تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۴ ) گام ۹۷

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت برای یک پروژه، ( ۴ )؛

در مقالات قبلی در رابطه با تعیین قیمت برای اجرا با تهیّه آنالیز بها و متره بر آورد مطرح گردید، و اینک می پردازیم به بحث هزینه بالاسری که موضوع خیلی مهم و قابل تعمّق می باشد.

هزینه بالاسری؛

همینطوری که می دانیم و قبلاً نیز مطرح گردید هزینه بالاسری هزینه هائی هست که آن هزینه ها را در آنالیز فعالیّت ها نمی شود گنجانید، به همین دلیل آن ها را با توجّه به برنامه زمانبندی پروژه و روش اجرای آن برای مدت پروژه محاسبه مینمایند. معمولاً بایستی هزینه بالاسری برای مدّت پیمان و بر اساس زمانبندی آن محاسبه شده و پس از محاسبه آن با مقایسه با مبلغ اجرائی پروژه ضریبی برای آن تعیین می گردد. این روش زمانی منطقی بوده و درست جواب می دهد، که پروژه در زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برسد، در صورتیکه پروژه در زمان تعیین شده به اتمام نرسد، هزینه های بالاسری انجام شده به حساب پروژه منظور نمی گردد، یعنی هزینه ها انجام می شود ولی در هزینه های پروژه دیده نمی شود، و اگر کار توسّط پیمانکار انجام می گیرد، این هزینه ها بر پیمانکار تحمیل می شود. در صورتیکه روش منطقی این است که این هزینه ها به صورت روز شمار محاسبه شده و به حساب پروژه منظور گردد، و اگر پیمانکار آن را هزینه می کند به صورت روز شمار محاسبه شده و به حساب پیمانکار منظور شود. برای شناخت بهتر هزینه بالاسری به نظر می رسد که در باره آن کنکاش بیشتری بشود، لذا اوّل شرح هزینه های بالاسری را بر اساس تعریف فهرست بها مطرح کرده و در باره آنها به طور تفصیل بحث نموده و سپس به طرز محاسبه و نوع پرداخت آن می پردازیم.

شرح اقلام هزینه های بالا سری بر اساس پیوست شماره سه فهرست بها ؛

هزینه بالاسری، به طور کلّی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار ، به شرح زیر تفکیک می شود.

۱ – هزینه بالاسری عمومی؛

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصّی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

۱-۱٫ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریّت شرکت، دفتر فنّی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.

۲-۱٫ هزینه بیمه های عمومی وحق بیمه کار کنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

۳-۱٫ هزینه وسایل نقلیّه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسّط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.

۴-۱٫ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

۵-۱٫ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

۶-۱٫ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

۷-۱٫ هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی.

۸-۱٫ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

۹-۱٫ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

۱۰-۱٫ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

۱۱-۱٫ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

۱۲-۱٫ هزینه تهیّه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱۳-۱٫ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱۴-۱٫ هزینه های متفرقّه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریّات، عضویّت در مجامع، و مانند آنها.

۱۵-۱٫ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

۱۶-۱٫ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

۱۷-۱٫ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

۲٫ هزینه بالاسری کار؛

این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصّی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

۱-۲٫ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:

۱-۱-۲٫ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجّه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

۲-۱-۲٫ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

۲-۲٫ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

۱-۲-۲٫ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

۲-۲-۲٫ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

۳-۲-۲٫ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

۳-۲٫ هزینه مالیات.

۴-۲٫ هزینه صندوق کار آموزی

۵-۲٫ سود پیمانکار.

۶-۲٫ هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:

۱-۶-۲٫ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنّی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

۲-۶-۲٫ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

۳-۶-۲٫ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

۴-۶-۲٫ هزینه تهیّه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.

۵-۶-۲٫ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

۶-۶-۲٫ هزینه پذیرایی کارگاه.

۷-۶-۲٫هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقّه.

۸-۶-۲٫ هزینه تأمین وسیله نقلیّه برای تدارکات کارگاه.

۹-۶-۲٫ هزینه فتوکی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

۱۰-۶-۲٫ هزینه آزمایش های پیمانکار.

۷-۲٫ هزینه های تهیّه مدارک فنّی و تحویل کار.

۱-۷-۲٫ هزینه های تهیّه عکس و فیلم.

۲-۷-۲٫ هزینه تهیّه نقشه های کارگاهی ( shop drawings ). در حد نیاز کارگاه.

۳-۷-۲٫ هزینه تهیّه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings ).

۴-۷-۲٫ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

۵-۷-۲٫ هزینه های نگهداری عملیّات انجام شده تا زمان تحویل موقّت.

۶-۷-۲٫ هزینه های مربوط به تحویل موقّت و تحویل قطعی.

توضیح ۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توضیح ۲) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری ( برای پیمانهای مشمول )، توسّط دستگاههای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

توجّه : لیست هزینه های بالاسری که در بالا مطرح شد؛ از فهرست بها سال ۱۳۹۳ که مورد استفاده ما در آموزش گام به گام متره بر آورد قرار گرفته است، منظور گردیده است، بایستی توجّه کرد که ممکن است در فهرست بها های دیگر این موارد تغییراتی داشته باشد، لذا در هر پروژه بایستی از پیوست فهرست بهای آن پروژه استفاده نمود.

لیست هزینه های بالاسری در گام ۵۵ نیز عیناً مطرح گردیده است، ولی با توجّه به ابنکه می خواهیم در باره آنها توضیح بیشتری داشته باشیم، و ارتباط هزینه های بالاسری با اجرای پروژه و همچنین با زمان اجرا و سرعت و یا کندی حرکت آن مقایسه نمائیم، و همینطور طرز محاسبه آنها را هم بر رسی نمائیم، لذا آنها را در اینجا هم مطرح نمودیم.

با توجّه به طولانی شدن این مقاله مقایسه و طرز محاسبه را به مقاله بعدی موکول می کنیم.

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( 3 ) گام 96
تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 98؛ بر رسی هزینه های بالاسری.
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، ( ۴ ) گام ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *