تعدیل وروش تهیّه آن

از آنجائیکه قیمت اجناس و دستمزد در حال تغییر بوده و اکثراً درحال افزایش می باشد لذا برای جبران این افزایش تعدیل پرداخت می گردد.
برای محاسبه تعدیل سازمان برنامه بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص ضرایب هر فصل از فهرست بها را برای مدًت هر سه ماه یک بار محاسبه کرده طی بخشنامه ای اعلام می نماید

محاسبه تعدیل

برای محاسبه تعدیل اول باید جمع کارکرد هر فصل صورت وضعیت هارا جداگانه محاسبه کرد (مطابق ارقام تصویب شده صورت وضعیت). سپس باید رقم جمع فصول صورت وضعیت ها را درجدول محاسبه تعدیل وارد نمود(نمونه جدول در زیر نشان داده می شود)

جدول تعدیل

سه ماهه انجام کار (۱)
فصل (۲)
مبلغ صورت وضعیت تفاوت مبلغ دو صورت وضعیت دو دوره متوالی (۵)
مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد (۶)
مبلغ شامل تعدیل (۷)
شاخص مبدأ پیمان (۸)
شاخص دوره انجام کار (۹)
ضریب تعدیل با اعمال ۹۵٪ (۱۰)
مبلغ تعدیل (۱۱)
سه ماهه قبل (۳)
این سه ماهه (۴)
جمع

شرح جدول:

درستون اوّل جدول سه ماهه انجام کار،ستون دوّم شماره فصل ،ستون سوّم جمع رقم همان فصل صورت وضعیت قبل ،ستون چهارم جمع رقم همان فصل صورت وضعیت فعلی ، ستون پنجم مابه التفّاوت دوصورت وضعیت نوشته می شود.در ستون ششم در صورتیکه کارکرد هردو صورت وضعیت دریک سه ماهه انجام شده باشد عدد یک درج می شود. درصورتیکه کارکرد در دو یا سه سه ماهه انجام شده باشد، در این حالت نسبت کار کرد هر سه ماهه محاسبه شده ودرمقابل همان سه ماهه منظور می گردد.

مثلاًاگر تاریخ صورت وضعیت قبلی ۱۳۹۳/۶/۱۵ وصورتوضعیت فعلی ۱۳۹۳/۷/۲۵ باشد درنتیجه کارکرد دردوتا سه ماهه انجام شده است یعنی ۱۶ روز درسه ماهه دوّم و۲۵روز درسه ماهه سوّم وکلّ دوره کارکرد ۴۱ روزبوده است که شانزده چهل ویکم مدّت کارکرد در سه ماهه دوم می باشد که این رقم در ستون ششم ودرمقابل فصل دوم نوشته می شود وبیست وپنج چهل ویکم کارکرد درستون ششم ودرمقابل فصل سوم منظور میگردد.
بعداً حاصل ضرب ستون پنجم در ستون ششم در ستون هفتم که مبلغ شامل تعدیل می باشد نوشته می گردد. در ستون هشتم شاخص مبنای پیمان ودر ستون نهم شاخص دوره انجام کار ثبت می شود. بعداً شاخص دوره انجام کار برشاخص مبنای پیمان تقسیم شده وباکسر عدد یک وباضریب ۹۵درصد درستون دهم درج می گردد.بعداً حاصل ضرب عدد ستون دهم درعددستون هفتم که مبلغ تعدیل آن ردیف می باشد در ستون یازدهم نوشته می شود.

بعد از محاسبه تعدیل همه فصل های صورت وضعیت جمع کل ستون یازده را در ضرایب قرارداد ضرب کرده ورقم نهائی تعدیل را به دست می آورند.

توضیح این که در بعضی از جدول ها ردیف یک وردیف هفت رادرج نمی کنند در این حالت هر فصل را درچند ردیف حساب کرده وارقام ستون های پنج وشش وده را در همدیگر ضرب کرده ورقم تعدیل را به دست می آورند .

ضمناً ضریب تعدیل در صورت وضعیت های موقت با ضریب نودو پنج درصد پرداخت می شود ولی درصورت وضعیت قطعی درصورتیکه پروژه تاُخیر غیر مجاز نداشته باشد به طور صد در صد پرداخت می گردد.

جدول تعدیل

شاخصهای تعدیل از سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تا آخرین شاخص اعلام شده

 

راه سازی و شهر سازی - متره برآورد جدول بندی
محاسبه وزن ها وجداول مربوطه
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “تعدیل وروش تهیّه آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *