تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۲ تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۳ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۳ )؛

در گام ۹۹، تهیّه قیمت هزینه های بالاسری به روش موجود مطرح شد، در گام های ۱۰۰ و ۱۰۱ قسمت های اوّل هزینه های بالاسری بر اساس ضمیمه آن در فهرست بها مطرح شد، و اینک محاسبه دنباله ردیفهای مربوطه مطرح می گردد؛

هزینه ردیف ۲-۶-۲٫ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کار فرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد؛ حقوق و مزایای نیرو هایی که بر اساس نوع قرارداد و تعریف روش اجرا در اختیار کار فرما و مهندسی مشاور قرار می گیرد، برای مدّت قرارداد محاسبه می شود.

هزینه ردیف ۲-۶-۳٫ هزینه سفر مدیران و کار کنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط ، برای کار مربوطه؛ این هزینه ها را موقعی می توان پیش بینی کرد، که پروژه کاملاً مطالعه شده و روش اجرای دقیق و کاملی به آن تعیین شده باشد، که در این حالت می توان تاحدودی هزینه های این ردیف را مشخّص کرد، البتّه یک سری از هزینه های مربوطه که به بر رسی های دفتر مرکزی از پروژه می شود تا حدودی مشخّص می باشد از قبیل مسافرت مدیر امور مالی یا نماینده آن برای بر رسی مسایل مالی کارگاه، یا مسافرت مدیران شرکت برای بررسی و کنترل مدیریّت پروژه و غیره، این هزینه ها شامل بلیط رفت و برگشت، یا کرایه ماشین و مخارج بین راه و به طور کلّی هزینه هایی که در این زمینه پیش می آید می گردد. با توجّه به اینکه اغلب این هزینه ها با توجه به صورت پیش بینی مطرح می شود، لذا لازم است با توجّه به پروژه های اجرا شده قبلی در نظر گرفته شود.

هزینه های ردیف ۲-۶-۴٫ هزینه تهیّه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان؛ از آنجایی که اکثراً اسناد و مدارک پیمان یک نسخه هست که بایستی برای استفاده مسئولان مربوطه از قبیل مدیر پروژه، دفتر فنّی، امور مالی دفتر مرکزی و کارگاه تکثیر گردد. باید توجّه کرد که اصل اسناد و مدارک قرارداد بایستی در جای امنی بایگانی شود و فقط از کپی آنها استفاده شود، هزینه این کپی ها بایستی محاسبه و منظور گردد، باز هم باید توجّه کرد که حجم این اسناد با توجّه به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در اغلب قراردادها ممکن است قرارداد و یا قسمتی از قراردادبه زبان بیگانه نوشته شده باشد، که بایستی هزینه ترجمه و تکثیر آن ها هم در نظر گرفته شود، در محاسبه هزینه این موارد علاوه بر هزینه نیاز های آن بایستی هزینه نفراتی که روی آنها کار خواهند کرد مدّ نظر قرار گیرد.

هزینه های ردیف ۲-۶-۵٫ هزینه غذای کار کنان و کارمندان پیمانکار؛ هزینه افرادیکه در ردیف ۲-۶-۱٫ در گام ۱۰۱ مطرح شد در اینجا منظور می شود؛ این هزینه هم به نسبت نوع پروژه و محل اجرای آن متفاوت می باشددر پروژه های راه سازی و پروژه های خارج شهری بایستی هر سه وعده غذای پرسنل به اضافه سایر نیاز های غذایی آنها ازقبیل میوه و غیره محاسبه شده و منظور گردد، ولی در پروژه هاییکه پرسنل پس از تعطیلی کارگاه به منزل خود بر می گردند ناهار و صبحانه و یا فقط ناهار منظور می گردد. در خیلی موارد ایجاب می کند که یک میان غذایی هم سرو شود، که بایستی با توجّه به ساعات کاری کارگاه به این هزینه هم توجّه بشود، این مورد هم طبق معمول بر اساس روش اجرای پروژه برای مدّت قرار داد محاسبه می شود.

هزینه های ردیف ۲-۶-۶٫ هزینه پذیرائی کارگاه؛ منظور از هزینه پذیرایی کارگاه، پذیرایی از مهمانان کارگاه که از ناحیه کارفرما و یا مشاور و یا از طرف سایر ارگانها به کارگاه دعوت می شوند، و یا به طور طبیعی به کارگاه می آیند می باشد، که خواه و ناخواه پیش می آید، و در این مورد باید توجّه کرد، که نسبت به وضع پروژه اغلب ایجاب می کند، که از بعضی از ارگان ها برای بازدید کارگاه دعوت به عمل آید، همچنین هزینه هائیکه برای پذیرایی در جشن ها و موقعیّت های خاص برای تشویق پرسنل کارگاه هزینه می شود، همینطور می توان هزینه کادو ها و جوایزی که در آخر سال و یا به مناسبت هایی از طرف کارگاه تهیّه شده و داده می شود مدّ نظرقرار گیرد، همینطور پاداش هایی که از طرف کارگاه به نیرو های کاری فعّال داده می شود منظور می گردد، در ابنجا بد نیست توضیح داده شود، که دادن بعضی هدایا در زمان های خاص لازم بوده و رشوه هم تلقّی نمی شود، و نباید از این موضوع در اداره کردن کارگاه غفلت نمود.

هزینه های ردیف ۲-۶-۷٫ هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئو لان کارگاه و هزینه های متفرّقه؛ هزینه های مخابرات؛ شامل ارسال های پستی، و مخابرات؛ شامل هزینه های تلفن و تلفن های همراه، فکس، و مواردی که با پست ارسال می شود، اعم از ارسال لوازم و غیره که این موارد را به نسبت موقعیّت پروژه می توان به صورت تخمینی محاسبه کرده و در نظر گرفت، ولی در مورد هزینه های متفرّقه که مطلب بسیار مهم و قابل توجّهی می باشد بایستی توجّه نمود، به دلیل اینکه هزینه تمام مواردیکه در آنالیز بها گنجانیدن آنها مشکل بوده و یا امکان پذیر نمی باشد در این ردیف به حساب آورده می شود، از قبیل خرده لوازم بنّایی و لوازم کارگاهی مانند؛ شلنگ، آبپاش، شمشه و تراز، ریسمان کار، بیل و کلنگ، تیشه و چکش، کمچه و ماله، گونیا و شابلون های مختلف، ماسک جوشکاری، انبر و دستکش جوشکاری، میخ وپیچ و سایر لوازم و مصالح مشابه، که نسبت به حجم پروژه و زمان اجرای آن و همینطور با توجّه به روش اجرای پروژه و نوع آنالیز بهای پروژه، این موارد پیش بینی و محاسبه ومنظور می شود.

توضیح اینکه تمامی هزینه های بالا سری برای مدّت اجرای پروژه یعنی زمان قرارداد محاسبه می شود.

ردیف های بعدی در مقالات بعدی مطرح می شود.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 101. تعیین قیمت بالاسری به روش منطقی تر ( 2 ).
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 104. تعیین قیمت هزینه های بالاسری به روش منطقی تر ( 4 ).
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۲ تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۳ ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *