تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۱٫ تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ )؛

در گام ۹۹ روش تعیین قیمت به روش موجود در جامعه مطرح شد، و در گام ۱۰۰ روش تهیه قیمت به روش متفاوت و یا منطقی تر برای هزینه دفتر مرکزی مطرح شد، و اینک دنباله آن و موارد بعدی؛

قسمت دوّم هزینه بالاسری ( از فهرست ضمیمه فهرست بها ) که می توان آن را به کار مشخصّی مربوط کرد مانند هزینه های در ج شده در زیر. یعنی موارد زیر را می توان به پروژه ایکه در آینده اجرا می شود در نظر گرفته و محاسبه شود؛

ردیف ۲-۱٫ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است؛

ردیف ۲-۱-۱٫هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجّه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است؛

پیمانکار برای دریافت پیش پرداخت معادل آنرا ضمانت نامه بانکی می دهد، این ضمانت نامه سرمایه ای است که در نزد بانک به ودیعه گذاشته می شود، و عملاً به صورت راکد باقی میماند، پیمانکار مبلغ دریافتی پیش پرداخت را در پروژه هزینه می کند، ولی در مقابل آن سرمایه که در بانک هست برای پیمانکار هیچ سودی ندارد، در صورتیکه هر سرمایه ای بایستی سود خودش را داشته باشد، در جامعه فعلی ما این سرمایه خفته دو نوع ضرر برای پیمانکار دارد، یکی اینکه به علّت تورّم ارزش آن کاسته می شود، دوّم اینکه آن سرمایه هیچ نوع سودی به پیمانکار ندارد، با توجّه به اینکه کارفرما پیش پرداخت را به تدریج از پیمانکار کسر مینماید، البتّه این موارد قابل محاسبه هست؛ توّرم بر اساس شاخص هایی که بانک مرکزی اعلام می کند و حد اقل سود هم سودی است که بانک ها به سرمایه گذاری پرداخت می کنند، در محاسبه این موارد بعضی از دوستان، این هزینه ها را در هزینه جابه جایی ماشین آلت خود و امثال این کارها در ابتدای پروژه منظور می نمایند، در صورتیکه آن هزینه ها در ردیف های دیگر دیده شده است، از قبیل هزینه تدارکات در ردیف ۲-۶-۱٫

هزینه ردیف ۲-۱-۲٫ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست ؛ هزینه های این ردیف هم می تواند مشابه هزینه های ردیف ۲-۱-۱٫ باشد.

هزینه های ردیف ۲-۲٫ هزینه ضمانت نامه ها؛ این هزینه ها هزینه هایی است که پیمانکار برای تهیّه ضمانت نامه ها و تمدید آنها پرداخت می نماید و همینطور وقت و انرژیی که برای تهیّه و تمدید آنها صرف می کند، از قبیل وقتیکه برای تهیّه آنها صرف می کند و امثال این هزینه ها.

هزینه ردیف ۲-۳٫ هزینه مالیات؛ این هزینه با توجّه به نوع قرارداد و قوانین مالیاتی شامل بر پیمان بر آورد می شود، از قبیل مالیات بر سود و مالیات های مشمول دیگر منظور می گردد.

هزینه ردیف ۲-۵٫ سود پیمانکار؛ پیمانکار در مقابل کاری که انجام می دهد بایستی حتماً سود عادلانه ای داشته باشد، که بتواند به فعالیّت خود ادامه دهد، هرگز نباید بدون در نظر گرفتن سود کاری را انجام داد، و در موقع در نظر گرفتن سود بایستی توجّه داشت که اصولاً اداره مالیات، مالیات بر سود متعارف در حد بیست وپنج در صد را مطالبه می نماید، اگر پیمانکاری سود خودش را کمتر در نظر بگیرد باید توجّه داشته باشد که در این حالت ضرر خواهد کرد، چون مأمور مالیاتی اکثراً کاری به میزان سودیکه پیمانکار برای خودش در نظرمی گیرد ندارد، التبّه در این زمینه نیز بایستی با آشنایی به قوانین سود را در نظر گرفت، به نظر من، فکر می کنم سود را نباید کمتر از ۱۲%در نظر گرفت.

هزینه ردیف ۲-۶-۱٫ هزینه نیروی انسانی کارگاه؛

الف _ هزینه سرپرستی عمومی کارگاه شامل حقوق و مزایای؛ مدیر پروژه، رئیس کارگاه، مهندسین و تکنسین های اجرائی کارگاه، مباشر، سر کارگر، نگهبانان، وغیره

ب- هزینه دفتر فنّی شامل حقوق و مزایای؛ سرپرست دفتر فنّی، مترور، نقشه کش، اکیپ نقشه برداری،( وسایل و لوازم دفتر فنّی و نقشه برداری). و سایر پرسنلی که به نسبت حجم پروژه مورد نیاز می باشد. موارد داخل پارانتز قائدتاً بایستی در تجهیز کارگاه منظور شوند

ج _هزینه های اداری شامل حقوق و مزایای پرسنل؛ کارگزینی، مدیریّت اداری دفتر کارگاه، و نیروهای مورد نیاز این مدیریّت، ( وسایل و لوازم و نیاز های این مدیریّت، که مربوط می شود به تجهیز کارگاه).

ه _ هزینه های مالی وتدارکات شامل حقوق و مزایای؛ مسئول امور مالی، حسابدار، صندوق دار، مسئول تدارکات و نیروهای نگهبانی کارگاه و سایر نیروهایی که به نسبت نوع پروژه ممکن است مورد نیاز باشد.

و _ هزینه های کمپ و کانتین و خدمات شامل حقوق ومزایای؛ مسئول مربوطه و نیروهایی که برای اداره کمپ موردنیاز است، همچنین نیروهائی که در کانتین و آشپزخانه فعالیّت می کنند. ( هزینه های مربوط به تهیّه مواد غذایی و لوازم مربوطه در تجهیز کارگاه محاسبه می شود. ).

به طور کلّی لوازم و وسایل مورد نیاز قسمت ها در تجهیز کارگاه منظور می شود، ولی در صورتیکه مصلحت پروژه ایجاب بکند در این قسمت منظور می شود.

هزینه های ردیف های بعدی در مقاله بعدی مطرح می گردد.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام100، تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( 1 )
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 102 تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( 3 ).
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۱٫ تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( ۲ ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *