آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۴۰، متره بر آورد اندود سیمانی، عایق قیر گونی و کف خواب پشت بام.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد اندود سیمانی، عایق قیر گونی و کف خواب پشت بام؛

در متره بر آورد، شیب بندی بام را در گام ۳۹ نشان دادیم و در این گام متره بر آورد اندود سیمانی لیسه ای زیر عایق، و عایق کاری با دو لا گونی و سه قشر قیر، و ماهیچه گوشه های اطراف بام و کف خواب ناودان را بررسی و متره بر آورد می نماییم. اندود سیمانی به ضخامت دو سانتیمتر به صورت لیسه ای در سطح افقی  طبق آیتم ۱۸۰۳۰۸ و در سطح قائم برای دست انداز ها با آیتم شماره ۱۸۰۳۰۴ و لیسه ای کردن سطح اندود زیر عایق کاری با آیتم شماره ۱۸۰۳۰۷ متره بر آورد می شود.

متره بر آورد ماهیچه بتنی کنج های مابین دست انداز و کف بام: توام با اندودسیمانی پشت بام گوشه های تقاطع دست انداز و کف بام را که زاویه نود درجه می سازد، بایستی ماهیچه بتنی اجرا کرد، تا عایق در آن فضا بخوبی گردش کند. در متره بر آورد این ماهیچه قیمت متعارفی در فهرست بها نداریم، چون اگر بتن حساب کنیم با توجه به اینکه کار پر زحمتی است و در مقابل حجم ناچیزی بتن مصرف می شود نتیجه منطقی نخواهد بود. ازآیتم اندود سیمانی هم نمیشود استفاده کرد. ولی اگر ماهیچه را با ابعاد شش سانتیمتر در شش سانتیمتر اجرا کنیم حجم مصالحی که به کار میرود معادل یک قشر اندود سه سانتیمتری می باشد،  با توجّه به تشابه حجمی، و تا حدودی تشابه سختی اجرای آن با اندود سه سانتیمتری بهتر است هزینه ی آن را بر اساس معدّل آیتم های ۱۸۰۳۰۵(اندود سیمانی سه سانتیمتری قائم) و آیتم شماره ۱۸۰۳۰۹(اندود ماسه سیمان سه سانتیمتری افقی)، متره بر آورد نماییم.

متره بر آورد عایق قیر گونی بام با سه قشر قیر و دو لا گونی: بهای عایق کاری در فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۳ که فهرست بهای مورد استفاده ما می باشد آیتم قیر گونی با سه قشر قیر و دو لا گونی به شماره ی آیتم  ۱۳۰۲۰۴ می باشد. پیرو بحثی که در گام بیست داشتیم، در این فهرست بها بهای عایق افقی و قائم را یک آیتم در نظر گرفته اند که با توجّه به تفاوت هزینه اجرای آنها این روش منطقی به نظر نمی آید. ( امکان دارد در پروژه ای عایق قائم خیلی زیاد تر ازعایق افقی باشد، مثل عایق دیوار های زیر زمین و عایق دیوارهای خارجی آب انبار ها و غیره.) از طرف دیگر برای بهای اجرای عایق برای توالت و حمّام و روی پی یک آیتم در نظر گرفته شده است، و برای سایر سطوح هم فقط این آیتم را در نظر گرفته اند! در صورتیکه اجرای عایق در همکف و در پشت بام نمی تواند به یک قیمت باشد، و مسلّماً عایق کاری در پشت بام هزینه بیشتری می برد. از قبیل حمل مصالح به پشت بام و رفت و آمد عوامل اجرایی و غیره.

متره بر آورد کف خواب ناودان بام: در نقشه ما با توجّه به اینکه ناودان رو کار در نظر گرفته شده است بایستی کف خواب مناسب آن نصب شود. (در کروکی زیر دیتیل نصب نشان داده شده است.) و بهای آن نیز بر اساس آیتم شماره ۱۶۰۳۰۵ محاسبه می شود. که این آیتم هم مشابه خیلی از آیتم های این فهرست بها آیتم ترکیبی است. شرح آیتم: ( تهیّه و نصب کف خواب، سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش، و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن. ) در این مورد هم باید توجّه کرد که ساخت  و نصب هر کدام از این موارد قیمت خاص خودش را دارد، و به یک قیمت نیست. در مورد متره بر آورد وزن کف خواب معمولاً آنرا روی ترازو وزن کرده و صورتمجلس می نمایند. ولی برای اینکه طرز متره برآورد آن بر اساس نقشه هم مشخّص شود، در این متره بر آورد در کروکی زیر طرز محاسبه آن نشان داده شده است.
توضیح:  در اجرای عایق پشت بام مطلب جالب و مهم توجّه این است که در اجرای عایق کنار ناودان، دقّت زیادی باید کرد. جاسازی کف خواب ناودان بایستی به نحوی انجام پذیرد که آب از هیچ منفذی به زیر عایق نفوذ نکند. در اکثر پشت بام هایی که رطوبت پس می دهند نفوذ آب از بد اجرا شدن کف خواب ناودان ناشی می شود. در این مورد بایستی قبل از گذاشتن کف خواب لایه اوّل قیر گونی در محل ریزش آب به ناودان اجرا گردد. سپس کف خواب ناودان نصب شود و لایه دوّم قیر گونی روی کف خواب اجرا گردد. به طوریکه اطراف کف خواب بین دو لایه قیر و گونی قرار بگیرد. بخصوص در ناودان هایی که در وسط ساختمان اجرا می شود و ناودان در بین دیوار قرار می گیرد. ( ریز متره بر آورد و کروکی موارد فوق در زیر نشان داده شده است، )

اندود، عایق، کف خواب پشت بام:آموزش متره گام 40 اندود، عایق، کف خواب پشت بام:آموزش متره گام 40

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 39، متره بر آورد شیب بندی بام، بتن سبک پشت بام و اندود سیمانی آن.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 41،تهیّه صورت وضعیّت موقّت شماره2.
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۴۰، متره بر آورد اندود سیمانی، عایق قیر گونی و کف خواب پشت بام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *