آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۹، متره بر آورد شیب بندی بام، بتن سبک پشت بام و اندود سیمانی آن.

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد شیب بندی بام، بتن سبک پشت بام و اندود سیمانی آن؛

در این گام محاسبه باقیمانده اندود سیمانی تگرگی نما را که شرح آن در فصل ۱۸ فهرست بها می باشد و در گام ۳۰ بررسی کردیم ادامه داده و شیب بندی بام را هم که با بتن سبک می باشد بررسی و متره بر آورد آن را انجام می دهیم.

اینک متره بر آورد، نمای سیمانی باقیمانده نمای شمالی بالاتر از شناژ سقف را متره بر آورد می کنیم، همین طور نمای شمالی و نمای غربی دیوارهای راه بام را نیز محاسبه می کنیم . نمای شمالی و غربی دیوارهای راه بام را نمای سیمانی تخته ماله ای درنظر گرفته و در متره بر آورد، بهای آن را  از آیتم شماره ۱۸۰۴۰۱ استفاده می نماییم.

شیب بندی بام و طرز متره بر آورد آن؛

شیب بندی بام یکی از مهم ترین مسائل کار ساختمان می باشد و انتخاب مصالح و اجرای آن از نظر اقتصادی و فنّی اهمیّت به سزایی دارد. مهمترین اصل این است که شیب بندی باید به نحوی اجرا شود که آب در هیچ نقطه از بام جمع نشود و به سمت ناودانی ها ئی که باید از آنجا تخلیه شود هدایت شود.

اصولاً شیب بندی بام با بتن سبک از قبیل بتن با پوکه معدنی، یا پوکه صنعتی، با بتن با خرده آجر و یا با بتن سبک با مواد شیمیایی کف زا انجام می گیرد، در ساختمانی که متره بر آورد آن را مینویسیم با توجه به اینکه دیوارها و سقف آجری هستند و به طور طبیعی از این آجر کاری ها خرده آجر زیادی تولید می شود، لذا بهترین گزینه برای شیب بندی بام در این ساختمان بتن سبک با خرده آجر می باشد.

در متره بر آورد  بتن سبک بام های تیر آهنی اوّل مابه التفاوت بزرگ ترین نمره تیر آهن با ضخامت طاق ضربی را محاسبه کرده و به همان اندازه بتن برای تمام سقف حساب می کنیم، بعداً قسمت شیب بندی را متره بر آورد میکنیم. در سقف های پوشیده شده با تیرچه بلوک، ابتدا چهار پنج سانتیمتر که برای حداقل ضخامت در نظر گرفته می شود در سطح کل محاسبه کرده و بعد قسمت شیب بندی محاسبه می شود.

متره بر آورد حجم بتن سبک با توجّه به شیب بندی بام به دو طریق قابل محاسبه است:

  1. متره بر آورد حجم با ضخامت متوسّط: در این حالت متوسط ضخامت بتن را حساب کرده و در سطح کل بام ضرب می کنیم، که حجم به دست آمده حجم تقریبی می باشد.
  2. متره بر آورد  حجم به صورت تقسیم بندی سطح بام به نسبت شیب های داده شده و محاسبه آن به صورت هرم های تشکیل شده می باشد، که در این حالت اوّل آن مقدار بتنی که به صورت صاف و یک سان و حداقل بتن در محل ناودان می باشد را متره بر آوردمی کنیم،  و بعداً قسمت های شیب بندی شده را که به صورت هرم می باشد حساب می نماییم. مانند آنچه در زیر نشان داده شده است؛

در متره بر آورد این نقشه، آیتم بتن سبک با خرده آجر، آیتم شماره ۰۸۰۲۰۲ در نظر گرفته می شود.
از آنجایی که برای شیب بندی بام اوّل بایدکرم بندی کرده و بتن سبک بر اساس آن کرم بندی انجام  پذیرد، لذا آیتم اضافه بهاء کرم بندی را نیز طبق آیتم شماره ۰۸۰۳۰۵ منظور می نماییم.

اندود سیمانی، بتن سبک بام. آموزش متره، گام 39 اندود سیمانی، بتن سبک بام. آموزش متره، گام 39

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 38، متره بر آورد نماسازی آجری.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 40، متره بر آورد اندود سیمانی، عایق قیر گونی و کف خواب پشت بام.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۹، متره بر آورد شیب بندی بام، بتن سبک پشت بام و اندود سیمانی آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *