زمان بندی برای اجرای پروژه و روش اجرا، قسمت ۸، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی و طرز تهیّه روش اجرا، قسمت ۸؛

در گام های قبلی ۱۲ فعالیّت از ۱۵ فعالیّت تنظیم شده  برای اجرای پروژه و روش اجرا را تا حدودی شرح دادیم، و اینک باقیمانده فعالیّت ها را با شرح زیر پی می گیریم؛

روش اجرا و تنظیم برنامه تفصیلی فعالیّت ۱۳ نقّاشی :

با توجّه به اینکه نقّاشی ساختمان از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است لذا در انتخاب نقّاش بیشترین دقّت را باید کرد، و روش اجرا هم دقیقاً طبق برنامه ایکه تنظیم شده است اجرا گردد.

از روز یکصدو پنجاه و ششّم نقاشی را با پاک سازی سطوح و سمباده زنی کلّ سطوح آغاز می کنیم و سه روز برای این کار در نظر گرفته ایم که حتماً در این سه روز انجام می دهیم پس از اینکه کلّ سطوح سمباده زنی و تمیز گردید به تمام سطوح روغن الیف می مالیم، در گذشته ها برای این کار از روغن بزرک استفاده می شد که این روغ برای رنگ فوق العاده خوب بود و در آن زمان ها به هیچوجه اجازه استفاده از روغن الیف داده نمی شد. در صورتیکه امروزه اسمی از روغن بزرک برده نمی شود و فقط از روغن الیف استفاده می کنند، که متأسفّانه در خیلی موارد به روغن الیف نفت هم اضافه می کنند، که بطور کلّی اشتباه می باشد، و بایستی به طور جدّی جلو اضافه کردن نفت گرفته شود. برای مالیدن روغن الیف به تمام سطوح دو روز در نظر گرفته شده است.

از روز دوم روغن کاری بطانه کاری را شروع می کنیم و در مدّت چهار روز کلّ سطوح را بطانه کاری می کنیم، بطانه کاری حتماً باید با بطانه روغنی باشد.

از روز چهارم بطانه کاری زدن سمباده زنی روی سطوح بطانه کاری شده را شروع میکنیم، و دو روز هم برای این کار در نظر گرفته ایم.

از روز یکصد و شصت و چهارم اجرای آستر رنگ را شروع کرده و در سه رروز کلّ سطوح را آستر می مالیم. از روز دوّم آستر کاری لکّه گیری روی آستر با بطانه را در دو روز اجرا می کنیم.

روز یکصد و شصت و ششّم سمباده زنی لکّه گیری های روی آستر را انجام می دهیم.

اجرای رنگ رویه را از روز یکصد و شصت و هفتم  آغاز کرده و در مدّت چهار روز آن را انجام می دهیم.

فعالیّت ۱۴ پیاده رو سازی؛

پیاده رو سازی اطراف ساختمان با یک پیاده رو یک و نیم متری به اضافه یک باغچه به عرض یک متر و بیست سانتیمتری با دو ردیف جدول به ترتیب زیر اجرا می کنیم؛

از روز یکصد و پنجاه و ششم اطراف ساختمان را از هرچه نخاله و آشغال هست پاک سازی کرده و نخاله ها را به خارج حمل کرده، بعداً به اندازه مورد نیاز خاکبرداری می کنیم، و بعداً پی کنی جدول ها از روز یکصد و پنجاه و هشتم در مدّت سه روز  به اندازه مورد نیاز اجرا می کنیم، یاد آوری می گردد؛ که کف پیاده رو و کف پی جدول ها حتماً بایستی تسطیح و کوبیده شود، از روز یکصد و شصت و یکّم بتن زیر جدول ها بضخامت پانزده سانتیمتر با بتن ۲۵۰ کیلو سیمان بتن ریزی می شود، از روز یکصد و شصت و سوّم در مدّت چهار روز جدول های اطراف پیاده رو با جدول به ابعاد ۳۵ * ۱۵ سانتیمتر در دو ردیف اجرا گردیده و کنار پایین جدول ها به اندازه ۱۵سانتیمتر ماهیچه بتنی اجرا می شود. از روز یکصد و شصت و هفتم بتن مگر پیاده رو به ضخامت ده سانتیمتر با بتن ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در مدّت چهار روز ریخته می شود، از روز یکصد و هفتاد و یکّم بتن رویه پیاده رو به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با بتن ۲۵۰ کیلو سیمان بتن ریزی گردیده و روی آن را لیسه ای می شود، و بعداً با کشیدن گونی تا شده روی آن به حالت زبری در می آورند  که خیلی لیز نباشد. روز یکصد و هفتاد و پنجم خاک نباتی باغچه ریخته می شود.

فعالیّت ۱۵ رفع نواقص و نظافت؛

از روز یکصد و هفتاد و یکّم تمامی ساختمان با دقّت باز نگری گردیده و اشکالات موجود احتمالی مشخّص گردیده و هر گونه اشکال و نقصی وجود داشته باشد یاد داشت و رفع می گردد. پس از اینکه کلیّه نواقص رفع گردید ساختمان کاملاً پاک سازی می گردد. یعنی کلیّه شیشه ها و یراق آلات و کلید و پریز ها و شیر آلات کاملاً پاک سازی و لکّه گیری شده و ساختمان آماده بهره برداری می گردد.

جدول میله ای برنامه زمانبندی سه فعالیّت فوق به شکل زیر می باشد؛

برنامه زمان بندی و روش اجرای پروژه،گام ، قسمت هفتم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 69.
نازک کاری بخش 1، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 71.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *