کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۲۲ ( ۹۲

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه؛

برنامه ریزی تدارکات؛ بخش ۲

همانطور که در گام۱۲۱ ( ۹۱ )مطرح شد؛ برای برنامه ریزی تدارکات مطالعات زیادی انجام داده و جدول های متعددی تنظیم کردم، ولی نتیجه ایکه می خواستم، به دست نیاوردم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بایستی برای هر یک از موارد از قبیل مصالح، نیروی اجرائی و لوازم جداول جداگانه ای تنظیم نمایم، چون همه اینها در یک جدول جا نمی گیرند و یا اینکه جدول خیلی شلوغ می شود. لذا در مرحله اوّل جدولی به شرح زیر برای مصالح تنظیم نمودم؛

جدول با تعداد زیادی ستون عمودی به شرح زیر می باشد؛

ستون اوّل؛ شماره ردیف. ستون دوّم؛ روز ها؛ یعنی از چه روز تا به چه روز و تعداد روزهای فعالیّت. ستون سوّم؛ نوع فعالیّت. ستون چهارم؛ نوع مصالح فعالیّت. ستون پنجم؛ حجم کلّ فعالیّت. ستون ششّم؛ مقدار واحد در یک فعالیّت، یعنی در هر واحد فعالیّت چه مقدار از مصالح به کار می رود. ستون هفتم؛ کلّ مصالح مصرفی، که با ضرب کردن هر واحد در حجم کلّ به دست می آید. ستون هشتم؛ مصرف روزانه که با تقسیم کلّ مصالح مصرفی به تعداد روز های فعالیّت به دست می آید. ستون نهم؛ واحد مصالح مصرفی، متر طول یا متر مکعب ویا وزن. ستون دهم به بعد؛ روز های فعالیّت مشخّص می شود.

در ردیف های افقی مقادیر وارد می شود.

برای هر صفحه که مقادیر در آن نوشته می شود، در قسمت پائین صفحه خلاصه مصرف روزانه هر مصالح جمع بندی می شود، یعنی با توجّه به اینکه ممکن است در یک روز یکی از مصالح مثل سیمان در چندین فعالیّت مصرف شده باشد؛ مثل؛ سیمان که در سنگ لاشه چینی، بتن مگر و قالب آجری به کار رفته است، که در این ردیف جمع آنها نشان داده می شود.

توضیح اینکه؛ این جدول، مصالح مصرفی در روزیکه فعّالیت انجام می شود را نشان می دهد، در صورتیکه تاریخ تهیّه آن بایستی از قبل و با توجّه به وضعیّت و موقعیّت پروژ تهیّه گردد.

جدول زیر که به عنوان نمونه نشان داده می شود، بر اساس زمان بندی اجرا که در گامهای گذشته مطرح شده است تنظیم گردیده است، در ضمن این جدول که با دست تنظیم شده بر اساس روالی است که من در انجام این کار ها درپیش گرفته ام، و الّا تنظیم چنین جداولی با اکسل خیلی راحت تر و گویا تر می باشد.

یاد آوری؛ مقادیر مصرفی در هر واحد، بر اساس آنالیز بهای سازمان برنامه در نظر گرفته شده است، منتهی در بعضی موارد که ارقام در نظر گرفته شده به نظرم مغایر آمد، در ارقام آنها تجدید نظر کردم، مشابه مقدار شن و ماسه در بتن ۱۵۰ کیلو گرم سیمان. در این آنالیز اندازه درشت ترین دانه شن، ۲۴ میلیمتر در نظر گرفته شده، که خود این اندازه هم به نظر درشت می آید، و جمع مقدار شن و ماسه هم ۱/۴۵ مترمکعب منظور شده است، در صورتیکه مقدار ۴۵ درصد فضای خالی در دپوی شن و ماسه زیاد به نظر می رسد، با توجّه به اینکه در این آنالیز مقدار زیادی از فضای خالی را هم سیمان پر می کند، در نتیجه فضای خالی به پنجاه درصد می رسد، ( که قابل قبول نمی باشد )، مورد دیگری هم که مطرح است این است که ما هرچه بتن را بیشتر ویبره بکنیم باز در صد کمی فضای خالی در بتن باقی می ماند، پس با توجّه به این موارد حجم ۱/۴۵ متر مکعب شن و ماسه زیادی هست، در نتیجه من مقدار آن را کمتر در نظر گرفتم.

فعلاً این جدول به عنوان راهنما در نظر گرفته شد، ولی نواقصی دارد که بایستی تکمیل گردد، ازجمله؛ در روزهای ۲۲ و ۲۳ بتن ریزی داریم که بایستی شن و ماسه و سیمان و آب آنها نیز منظور گردد، که سعی خواهم کرد که در گام بعدی تکمیل نمایم.

جدول زمان بندی تدارکات : مصالح
کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام 121 (91
کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد - گام 123 ( 93 ،
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۲۲ ( ۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *