برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت ۵، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۷٫

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار  نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی و تنظیم روش اجرا قسمت پنجم؛

فعالیّت ۴ : شناژ زیر سقف

در گام ۶۵ آجرکاری دیوارها تا زیر شناژ زیر سقف را مطرح کردیم،  و اینک اجرای شناژ زیر سقف را تنظیم می نمائیم؛

برای قالب بندی می توانیم از قالب فلزّی و یا قالب چوبی استفاده بکنیم که هر کدام مزایای خودش را دارد، ولی در این موقعیّت به نظر می رسد که قالب چوبی راحت تر می باشد، در نتیجه قالب چوبی را از روز پنجاه و هفتم شروع پرژه آغاز می نمائیم، و چهار روزه انجامش می دهیم. از روز دوّم شروع قالب بندی آرماتور بندی آن را آغاز میکنیم، و آن را در مدّت سه روز انجامش می دهیم.

در اجرای قالب بندی به دو روش می توان قالب را روی دیوار قرار داد یکی اینکه قالب را روی دیوار قرار می دهیم که در این صورت به مقدار پنج سانتیمتر از عرض شناژ کم می شود که ممکن است سیستم محاسبه ما این اجازه را ندهد، در این حالت با نصب آجر به دیوار بوسیله گچ، قالب را روی آن آجر ها قرار می دهیم. در بستن قالب باید دقّت نمائیم که قسمت بالای قالب دقیقاً همسطح روی بتن باشد.

در رابطه با بتن ریزی؛ بتن را به چند طریق میتوانیم تهیّه بکنیم، ۱ – باساختن دستی توسّط کارگر. ۲ –  بوسیله بتونیر. ۳ – با خرید بتن از کارخانجات بتن سازی. و در مورد ریختن بتن هم باز به چند طریق می توانیم بتن را به محل حمل کرده و در محل بریزیم؛ ۱ – بوسیله کارگر و سطل و طناب. ۲ – بوسیله جر ثقیل. ۳ – برسیله پمپ بتن. در گذشته به علّت عدم دسترسی به جر ثقیل و پمپ بتن، بتن ریزی بوسیله کارگر انجام می گرفت، ولی امروزه با وجود امکانات موجود اکثراً بتن ریزی ها با توسّط پمپ بتن انجام می شود، در این برنامه هم بتن ریزی را با خریدن بتن و حمل آن با میکسر و ریختن آن توسط پمپ بتن اجرا می کنیم، به همین دلیل بایستی قالب بندی و آرماتور بندی را کامل کرده و بتن را در یک مرحله انجامش بدهیم، که آنرا دروز شصت ویکّم از شروع پروژه یعنی روز پنجم فعالیّت اجرا می کنیم.

فعالیّت ۵: اجرای سقف و آجرکاری دیوار های سمت بام راه بام (خرپشته

از فردای بتن ریزی قبل از باز کردن قالب های بتن، در روز ۶۲٫ با حمل تیر های سقف بوسیله جرثقیل تیر ها را با احتیاط روی شناژ ها قرار می دهیم بطوریکه به شناژ ها صدمه ای وارد نشود، و سپس آنها را پخش میکنیم و میل مهار های لازم را نصب می نمائیم، میل مهار ها را به چند روش میتوان نصب کرد،  بوسیله خم کردن دو سر میل مهار و جوش دادن آن به تیر آهن ها که این روش چندان منطقی نمی باشد، باید توجّه کرد  میلگرد را به بال تیرها نباید جوش داد بلکه  به وسط جان تیرآهن نصب شود، و بهترین راه هم سوراخ کردن تیرآهن و رد کردن میل مهار از آن می باشد که میل مهار بوسیله خم کردن دو سر میل مهار و جوش دادن می توان نصب کرد و یا بوسیله پیچ و مهره نصب میگردد، و یا اینکه یک سر خم و سر دیگر پیچ و مهره می گردد. ما در اینجا با خم کردن یک سر میلگرد و سر دیگر پیچ و مهره انجام می دهیم. در رابطه با حمل تیر آهن ها به سقف با توجّه به یک طبقه بودن ساختمان بوسیله کارگر هم امکان پذیر است، ولی با وجود جر ثقیل بهترین راه استفاده از جرثقیل می باشد.

باید توجّه کرد که تیر آهن ها حتماً رنگ ضد زنگ زده شود، این مورد را هم میتوان قبل از حمل به سقف انجام داد، و هم می شود پس از ریختن در سقف انجام داد، که صحیح ترین حالت رنگ زدن پس از کارهای جوشکاری و غیره می باشد.

پس از اینکه تیر ها در سقف پخش گردید آجر کاری بین تیر آهن ها در روی دیوار ها را اجرا می کنیم، و در قسمت هایی از دیوار ها که طاق سقف روی آنها قرار می گیرد پاطاق در نظر گرفته می شود، یعنی به اندازه ده سانتیمتر باز گذاشته شود، برای کارهای تیر ریزی جهار روز در نظر گرفته شده است. همزمان با اجرای تیرریزی آجر کاری دیوار های خر پشته و دست انداز بام تا زیر عایق را نیز انجام می دهیم که برای این کار چهار روز درنظر گرفته ایم؛ از روز ۶۶٫ شروع پروژه تا روز ۶۹٫ یاد آوری می گردد که شناژهای قائم برای دیوار خرپشته نیز اجرا می گردد. برای اجرای دیوار های خرپشته؛ دیوار های خارجی را با دار بست خارجی انجام می دهیم و دیوار های سمت بام را پس از تیر ریزی با قراردادن تخته زیر پایی روی تیرها انجام ی دهیم و قسمت های بالایی را هم با گذاشتن بشگه و قرار دادن تخته زیر پایی روی بشگه اجرا می کنیم.

از روز پنجم تیر ریزی، روز ۶۶٫از شر.ع پروژه، طاق ضربی سقف را شروع می نمائیم، آجر های طاق ضربی هم بایستی با آب شسته شود تا گرد و غبار آنها پاک شود ولی من فکر میکنم احتیاجی به زنجاب کردن آنها نباشد. برای اجرای طاق ضربی مسلماً نیاز به دار بست زیر پایی هست، که این داربست را به انواع مختلف می شود انجام داد، ۱ – بوسیله بشگه خالی و چیدن آجر روی بشگه در حد ارتفاع مورد نیاز و انداختن تخته زیر پایی روی آنها، ۲ – ساختن چند عدد چهار پایه در چند طبقه و جادادن تخته های زیر پایی روی طبقات مورد نیاز، ۳ – در آوردن سوراخ موشی در دیوار و جا دادن تیر های چوبی یا فلزی در داخل آنها و قرار دادن تخته های زیر پایی روی تیر ها، ۴ – با استفاده از چند نردبان تکیه دار و قرار دادن تخته های زیر پایی روی پلّه ها و یا قسمت بالای نردبان، ما در این پروژه با ساختن چهار پایه این کار را انجام می دهیم، زیرا این چهار پایه ها در اجرای خیلی از کارهای سقف هم می تواند کار برد داشته باشد.

برای اجرای طاق ضربی سقف و دوغاب ریزی آن مدّت هفت روز درنظر گرفته ایم، یعنی از روز ۶۶٫ ازتاریخ شروع پروژه تا روز ۷۲٫ البتّه طاق ضربی پلّه هم در این مدّت اجرا می گردد.

از روز ۶۹٫ قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی شناژ سقف خرپشته را شروع کرده و در مدّت سه روز انجامش می دهیم. روز ۷۲٫ تیریزی خرپشته را توأم با رنگ ضد زنک اجرا میکنیم، روز ۷۳٫ و ۷۴٫ از شروع پروژه طاق ضربی  و دوغاب ریزی سقف خرپشته و آجرکاری زیر عایق دست انداز سقف خرپشته را انجام می دهیم، برای اجرای طاق ضربی خر پشته و اندود گچ و خاک و سفید کاری سقف آن، جهت داربست ، با در آوردن سوراخ موشی در دیوار و انداختن تیر در آنها و گذاشتن تخته زیر پایی ها روی تیر ها کار خود را انجام می دهیم.

از روز هفتاد و سوّم اجرای شیب بندی و بتن سبک پشت بام را آغاز می کنیم، از آنجائیکه اسکلت این ساختمان آجری می باشد، و امکان به وجود آمدن خرده آجر زیاد می باشد لذا بتن سبک پشت بام را با بتن خرده آجر و شن و ماسه اجرا می کنیم. در این صورت کرم بندی با ملات شن و ماسه اجرا می شود، و بین کرم بندی با بتن سبک پر می گردد.

از روز چهارم شیب بندی اندود سیمان لیسه ای زیر عایق بام را آغاز کرده و در دو روز به انجام می رسانیم.

عایق کاری بام را با سه قشر قیر و دو لا گونی از روز هفتاد و هشتم در مدّت سه روز انجام می دهیم، روز سوّم عایق کاری کف خواب ناودان ها را نصب میکنیم، یاد آوری می گردد که کف خواب ناودان ها مابین دو قشر قیر و گونی قرار می گیرداز روز هشتاد و یکّم فرش بام را با موزائیک در چهار روز انجام می دهیم. توأم با فرش بام دیوار چینی دست انداز بام روی عایق را از روز هشتاد و سوّم آغاز کرده و در سه روز انجامش می دهیم،  اندود دست انداز بام را هم از روز هشتاد و چهارم شروع کرده و در مدّت سه روز به انجام می رسانیم.

توجّه: ( در گام های گذشته کف بام را آسفالت در نظر گرفته بودیم ولی بعداً تصمیم بر این شد که با موزائیک فرش نمائیم. )

حمل مصالح به پشت بام را با بالابر و یا جرثقیل و یا با کارگر از طریق راه پلّه می توان انجام داد، در این پروژه ما از طریق راه پلّه و توسّط کارگر انجام می دهیم.

جدول زمانبندی سه فقره فعالیّت فوق الذّکر به شرح زیر می باشد.

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام66.
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 68.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *