آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۲۱ تهیّه صورت وضعیّت موقّت.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تهیّه صورت وضعیّت موقّت.

باتوجّه به اینکه می خواهیم متره بر آورد را قدم به قدم پیش ببریم، بهتر است تمام موارد ممکن را در نظر بگیریم… به طور مثال اگر نقشه ای را که متره آن را تهیّه می کنیم در حال اجرا باشد، باید هر یک ماه یک مرتبه از کارهای انجام شده صورت وضعیّت موقّت تهیّه نموده و آنرا به مهندس ناظر تحویل داد. مهندس ناظر پس از تأیید، آن را به مهندس مشاور می دهد، ومهندس مشاور هم پس از بررسی و تأیید، صورت وضعیت را به کارفرما ارسال می نماید. کارفرما پس از رسیدگی نهایی، مبلغ کارکرد را طی چک به نام پیمانکار پرداخت می نماید. شرح کامل این مراحل در شرایط عمومی پیمان فصل ۱۴ صفحه ۳۲ مادّه ۳۷  مطرح گردیده است.

حالا می خواهیم طرز تهیّه صورت وضعیّت موقّت را از متره هایی که تا به حال نوشته ایم تمرین نماییم.

فرض میکنیم از اوّل کار که شروع کرده ایم یک ماه گذشته است، و ما به عایق کاری روی کرسی چینی رسیده و آنرا نیز انجام داده ایم، و متره اش را نیز در گام بیستم نوشته ایم.

برای تهیه صورت وضعیت مرحله ی بعد از متره، انتقال ریز متره های نوشته شده به فرم خلاصه متره و از خلاصه متره به فرم مالی می باشد. با توجّه به روشی که در پیش گرفته ایم (یعنی ریز متره را بر اساس پیش رفت کار انجام می دهیم) ممکن است یک آیتم را در چند مرحله نوشته باشیم، مثلاً بتن ۱۵۰ کیلوگرم سیمان یک بار برای روی کرسی چینی حساب شده و بار دوّم برای بتن کف، متره شده است. که این دو مورد و یا هرچند مورد دیگر که بوده باشد به خلاصه متره منتقل شده  در خلاصه متره باهم جمع می گردد و جمع آن به برگ مالی منتقل می شود. در تهیه صورت وضعیّت بایستی دقّت کرد که آدرس مقادیر نوشته شده مشخّص باشد، تا زمان بررسی وقتی میخواهیم بفهمیم مثلاً یکی از ارقام نوشته شده از کجا آمده، براحتی به مرجع آن دسترسی داشته باشیم. در نتیجه باید شماره صفحه و شماره ردیف را بطور مرتّب بنویسیم.

فرم خلاصه متره همانطور که در پایین صفحه نشان داده می شود، دارای ۸ ستون می باشد به ترتیب: شماره ردیف، شرح عملیّات، شماره صفحه ریز متره، شماره ردیف ریز متره، مقدار، جمع، شماره فهرست بها و  واحد می باشد.

در نوشتن خلاصه متره سعی می کنیم فصول و آیتم ها به ترتیب نوشته شوند.  بعد از اینکه خلاصه متره تنظیم شد جمع مقادیر هر آیتم به ترتیب فصل و آیتم به فرم مالی منتقل می شود. در فرم مالی هم باید جمع هر فصل را جداگانه بنویسیم تا در مراحل بعدی نوشتن تعدیل صورت وضعیّت راحت تر انجام پذیرد.

فرم خلاصه مالی هم از ۸ ستون تشکیل می شود: به ترتیب شماره ردیف، شرح، شماره صفحه و شماره ردیف خلاصه متره، شماره فهرست بها، واحد، مقدار و جمع.

هر صورت وضعیّتی که تهیّه می شود، بایستی صورتجلسه و دستور کارهای آن نیز ضمیمه گردد. که به عنوان نمونه در زیر نشان داده می شود.

آموزش گام یه گام متره و برآورد

g21-2

آموزش گام به گام متره برآورد، گام 20، بتن، عایق و اندود زیر آن.
آموزش گام به گام متره برآورد: گام 22 عایق کاریو آجر کاری.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۲۱ تهیّه صورت وضعیّت موقّت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *