آموزش گام ه گام متره بر آورد، گام ۱۳۷، سد سازی و مترۀ آن؛

بانام و یاد خدا و برای خدا،

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد سد سازی؛ نقشه توپو گرافی؛

در گام ۱۳۶ مطالبی در باره سد سازی مطرح گردید و قرار شد که در باره متره آن بحث هائی داشته باشیم، در متره کردن کارهای سد سازی، راه سازی، پل سازی و تسطیح اراضی و مشابه و بطور کلّی برای متره کردن در درجه اوّل خواندن نقشه از اهمیّت بالائی برخور دار است، در پروژه های سد سازی و راه سازی و مشابه اولّین نقشه ای که با آن برخورد میکنیم نقشه توپوگرافی منطقه هست، که خواندن آن در عین سادگی ابهامات خودش را دارد، با توجّه به اینکه در این برنامه نیّت آموزش می باشد، لذا تا آنجا که میسر هست مطالب را با زبان ساده تری مطرح می نمائیم و فرض را بر این می گذاریم که خواننده اطلّاعات کمی راجع به این موارد دارد، لذا به توضیح نقشه توپو گرافی می پردازیم؛

نقشه توپوگرافی؛

نقشه توپوگرافی وضعیّت کلّی زمین را از نظر پستی و بلندی مشخّص می نماید، که از طریق نقشه برداری تهیّه می شود، ( نقشه برداری هوائی و یا زمینی ) در نقشه برداری زمینی، منطقه را به نسبت پستی و بلندی هایش به فواصل مورد نیاز در نظر گرفته و یا میخ کوبی کرده و تراز یابی می نمایند، وقتی در نقشه پلان نقاط هم تراز را با خطوط افقی به هم وصل نمائیم نقشه توپوگرافی به دست می آید، که این خطوط را منحنی میزان هم می نامند، بطوریکه می دانیم پستی و بلندی های زمین ارتفاعات مختلفی دارند که این ارتفاعات نسبت به یک نقطه خاصّ مشخّص می شود، که آن نقطه را نقطه مبنا و یابنچ مارک می نامند. در حالت کلّی برای مقایسه ارتفاعات راه ها و شهر ها آن نقطه مبنا را سطح در یا ها، در نظر می گیرند، ( نقطه صفر )، ولی در حالت های خاصّ منطقه ای یک نقطه را به عنوان نقطه مبنا یا صفر در نظر گرفته و بقیه ارتفاعات را بر مبنای آن نقطه مقایسه می کنند، یعنی نقاط بالاتر از آن نقطه به صورت + نشان داده می شود و نقاط پائین تر از آن نقطه را با علامت – نشان می دهند، در بعضی موارد هم نقطه مبنا را با عدد ۱۰۰ مشخّص می کنند در نتیجه نقاط پایین تر با اعداد پائین تر از ۱۰۰ و نقاط بالاتر با اعداد بالا تر از ۱۰۰ مشخّص می شود، رقوم یا ارتفاع خطوط منحنی میزان با نوشتن عدد ارتفاعی آن خط در یک جای خط مشخّص می شود، که در نقشه های محدود این رقوم اکثراً در اوّل و انتهای خطوط نوشته می شوند. با مطالعه و خواندن این خطوط ارتفاعات منطقه روشن می گردد. فاصله بین خطوط هم که بطور کلّی با اشل و به صورت دقیق در نقشه نشان داده می شود، قابل تشخیص می باشد. برای اینکه منطقه را خوب بشناسیم بایستی بر مبنای منحنی های میزان پرویل های عرضی منطقه را تهیّه نمائیم، تا پستی ها و بلندی ها برایمان روشن گردد. برای بیشتر روشن شدن مطلب نقشه یک گودال و تلِ کنار آن در زیر نشان داده می شود؛

در گام بعدی برای بیشتر شناخت نقشه توپوگرافی و عوارض مختلف زمین توضیحات بیشتری خواهیم داشت. انشاءالله.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 136، سد سازی:
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 138، متره بر وآورد در سد سازی؛ نقشه توپو گرافی ( 2 ):
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *