متره بر آورد تأسیسات برقی ساختمان، قسمت ۲، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۸۲

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی، قسمت ۲؛

در مسیر کنترل پروژه می رسیم به متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی ساختمان، همانطور که قبلاً نیز مطرح شده کسی که متره می نویسد با طراحی نقشه کاری ندارد بلکه فقط از روی نقشه طراحی شده متره بر آورد را انجام می دهد، ولی ما نقشه ای را که متره می کنیم خودمان طرّاحی کرده ایم، و اینک کار های تأسیسات برقی آن را نیزبایستی خودمان طراحی بکنیم، با توجّه به اینکه طرّاحی کارهای برقی یک کار تخصّصی بوده و جزو تخصّص مهندسین برق می باشد و همیشه هم طبق معمول این کار ها را مهندسین برق انجام می دادند و ما که در رشته ساختمان فعالیّت می کردیم چندان کاری به این مورد نداشتیم و در صورت وضعیّت های موقّت و قطعی هم که به این موارد برخورد می کردیم با اندازه گیری در محل و صورتجلسه کردن آن ها در صورت وضعیّت ها منظور می کردیم، بر آورد اولیّه را هم خود مهندسین برق انجام می دادند. در موقعیّت فعلی که ما مجبوریم متره بر آورد کارهای برقی را انجام دهیم، و در برنامه های بعدی خود نیز نیاز به داشتن طول لوله های برقی و سیم های مورد نیاز خواهیم داشت، (بخصوص برای تهیّه برنامه زمان بندی خرید مصالح) لذا بایستی حتماً نقشه ای برای کار های برقی داشته باشیم، برای این منظور من مجبور شدم طرّاحی آن را خودم انجام دهم، وقتی شروع به طرح کارهای برقی کردم ، بر اساس اطلّاعات قبلی خودم ؛ که لوله های برق اکثراً در دیوار انجام می گرفت نقشه را طراحی کردم، ولی بعداً متوجّه شدم که آن روش منسوخ شده و امروزه لوله گذاری افقی در دیوار را کلاً حذف کرده اند و قوطی تقسیم ها نیز حذف شده است و لوله های افقی در پشت سقف و یا در کف اجرا می شود.

Read more

توضیح اینکه؛ در گذشته لوله گذاری در دیوار و در سی سانتیمتر پایین تر از سقف با نصب قوطی تقسیم در سه راهی ها اجرا می شد، که من هم برنامه زمانبندی خود را بر آن اساس تنظیم کرده بودم.

لذا با توجّه به اینکه امروزه جنس لوله ها و روش اجرا تغییر کرده است، من مجبور شدم با تحقیق و مطالعه بیشتری طرح نقشه را انجام داده و روش متره و بر آورد کارهای تأسیسات برقی را به روشی که در پی می آید انجام دهم.

نا گفته نماند که در این زمینه از سایت بسیار خوب آقای مهندس مرادی (به نام آموزش برق ساختمان) و کتاب آموزش جامع برق ساختمان مربوطه اش بهره مند شدم.

در نقشه ایکه برای روشنائی طرّاحی شده است سه مسیر از تابلو برق به طرف ساختمان تعیین شده است، و هر مسیر با شماره گذاری روی کلید ها و لامپ ها مشخّص گردیده است،

مسیراوّل از تابلو به کلید تبدیل شماره ۱ راه پلّه و بعد به سمت سقف راه بام و لامپ شماره ۲ و سپس به کلید تبدیل شماره ۳ و کلید شماره ۴ و بعد به لامپ شماره ۵ پشت بام کشیده شده است. سپس از کلید شماره ۴ به پائین و به طرف کلید دو پل شماره ۶ و از آنجا به ترتیب به لامپ ها و کلید های سالن تا کلید شماره ۱۸ و از کلید شماره ۱۸ به لامپ شماره ۱۹ و هواکش شماره ۲۰ وصل گردیده است، و از کلید ۱۸ به کلید ۲۱ و بعد به لامپ ۱۹ وصل شده است.

مسیر دوّم از تابلو به سمت کف و سپس به سمت آشپزخانه و کلید دو پل شماره ۲۳ سپس لامپ ها و کلید های آشپزخانه و اطاق خواب ها و حمّام کشیده شده است.

مسیر سوّم از تابلو بسمت زمین و بعد به کلید دوپل کنار در ورودی ساختمان و سپس به لامپ شماره ۴۲ و همینطور از کلید شماره ۴۱ به لامپ های شماره ۴۳ تا شماره ۴۶ کنسول سقف کشیده شده است.

مسیر دقیق و کامل لوله ها و طولآنها در جدول و نقشه مربوطه مشخّص شده است.

با توجّه به اینکه متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی نسبت به متره کارهای ساختمانی متفاوت می باشد، به دلیل اینکه مسیر حرکت لوله ها به صورت افقی و عمودی و در جهات مختلف می باشد و در نقشه پلان هم فقط مسیر افقی نشان داده می شود، لذا محاسبه آنها ازروی نقشه خیلی راحت نمی باشد و نیاز به توضیح بیشتری دارد، به همین منظور جدولی طرح کردم که بشود در آن مسیر ها را مشخّص نمود. در آن جدول موارد به شرخ زیر تنظیم شده است؛

ستون اوّل شماره ردیف، ستون دوّم شرح، ستون سوّم محل لوله، ستون چهارم از کجا، ستون پنجم تا کجا و یا به کجا، ستون ششم جنس، ستون هفتم قطر، ستون هشتم قرار گرفتن لوله به صورت عمودی و یا افقی، ستون نهم تعداد، ستون دهم طول، وستون های بعدی طول کلّی لوله ها و سیم ها مشخّص شده است، و انتهای صفحه هم محلّی برای توضیحات در نظر گرفته شده است، به نحوی که بتوان متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی را بطور کامل و روشن نشان داد.

با توجّه به متنوّع بودن کارهای برقی از قبیل روشنائی، پریز های برق، تلفن، آنتن و اینترنت و غیره، و برای شلوغ نشدن نقشه، هر کدام درنقشه جداگانه تنظیم گردیده است.

نقشه روشنائی برق، برای متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی ساختمان، لوله گذاری وسیم کشی به ترتیب زیر می باشد؛

برنامه ریزی و کنترل پروژه ( 4 )، تعیین زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد،
متره برآورد تأسیسات برق ساختمان قسمت 3، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 83.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *