرد های طولی منظور شده باشد بحث بالا مطرح می باشد که آن هم از هر طرف بایستی دو سانتیمتر کسر شود نه دو و نیم سانتیمتر.

با توجّه به اهمیّت و طولانی بودن مطالب، طرز متره کردن و تنظیم جدول میلگرد در گام بعدی مطرح می شود. انشاءالله.

آموزش گام به گام متره برآورد- گام دوازدهم، قالب بندی شناژپی و نوع آن؛
آموزش گام به گام متره برآورد. گام چهاردهم، آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد – گام سیزدهم، آرماتور بندی و طرز متره کردن آن ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *