آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۹ ) متره بر آورد پارک سازی، قست دوّم .

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد پارک سازی، قسمت دوّم؛

در مقاله گذشته انواع سازه هایی که در پارک ها اجرا می شود مطرح گردید، و در رابطه با بر آورد قیمت آن به این قسمت سوق داده شد، اینک می خواهیم بر آورد قیمت پارک سازی را بر رسی نمائیم؛ بطور کلّی هر پروژه ای که مطرح گردیده و تعریف شده و تصمیم به اجرای آن گرفته می شود بایستی همه موارد آن پروژه بررسی گردد، اعم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و غیره. پس از آماده شدن طرح و نقشه های مربوطه بایستی هزینه دقیق آن بر آورد شده و بر اساس آن بر آورد، برنامه ریزی اجرا و زمان بندی هزینه در زمان اجرا معیّن گردد. همانطور که می دانیم هزینه پروژه های ساختمانی از فهرست بهای ابنیه بر آورد می شود، و راه سازی و کار های مشابه از فهرست بهای باند و راه و سایر قسمت ها هم از فهرست بهاهای مربوطه محاسبه می گردد.

از آنجائیکه بر آورد هزینه هر پروژه بایستی واقع بینانه و با قیمت های واقعی و نه فرضی تعیین گردد، که متأسفانه در کشور ما این اواخر در اغلب پروژه ها قیمت ها با حالت باری به هر جهت برخورد می شد، به طوریکه فهرست بها ها را هرچه ممکن بوده خلاصه تر کرده اند و خیلی آیتم ها را یا حذف کردند و یا در همدیگر ادغام نموده انددر نتیجه قیمت های اجرائی از واقعیّت خارج شده است، به عنوان مثال هزینه حمل سنگ در عملیّات خاکی متفاوت با هزینه حمل خاک می باشد، که این مطلب در فهرست بها های قدیمی قیمت جداگانه ای داشتند، ولی در فهرست بها های فعلی قیمت حمل خاک و سنگ یک قیمت می باشد، و یا آیتم بر داشت خاک نباتی را از فهرست بها حذف نموده اند، خاک نباتی که حکم یک گنج گرانبها را دارد و بایستی برداشته شده و مورد استفاده قرار گیرد، و امثال این ها. به نظر می رسد که ابن روش روش منطقی نیست و بایستی در این روش تجدید نطر گردد، ان شاءالله.

در جامعه ما بعد از انقلاب حالت های پرده پوشی و خود را قول زدن که نوعی فرهنگ بازاری می باشد رواج پیدا کرده و راهش را در تمام قسمت های جامعه گسترش داد، که متأسفانه نه منطقی و نه شرعی و نه اخلاقی هست و بایستی یک روزی به حالت طبیعی و منطقی خودش بر گردد، و اجتماع به روال صداقت و پاکی و روشن بینی اداره شود.

علّت اینکه در کشور ما اکثر پروژه های عمده به رقمی که قبلاً پیش بینی می شود به چندین برابر آن تمام می شود، همینطور در موردزمان اجرا هم با چندین برابر زمان تعیین شده تمام می شود و در نهایت هم پروژه با کیفیّت خیلی پایین اجرا می گرددبه دلیل همین بی توجّهی ها می باشد.

در اجرای پروژه ها هم بایستی همه چیز روشن و گویا باشدتا پروژه ها به صورت صحیح و طبق برنامه اجرا گردند و در نتیجه نه پیمانکار ضرر کند و نه کارفرما

در پارک سازی هم با توجّّه به اینکه سازه های متفاوت با ریزه کاری های خاصّ و اکثراً کارهای مینیاتوری وجود دارد لذا بایستی برای آنها قیمت واقع بینانه تری مشخص شود، برای این مطلب یا بایستی از فهرست بهاهای موجود برای هر قسمت با باز نگری دقیق و تعیین ضرایب و یا اضافه بهاهایی مورد استفاده قرار گرفته شود و برای مواردی هم که قیمتی وجود ندارد قیمت جدید با تجزیه بهای دقیق و گرفتن قیمت های واقعی، قیمت تعیین گردد. و یا اینکه کلّاً یک فهرست بهای مستقل برای پارک سازی تدوین گردد که در آن همه چیز به صورت واقع بینانه قیمت گذاری شود.

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ صدا ( 2 )
خاطرات درمان خودم؛ در مان لک های قهوه ای پشت دستم.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *