برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۵٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی توأم با نوشتن روش اجرا؛

در قسمت دوّم، برنامه زمانبندی کلّی را تعریف کرده و نمودار آن را نیز نشان دادیم، و اینک می پردازیم به نوشتن روش اجرا و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی؛

در مرحله اوّل پس از تحویل گرفتن زمین برای اجرا، با فرض اینکه این زمین تقریباً صاف بوده و پستی و بلندی زیادی ندارد، بلا فاصله زمین را از ضایعات موجود در صورت بودن ضایعات از قبیل گیاهان، سنگ ها و غیره پاکسازی می کنیم، و بوته های موجود را کنده و در حد امکان تسطیح می کنیم، برای این منظور سه روز کاری در نظر میگیریم، پس از آن نقشه پی ساختمان را در زمین پیاده می کنیم که با توجّه به کوچک بودن ساختمان و سادگی آن این کار در یک روز انجام می گیرد، ( پیاده کردن نقشه ساختمان در صورت موجود بودن دوربین نقشه برداری، با دوربین انجام می دهیم، در غیر این صورت با ریسمان کار و متر و شمشه و تراز و قطب نما نقشه را پیاده می کنیم ).

سپس پی کنی را شروع می کنیم، با توجّه به اینکه قبلاً بر رسی کرده و متوجّه شده ایم که زمین کلنگی می باشد و با توجّه به حجم کم پی کنی، پی کنی را با دست انجام می دهیم، و زمان برای کندن پی را مدّت ۶ روز در نظر می گیریم. پس از ۴ روز پی کنی از قسمت های اول پی کنی شروع به تسطیح کف پی می نمائیم، و در صورتیکه قسمت هایی از کف پی احتیاج به کوبیدن داشته باشد با آب پاشی آن قسمت ها را می کوبیم ( با تخماق دستی و یا کمپاکتور ) و از آنجائیکه برای پی ساختمان سنگ لاشه چینی در نظر گرفته شده  است، به استثنای موارد خاص کوبیدن ضروری نمی باشد. پس از اینکه پی کنی را انجام دادیم و خاکهای اطراف پی ها را نیز حمل کرده و اطراف آنها را پاک سازی کردیم، از روز دوازدهم شروع به سنک لاشه چینی می نمائیم، ناگفته نماند که قبلاً زمانبندی تدارکات را تهیّه کرده ایم، از قبیل تهیّه مصالح و نیروی کار، و بر اساس آن مصالح و بنّا و کارگر از قبل تدارک دیده شده است. ( برنامه زمانبندی تدارکات در گام های بعدی شرح داده خواهد شد ). در زمان سنگ لاشه چینی مطمئن ترین حالت این است که دیواره های پی را با آب خیس گردانیم. از روز ۱۱ شروع پروژه به مدّت ۶ روز سنگ لاشه چینی را انجام میدهیم، در هنگام سنگ لاشه چینی باید توجّه کرد که جای خروجی و ورودی لوله های فاضل آب، آب باران، آب مصرفی، گاز و غیره را تعبیه نمود، در صورتیکه این مسئله نادیده گرفته شود در زمان لوله کشی برای سوراخ کردن محل های فوق دچار دردسر زیادی خواهیم شد. از روز پنجم شروع سنگ لاشه چینی بتن مگر روی سنگ لاشه چینی را شروع می کنیم و تا روز ۱۹ از ابتدای شروع پروژه بتن مگر روی سنگ لاشه چینی را انجام می دهیم. با اینکه در این برنامه منظور نوشتن روش اجرا می باشد و شرح مشخصّات فنّی اجرائی مطرح نمی باشد، ولی در عین حال یاد آوری بعضی موارد پیش پا افتاده که معمولاً نادیده گرفته می شود خالی از لطف نمی باشد، از قبیل دقّت در چیدن سنگ ها و پر کردن کامل لای سنگ ها بطوریکه هیچگونه فضای خالی بین سنگ ها باقی تمانده و پی حالت کاملاً یک پارچگی پیدا کند و در ضمن سنگ های مصرفی نیز تمیز و خالی از گرد و غبار وگل و لای و غیره بوده باشد تا مانع چسبندگی ملات به سنگ ها نگردد.

از روز هفدهم شروع پروژه، شروع به قالب بندی آجری می نمائیم، باید توجّه کرد که در نقشه ایکه مطرح گردیده قالب بندی بتن شناژ قالب چوبی در نظر گرفته شده و کنار بتن شن ریزی نشان داده شده است، ولی از آنجائیکه قالب آجری از خیلی لحاظ مقرون به صرفه می باشد، بخصوص در این ساختمان لذا قالب بندی را با آجر به ضخامت ۱۱ سانتیمتر اجرا می کنیم، ( مزایای قالب آجری؛ عدم نیاز به قالب چوبی یا فلزّی، عدم نیاز به ریختن شن و ماسه به کنار پی و عدم نیاز به قالب بند و در مقابل باعث تقویت پی هم می باشد.)

توجّه شود در صورتیکه نیروی کار و امکانات موجود طوری باشد که عملیّات زود تر از برنامه پیش بینی شده انجام پذیرد مشگلی وجود نخواهد بود در اینصورت فعالیّت های بعدی را بر آن اساس تنظیم می نمائیم.

از روز دومّی که قالب بندی را شروع کردیم آرماتور بندی را آغاز میکنیم، در مرحله اوّل آرماتور ها اندازه گیری و بریده و خم شده و آماده می گردد و بعد از آنکه به اندازه کافی فضای کار برای آرماتور بندی آماده گردید شروع به آرماتور بندی مینمائیم. برای اجرای آرماتور بندی ۷ روز در نظر گرفته شده است، که در این مدّت به انجام می رسانیم. در زمان اجرای آرماتور بندی جاسازی میل گرد های انتظار برای شناژ های قائم را نیز انجام میدهیم.

از روز سوّم آرماتور بندی ریختن بتن ریزی را شروع می نمائیم، بتن شناژ، پی ستون ها و پی پلّه را در مدّت ۶ روز انجام می دهیم. توأم با آرماتور بندی و بتن ریزی پی ستون ها صفحه ستون ها را نیز نصب و جاسازی می نمائیم.

روز ۲۳ از شروع پروژه، و روز چهارم پس از شروع بتن ریزی شناژ، آجرکاری کرسی چینی روی شناژ را آغاز می نمائیم، کرسی چینی را در ۵ روز انجام میدهیم.

اندود ماسه سیمان روی کرسی چینی را از روز چهارم کرسی چینی شروع می کنیم و در عین حال می توان اندود ماسه سیمان روی کرسی چینی را تو أم با آجرکاری روی کرسی چینی انجام داد.

عایق کاری روی کرسی چینی را از فردای پایان اندود ماسه سیمان  شروع می کنیم، باید توجّه کرد که عایق کاری پس از خشگ شدن اندود ماسه سیمان اجرا شود.

پس از عایق کاری روی کرسی چینی از روز ۳۲ شروع پروژه، آجر کاری دیوار ها را شروع مینمائیم، توأم با آجرکاری آرماتور بندی شناژ های قائم را هم اجرا  می کنیم، آرماتور بندی شناژهای قائم با همه سادگی که دارد می تواند دست و پا گیر هم باشد، می توانیم آرماتور بندی را به طور کامل اجرا کرده و به وسیله حایلی به صورت قائم نگه داریم و با توجّّه به اینکه در حین اجرای آجرکاری دو سمت شناژ قائم آجرکاری می باشد،  دو طرف دیگر را قالب بسته و بتن می ریزیم. در این حالت بتن شناژ قائم با دیوار توأم و یک پارچه می شود، در نتیجه بعد از سفید کاری درز مابین آجرکاری و شناژ ترک نمی خورد، در عین حال می توانیم شناژ های قائم را به صورت ستون از چهار طرف قالب بسته و بتن ریزی نمائیم، که در این حالت مجبور هستیم موقع سفید کاری درز بین آجر کاری و شناژ قائم را تور سیمی ببندیم تا سفید کاری در آن قسمت ترک نخورد.  با توجّه به اینکه این مورد را در این ساختمان به صورت  شناژ قائم در نظر گرفته ایم در نتیجه توأم با آجر کاری اجرا می کنیم. برای اجرای دیوارها در ارتفاع بالا تر، از بشگه خالی و تخته زیر پایی و یا خرک و تخته زیر پایی استفاده می نمائیم. ضمناً یاد آوری می نماید که در اجرای آجر کاری  نبایستی از خیس کردن کامل آجر ها یعنی زنجاب کردن آنها غفلت نمود. زمانیکه آجرکاری به ارتفاع نعل درگاهی ها میرسد، تیر های نعل درگاهی را نصب می نمائیم، بهتر است برای نصب نعل درگاهی ها از بالشتک بتنی برای زیر سر تیر های نعل درگاهی استفاده نمائیم.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ از شروع آجرکاری، که برابر با روز های ۴۶ و ۴۷ از زمان شروع پروژه می باشد، درهای بیرونی و  پنجره ها را نصب می کنیم، در مورد نوع نصب پنجره ها می توان اوّل یک چهارچوبی از پروفبل چهارگوش با شاخکهای لازم در دیوار جاسازی کرد و بعداً در زمان نماسازی پنجره ها را با پیچ و یا جوش به آن چهار چوبها متّصل کرد و یا اینکه خود پنجره ها را آماده نموده و هم زمان با آجرکاری نصب می نمائیم. در این ساختمان پنجره ها را از قبل آماده نموده و هم زمان با آجرکاری نصب می کنیم، برای این منطور قبلاً شاخکهائی به کنار پنجره ها نصب مینمائیم که آن شاخک ها در داخل آجرکاری قرار می گیرد،

در روز های ۲۰ و ۲۱ از شروع آجرکاری، یعنی روز های ۵۱ و ۵۲ از شروع پروژه، چهار چوب در های چوبی را هم نصب می نمائیم.

با توجّه به اینکه نصب ستون گوشه آشپزخانه و همچنین نصب اسکلت فلزّی پلّه بایستی توأم با آجرکاری اجرا شود، لذا نصب ستون ها و اسکلت فلزّی پلّه را در این فعّالیّت و در روز های ۱۴ تا ۱۸ کارهای دیوار چینی اجرا می نمائیم. ( در این رابطه توضیح مفصلّی در گام بعدی داده خواهد شد)

همچنین یاد آوری می نماید که نقشه این ساختمان از نظر محاسبات مقاومتی خیلی دقیق نمی باشد و اکثراّ به صورت نظری در نظر گرفته شده است

با توجّه به اینکه تنظیم روش اجرا و نمودار زمان بندی تفصیلی طولانی می باشد، لذا هر چند فعالیّت را در یک گام تنظیم می کنیم.

با پیوست نمودن نمودار تفصیلی این سه فعالیّت در زیر بقیّه برنامه را در گام های بعدی دنبال می کنیم.

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 64.
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام66.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *