آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۶، بتن ریزی.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگ نیک.

بتن ریزی؛

در  برنامه ی متره ی نقشه ای که  به صورت مثال و آموزشی مطرح شد  به بتن شناژهای قائم و قالب بندی آن رسیدیم لذا فصل بتنِ فهرست بها را برسی مینماییم:

بتن شناژهای قائم و زیر سقف با بتن ۳۰۰ کلیو گرم سیمان:

در گامهای گذشته مطرح شد که هر وقت هر آیتمی را که می خواهیم متره آن را محاسبه کنیم بهتر است اوّل مقدّمه فصل آن آیتم را در فهرست بها به دقّت مطالعه کنیم و بعداً آن آیتم را محاسبه نماییم، حتّی اگر قبلاً آن قسمت را مطالعه کرده باشیم.

اینک که می خواهیم بتن شناژهای قائم و شناژ زیر سقف را محاسبه نماییم، بهتر است مقدمّه فصل هشتم فهرست بها مربوط به بتن را مطالعه و بررسی نماییم. درردیف ۲ مقدّمه به نوع انتخاب آیتم بتن ریزی بر میخوریم، که درآن انتخاب آیتم را برحسب مقاومت بتن تعریف کرده است در صورتی که نقشه موجود نوع بتن را بر اساس مقدار سیمان آن مشخّص کرده است. قطعاً در اجرا بر اساس نقشه نیز مقدار سیمان اختلاط بتن، همان ۳۰۰ کیلو گرم خواهد بود. برای انتخاب آیتم طبق نوشته های مقدّمه بایستی از آیتم ۰۸۰۱۰۵ استفاده کرد که با مقاومت فشاری ۲۰ مگا پاسگال قیمت گذاری شده است.  بنا بر فورمول داده شده برای محاسبه مقدار سیمان، سیمان مورد استفاده در این آیتم ۲۹۰ کیلو گرم می شود، که بنا بر اساس ردیف ۱۱ مقدّمه، مابه التفاوت سیمان طبق آیتم ۰۸۰۴۰۱ پرداخت می گردد. واضح است که اگر مترور بدون مطالعه مقدّمه فصل، متره را بنویسد مسلمّاً این آیتم را نادیده میگیرد.

بارها تکرار کرده ام که مترور بایستی دقیق بوده و به آنالیز بها هم آشنایی داشته باشد. پس با این تفصیل به قیمت ۰۸۰۴۰۱ مراجعه می کنیم و می بینیم برای هر کیلو گرم سیمان مبلغ ۱۰۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. از روی کنجکاوی به قیمت سیمان در پیوستِ یک مربوط به مصالح پای کار مراجعه کرده و متوجّه می شویم که ردیف ۴۱۰۵۰۱ قیمت هر تن سیمان مبلغ ۱۰۵۷۰۰۰ تعیین شده است یعنی مبلغ هر کیلو گرم سیمان ۱۰۵۷ ریال می باشد. وقتی این سیمان در بتن مصرف می شود هزینه های دیگری هم به آن اضافه می گردد از قبیل پرت سیمان که حداقل پنج در صد می باشد که این هزینه ها در آیتم ۰۸۰۴۰۱ منظور نشده است، ممکن است این مسئله مطرح شود که منظورِ فهرست بها سیمان فله بوده است که در آن صورت هم مغایرت وجود دارد.

موضوع بعدی  قیمت خود بتن می باشد که بر اساس کدام قیمت سیمان ( پاکتی به مبلغ هر تن ۱۰۵۷۰۰۰ ریال یا فله ای به مبلغ هر تن ۹۰۷۵۰۰ ریال ) قیمت گذاری شده است. در این مورد هم با توجّه به این که امروزه اکثر پروژه های بزرگ از سیمان فله استفاده می کنند مسلّماً قیمت گذار نیز سیمان فله را در نظر گرفته است، و با توجّه به این که نقشه ی ما مربوط به یک ساختمان کوچک بوده و امکان استفاده از سیمان فله وجود ندارد پس بایستی مابه التفاوت قیمت سیمان پاکتی و سیمان فله در متره و صورت وضعیّت محاسبه و منظور گردد. که هر تن آن ۱۴۹۵۰۰ ریال و هر کیلوگرم آن ۱۴۹/۵ ریال میگردد. ضمناً باید توجّه کرد که در پروژه های دیگر که از سیمان پاکتی استفاده می شود سیمان پاکتی وارده به کارگاه حتماً با دستگاه نظارت صورت جلسه گردیده و در صورت وضعیّت منظور می گردد.  در گام بعدی درباره بتن و قالب بندی بحث خواهیم داشت. انشاءلله.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 25، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت2.
طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *