آموزش گام به گام متره برآورد – گام یازدهمروش های مختلف متره کردن ۲

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

روش های مختلف نوشتن متره؛

همانطور که بارها مطرح شد و خودتان نیز شاهدش هستید نوشتن متره ساده است، ولی انتخاب روش آن و دقّت در انجام آن بسیار مهمّ می باشد. بخصوص از قلم نیانداختن مقادیر از اهمیّت فوق العاده ای برخور دار است.

درگام دهم یادآوری کردم که متره شناژ را به چند نوع می شود انجام داد؛

۱- می توان اوّل بتن ریزی هر یک از شناژ ها را تک به تک حساب کرده و جمع حجم کل بتن ریزی را به دست آورد. که در این حالت در ریز متره خود اعداد تکراری زیادی خواهیم داشت. به طور مثال با توجّه به این که ارتفاع شناژها ثابت هستند نیازی به تکرار آن ها نیست. پس می توانیم اوّل سطح شناژ ها را حساب نموده و در آخر جمع سطح را به ارتفاع ضرب نماییم تا حجم کل بدست آید.

۲- می توانیم در صفحه ریز متره ی خود دو ستون حاصل ها را برای سطح و طول شناژ ها قرار دهیم و هر یک از شناژها که سطح آن را حساب می کنیم طول آن را نیز حساب کرده و در کنار سطح بنویسیم، با روشی که من متره نموده ام و در زیر هم آمده، با توجّه به اینکه در دیتیل اجرایی کرسی چینی و شناژ هم سطح هستند با محاسبه سطح شناژ سطح کرسی چینی هم به دست می آید. البته قسمت هایی که کرسی چینی نمی شوند از سطح شناژ کسر می گردد. درضمن با این روش متره اندود سیمانی زیر عایق کاری و عایق کاری هم راحت تر محاسبه می شود. باتوجّه به اینکه شناژهای ارتباطی پی ستون ها و خود ستون ها کرسی چینی نمی شوند لذا در محاسبه کرسی چینی حتماً سطح آن ها بادقّت از سطح شناژ ها کسر گردد.

توصیه مهمّ: در نوشتن متره هرگز نباید دچار وسوسه شده و مواردی را نادیده گرفت و یا زیادی نوشت. چون علاوه بر اینکه خلاف شرع و وجدان می باشد به خود متره نیز صدمه می زند. اوّل این که اعتماد رسیدگی کننده نسبت به دقّت مترور صلب می گردد، دوّماً ممکن است به خاطر همین کارِ خلاف خیلی از واقعیّت ها نادیده گرفته شده و به جای سود خلاف،  ضرر  نصیب گردد. ضمناً در زمانیکه متره برای برآورد نوشته می شود صدمه این کار خیلی زیاد تر می باشد.

۳- در روش دیگر می توانیم در قسمت حاصل های ریز متره خود سه ستون قرار دهیم. در یکی از ستون ها حجم بتن را بنویسیم، درستون دوّمی سطح قالب بندی را بنویسیم و در ستون سوّمی وزن آرماتور بندی را بنویسیم. یعنی هر یک از شناژها را که حساب میکنیم هرسه آیتم آن شناژ را حساب نماییم. مثلاً وقتی شناژ شماره یک را متره میکنیم بتن، قالب و آرماتوربندی آنرا نیز پشت سر هم حساب کرده و بعد شناژ شماره دو را به همین ترتیب محاسبه می نماییم و بقیه شناژ ها نیز بر همین اساس.

۴- می توانیم بتن و قالب را به روش شماره سه محاسبه کنیم و هم زمان آرماتوربندی را در یک صفحه دیگر محاسبه نماییم. (آرماتور بندی را می توان به دو روش متره کرد. که شرح آن در گام های بعدی داده خواهد شد.)

هر کدام از روش های فوق مزایای خودش را دارد، که با توجّه به موقعیّت نقشه و خلاصه تر و آسان تر نمودن متره، بایستی تصمیم گرفته و یکی از روش های فوق را انتخاب نمود.

آموزش گام به گام متره برآورد- گام دهم، روش های مختلف متره کردن 1 .
آموزش گام به گام متره برآورد- گام دوازدهم، قالب بندی شناژپی و نوع آن؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره برآورد – گام یازدهمروش های مختلف متره کردن ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *