شرایط عمومی پیمان وهزینه بالا سری

هزینه های بالاسری عبارت است از هزینه هائی که امکان منظور کردن آنها درقیمت عملیات انجام شده مقدور نمی باشد. یعنی در آنالیز قیمتها منظور کردن آن قیمت ها مقدور نمی باشد از قبیل حقوق رئیس کارگاه و کلیه پرسنل اداری و سایر هزینه هائی که در پیوست شماره ۳ فهرست بهابه صورت مشروح آورده شده است.

هزینه بالا سری هر پروژه در زمان تعیین قیمت برای اجرای آن با توجه به کلیّه عملیّات و محل و مدّت پیمان محاسبه و به صورت ضریب درقیمت قرارداد منظور می گردد. که این ضریب تابع مدّت پیمان می باشد، نه تابع کارکرد.(قائدتاً بایستی درصورت وضعیّت های موّقت ضریب بالا سری جداگانه وبدون در نظر گرفتن مقدار کارکرد وبه نسبت گذشت زمان پروژه محاسبه شده ودرصورت وضعیّت منظور گردد یعنی مبلغ کلّ هزینه بالاسری محاسبه شده وبه مدّت پیمان تقسیم شده وبه زمان اجراشده پروژه ضرب گردد .که این روش محاسبه معمول نبوده وقاعدتاً پذیرفته نمی شود.)

درصورتیکه مدت پیمان به درازا بکشد و در زمان تعیین شده به اتمام نرسد پیمانکار مجبور است هزینه های بالاسری را از حساب خود تأمین نماید.برای اینکه هزینه بالاسری درزمان تعیین قیمت برای پروژزه فقط برای زمان قراردادقابل محاسبه می باشد ، وقتی که مدّت پیمان به اتمام رسید بایستی برای هزینه های بالاسری تعریف جداگانه ای انجام پذیرفته و توسّط کارفرما پرداخت گردد ویااینکه پیمانکار آن هزینه هارا خود شخصاً تقبّل نماید .

شرایط عمومی پیمان درمادّه ۴۶ بند الف ردیف ۵ و ۶ درمورد تخلّف پیمانکار دراجرای به موقع پروژه، دست کارفرما را باز گذاشته است، به طوریکه اگر پیمانکار حتّی در یکی از فعالیت ها هم قصور داشته باشد، میتواند قرارداد را فسخ نماید .درصورت عدم فسخ پیمان هم درحالتی که پروژه بموقع به اتمام نرسد براساس جریمه تأخیر تعیین شده در قرارداد مبلغ آنرا دریافت مینماید .

درصورتیکه اگر پیمانکار در تأخیرات پیش آمده تقصیری نداشته باشد تکلیف ضرر و زیان وارده به پیمانکار مشخص نشده است.

بنابراین باید تمام تلاش را بکار برد تا پروژه در زمان تعیین شده به اتمام برسد. ودرصورت پیش آمدن تأخیرات اجباری و غیرمترقّبه حتماً بایستی آن موارد را در زمان خود صورتجلسه نموده وبه تصویب کارفرما برسانند تادر آخر پروژه درمحاسبه تأخیرات مجاز به اشکال برخورد نکنند .

متره برآورد : تعدیل قطعی وطرز تهیّه آن
متره برآورد : تعیین قیمت جدید
Facebooktwitterlinkedinmail

  10 comments for “شرایط عمومی پیمان وهزینه بالا سری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *