آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۹ تسطیح و بلوکاژ کف.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تسطیح و بلوکاژ کف با توجّه به اقلام کوچک و آنالیز بها؛

در اجرای پروژه های ساختمانی کلیّه هزینه های پروژه به عهده کار فرما است. وظیفه پیمانکار این است که باید کلیه کارهای انجام شده و هزینه های صورت گرفته را متره کرده و در صورت وضعیّت محاسبه و منظور  نماید. البته به غیر از هزینه های غیر ضروری که برخلاف تعریف مشروح هزینه بالاسری (که در پیوست شماره سه فهرست بها مشخّص شده است) هزینه شده باشد. و یا  اشتباهاتی که از طرف پیمانکار صورت گرفته باشد. این گونه هزینه ها به عهده پیمانکار بوده و محاسبه نمی شوند.

مطلب مهمّ دیگری که در نوشتن متره خیلی اهمیّت دارد، این است که مترور هرگز نباید به کوچک وکم ارزش بودن اقلام اجرا شده توجّه نماید و با تصور این که این آیتم رقم قابل توجهی نمیشود و ارزش حرام کردن وقت و کاغذ را ندارد، از آن صرف نظر کند. یعنی هر کاری که در پروژه اجرا می شود حتماً بایستی محاسبه شده و در صورت وضعیّت منظور گردد، حتّی اگر یک ریال باشد. چون کوچکترین بی توجّهی به این مطلب باعث می شود، که خیلی موارد به این ترتیب محاسبه نشوند و نهایتاً در مجموع مبالغ زیادی نادیده گرفته شود.  این مسئله، از نکات ظریف و مهمّ تهیّه صورت وضعیّت است. به قول معروف اگر میخی هم دریک نقطه طبق نقشه اجرا می شود بایستی آن هم حساب شود.

یکی از دلایلی که مترور بایستی به آنالیز بها آشنایی کامل داشته باشد و هر آیتمی را که متره می نماید متوجّه باشد که آیا کلیّه هزینه های آن آیتم در قیمت فهرست بها دیده شده است یا اینکه اضافه بهایی برای آن درنظر گرفته شده است، یا اصلاً از قلم افتاده است. که در این حالت باید مورد از قلم افتاده را پیگیری نماید.

به همین ترتیب در مورد خاکریزی، پخش و تسطیح و آبپاشی و کوبیدن بایستی توجّه کرد که هر کدام هزینه خود و آیتم خود را دارد.(در مواردی پیش آمده که متوجّه شدم وقتی خاکریزی و تسطیح را حساب کرده اند، آب پاشی و کوبیدن را از قلم انداخته اند. با تفکّر اینکه فقط همان یک آیتم هست. در صورتیکه هر کدام هزینه خود را دارد. و بایستی جداگانه منظور گردد.)

نکته: نوشتن متره کار ساده ای است، امّا نیاز به آگاهی، هوشیاری، دقّت عمل، صبر و حوصله زیاد دارد. در عین حال تجربه هم خیلی مهمّ است که طبیعتاً به تدریج به دست می آید. باید توجّه داشت که اصولاً سرنوشت پروژه به عملکرد مترور بستگی زیادی دارد. اگر مترور سهل انگاری  و بی دقتی کند، ضرر های زیادی به پروژه وارد می شود.

بلوکاژ کف ساختمان:  از آنجایی که تسطیح کف ساختمان و بلوکاژ کف تقریباً یک اندازه می باشند. بخصوص در نقشه ای که متره می کنیم، در نتیجه حجم بلوکاژ را براساس سطح کف حساب می  کنیم. و آیتم آن را طبق تعیین نقشه، که باسنگ قلوه باشد یا سنگ شکسته بر اساس آیتم های ۰۴۰۱۰۱ و یا ۰۴۰۱۰۲ در صورت وضعیّت منظور می نماییم. نوع بلوکاژ قاعدتاً در نقشه نوشته می شود که با سنگ قلوه باشد یا سنگ شکسته. در صورتی که در نقشه مشخّص نشده باشد باید ازدستگاه نظارت دستور کار گرفته شود.

در فهرست بها شرح آیتم های فوق به عنوان سنگ چینی کف ساخنمان ( بلوکاژ ) با سنگ قلوه یا سنگ شکسته مطرح شده است و اسمی از تهیّه و یا حمل آن به میان نیامده است و در مقدمّه فصل هم هیچ گونه اشاره ای نسبت به این مسئله نشده است که آیا هزینه حمل آن تا کنار ساختمان و حمل آن از کنار ساختمان به داخل ساختمان با چرخ دستی در قیمت منظور شده است؟  معمولاً این گونه موارد، با مراجعه به آنالیز بهای فهرست بها  روشن میگردد. هرچند این مورد بخصوص در آنالیز بها نیز مشخِص نشده است! به هر حال به نظر می رسد که با توجّه به این که حمل با زنبه و چرخ دستی آیتم مستقلّی دارد. می توان آنرا جداگانه منظور کرد. در عین حال وقتی کف ساختمان را با سنگ قلوه و یا سنگ لاشه بلوکاژ مینمایند بایستی فضا های خالی سنگ ها با ریختن شن پر شود. که این مورد هم در این آیتم دیده نشده است و میتوان به نسبت بزرگی و کوچکی سنگ های ریخته شده و فضای خالی بین سنگ ها شن ریزی محاسبه و منظور کرد.( این نسبت می تواند بین ۱۵ الا سی در صد باشد و قیمت آن نیز از ردیف ۰۴۰۵۰۴ منظور گردد)

متره تسطیح و آب پاشی و کوبیدن کف و همچنین بلوکاژ کف در زیر نشان داده می شود.

متره تسطیح و آب پاشی و کوبیدن کف و همچنین بلوکاژ کف

آموزش گام به گام متره و برآورد، گام هیجدهم،آشنائی به اجرای آرماتور بندی و انجام متره آن بر اساس روش اجرا.
آموزش گام به گام متره برآورد، گام 20، بتن، عایق و اندود زیر آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۹ تسطیح و بلوکاژ کف.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *