آموزش گام به گام متره برآورد. گام چهاردهم، آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن ۲ ؛

در گام سیزدهم مطالبی در رابطه با آرماتور بندی و دقّت در نوشتن متره  آن مطرح گردید. در این گام طرز نوشتن متره  آرماتور بندی را شرح داده و متره شناژ پی را محاسبه مینماییم و پوشش بتن میل گردها را نیز از هر طرف سه سانتیمتر برای پوشش خاموت در نظر می گیریم.

متره آرماتور بندی: اوّل روش نوشتن متره در فرم ریز متره را انجام می دهیم. در نوشتن متره میلگرد می توان طول هر یک از میلگرد ها را حساب کرده و در ستون طول نوشته و بعد وزن متر طول آنرا در ستون ارتفاع نوشته و وزن آنرا در ستون حجم وارد کرده و تا آخر ادامه دهیم، که در این حالت تعداد تکراری ضرب ها خیلی زیاد می شود. ولی حالت بهتر این است که در ستون ها به تعداد قطر میلگرد های موجود ستون تعیین کرده و هر ستون را برای یک میل گرد در نظر می گیریم،    و طول هر کدام از میلگردهایی را که حساب می کنیم در همان ستون وارد می کنیم، و بعد از این که طول همه میل گردها محاسبه شد، یک خط زیر آنها می کشیم، و طول ها را با هم جمع کرده و حاصل جمع را  زیر آن خط می نویسیم، و بعداً وزن یک متر آنها را زیر جمع طول می نویسیم، و با ضرب کردن طول بدست آمده  در وزن یک متر آنها جمع وزن هر یک ازمیلگرد ها بدست می آید، که با جمع کردن وزن میلگرد ها با هم وزن کل میلگرد ها محاسبه می شود .

حالا در فرم متره خودمان سه ستون برای میلگرد شماره ده، دوازده و چهارده، تعیین می کنیم. چون فقط این سه نمره میلگرد را داریم، درستون اوّلی قطر ۱۰ ، دوّمی ۱۲  و سوّمی ۱۴ را مشخّص می کنیم. حالا میلگرد شناژ های شماره ۱ – ۷ – ۸ – ۱۷ را که باهم مساوی هستند در ردیف اوّل می نویسیم، هر کدام از شناژ ها ۶ عدد میل گرد طولی دارند و کلاً چهار شناژ است، پس تعداد میلگرد های طولی ( ۴*۶ ) یعنی ۲۴ عدد می باشد که آن را در ستون تعداد مینویسیم، و طول شناژ ها طبق نقشه ما ۱۲/۱۰ متر می باشد، که از دو سر شناژ به اندازه ۶ سانتیمتر جهت پوشش ( کاور) میلگردها بوسیله بتن کسر می گردد. درنتیجه طول میل گرد بایستی ۱۲/۰۴ متر باشد. درصورتی که شاخه میلگرد ۱۲ متر بیشتر نیست. در اینجا با توجّه به نقشه ما از هر طرف دو سانتیمتر کمتر بودن لطمه زیادی به مقاومت ساختمان نمی زند در نتیجه هما ۱۲ متر را در ستون طول می نویسیم، بعد عدد ۱۲ را در ۲۴ ضرب کرده و حاصل را در ستونی که برای میللگرد به قطر ۱۴ تعیین کرده ایم، مینویسیم.

توضیح ۱: در صورتی که طول شناژ بیش از ۱۲ متر باشد، باید میلگرد دیگری به آن اضافه نماییم. در این حالت برای میلگردی را که میخواهیم اضافه کنیم باید علاوه بر طول مورد نیاز به اندازه ۴۰ تا ۵۰ برابر قطر میلگرد نیز اضافه در نظر گرفت جهت همپوشانی. مثلاً اگر طول میلگرد مورد نیاز ما ۱۴ متر باشد. در این صورت یک شاخه ۱۲ متری به اضافه یک قطعه ۲٫۷۰ متری که ۷۰ سانتیمتر آن روی هم می افتد، مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح ۲: در استفاده از میلگرد های ساده دو سر میلگرد را به صورت نیم دایره کامل خم میکنند که به عنوان خمش دو سر مطرح می گردد. که یکی از دلایل این کار بیشتر در گیر شدن میلگرد در بتن می باشد. ولی در میلگرد های آجدار به علّت عاج آنها درگیری در بتن کامل می باشد و نیازی به خم کردن دو سر میلگردها نمی باشد. باید توجّه کرد که این مسئله در مورد خاموت ها متفاوت می باشد و سر خاموتها حتماً بایستی خم شود. ما در متره ی فعلی با توجّه به آجدار بودن میگردهای طولی آن ها را بدون خمش دو سر منظور می نماییم.

حال در زیر ردیف میل گرد طولی شناژ، خاموت های آن را حساب می کنیم: با توجّه به اینکه پوشش بتن از خاموت به اندازه ۳ سانتیمتر در نظر گرفته شد، از ۴۵ سانتیمتر عرض شناژ دو تا سه سانتیمتر کسر می شود که می شود ۳۹ سانتیمتر و از ضخامت شناژ نیز ۶ سانتیمتر کسر کرده و رقم ۲۹ سانتیمتر میگردد. با جمع کردن این دو عدد و ضرب کردن آن ها به عدد ۲ و اضافه کردن دو تا ۱۰ سانتیمر به آن ها طول خاموت به دست می آید. که رقم آن معادل ۱/۵۶ متر می گردد. این رقم را درستون طول می نویسیم. و حال تعداد خاموت ها را حساب می کنیم: طول میلگرد طولی شناژ ۱۲ متر می باشد، و خاموت ها به فاصله هر ۲۰ سانتیمتر از همدیگر قرار می گیرند، درنتیجه با تقسیم کردن ۱۲ متر به بیست صدم، تعداد خاموت ها به دست می آید، که می شود ۶۰ عدد. وقتی که خاموت را از ابتدای میلگرد طولی ببندیم، با ۶۰ عدد در انتها یک عدد کم می آوریم، که آنرا بایستی به تعدادخود اضافه نماییم و تعداد خاموت ها ۶۱ عدد می گردد. چون حتماً بایستی ابتدا و انتهای میلگرد های طولی بسته شود این عدد یک اضافه را همیشه در نظر می گیریم. بعد ۶۱ را در ۴ ضرب کرده و تعداد به دست آمده که ۲۴۴ است را در ستون تعداد نوشته و به طول خاموت ضرب کرده و درستون میلگرد به قطر ۱۰ مینویسیم، که طول آن هم  ۳۸۰/۶۴ متر می گردد.

دوستان با این توضیحات سعی کنند که شناژ پی نقشه خودشان یا نقشه ای که در مقاله دوازدهم گذاشته شده است را حساب نمایند. من هم درمقاله بعدی بقیّه موارد مربوط به متره میلگرد را توضیح داده و متره آن و هم چنین تهیّه جدول میلگرد ها را توضیح خواهم داد. انشاءالله.

 

 

آموزش گام به گام متره برآورد - گام سیزدهم، آرماتور بندی و طرز متره کردن آن 1
آموزش گام به گام متره برآورد، گام پانزدهم،آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن 3
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره برآورد. گام چهاردهم، آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *