تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد،، گام ۱۰۶ دستورالعمل و هزینه تجهیز کارگاه؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

بخش سوّم تعیین قیمت یک پروژه، دستور العمل ومحاسبه هزینه تجهیز کارگاه؛

همانطوریکه مطرح شد بهای کل یک پروژه در سه مورد می باشد؛

۱ – عملیاّت اجرائی که با تجزیه بها بدست می آید.

۲ – هزینه های بالاسری ( هزینه های مدیریّت و تدارکات و غیره ).

۳ – تجهیز کارگاه و هزینه های مربوطه.

در تعیین قیمت یک پروژه، قسمت اوّل که مربوط به هزینه عملیّات بر اساس آنالیز بها بود و قسمت دوّم مربوط به هزینه بالاسری، که در گامهای گذشته مطرح گردید، اینک هزینه تجهیز کارگاه که شرح کامل آن طبق دستور العمل آن بر اساس پیوست شماره ۴ فهرست بها می باشد که کپی آن عیناً در زیرمقاله نشان داده می شود، محاسبه می گردد.

با توجّه به اینکه هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه برای مدّت پروژه محاسبه می شود، که امروزه به صورت در صدی از کار منظور می شود، با توجّه به روند پروژه های ما که اکثراً در زمان تعیین شده اولیّه به اتمام نمی رسند، این طرز منظور کردن اشتباه می باشد، چون در زمان قرارداد هزینه های بالاسری هزینه شده و تمام می شوند، حتّی زمانیکه پروژه فعّال نباشد و یا کم فعّالیّت کند هزینه بالاسری به صورت مستمر هزینه می گردد، بعد از پایان مدّت قرارداد این هزینه ها عیناً انجام می شوند بدون اینکه در جائی دیده شوند، لذا نوع محاسبه آنها در صورت وضعیّت ها بایستی به صورت روز شمار و بر اساس هزینه های واقعی محاسبه و منظور گردد. در ضمن همینطور که بار ها مطرح گردیده پیمانکار هیچگونه هزینه ای را نباید از کیسه خودش خرج نماید.

باید توجّه کرد که شرح دستورالعمل تجهیز کارگاه به صورت کلّی مطرح گردیده است، ولی برای هر پروژه به نسبت آن پروژه و بر اساس شرح روش اجرای آن، تجهیز کارگاه تعریف شده و بر اساس آن محاسبه می شود، در محاسبه تجهیز کارگاه باید دقّت نمود که کلیّه تجهیزات در این قسمت محاسبه شود، و نبایستی چیزی از قلم بیافتد.

طرز محاسبه هزینه تجهیز کارگاه:

هزینه تجهیز کارگاه قائدتاً بایستی در دو بخش توسّط مهندسین مشاور تنظیم گردد،

۱ – تهیّه ساختمان ها و مواردی که ثابت و به نوعی کامل می باشد، از قبیل ساختمان ها و دستگاه های مربوطه که در مدّت پیمان مورد نیاز هست.

تهیه قیمت ساختمان ها یا براساس متر مربّع زیر بنا و یا بر اساس متره بر آورد محاسبه می شود.

۲ – تجهیزات و لوازم مورد نیاز که در زمان اجرای پروژه به صورت مستمر در پروژه مورد استفاده قرار میگیرد، که قیمت اینها بر اساس نرخ روز محاسبه می گردد .

بهترین حالت برای محاسبه وپرداخت هزینه تجهیز کارگاه در زمان اجرا در صورت اجرای هر کدام از مواردفوق قیمت آنها محاسبه شده و در صورت وضعیّت ها منظور گردد.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد گام 105، تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( 5 ).
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 107. تکمیل قیمت گذاری یک پروژه.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *