طرز تهّیه آنالیز بها (بخش ۵) گام ۵۷ آموزش گام به گام متره بر آورد.

طرز تهیّه آنالیز بها (۲)

در گام ۵۳ آموزش گام به گام متره بر آورد، برای تهیّه آنالیز بهای آجرکاری ۳۵ سانتیمتر به بالا، طرز محاسبه مقدار آجر و ملات و آب  را مطرح کردیم، و محاسبه تعداد آجرهای مورد نیاز و مقدار ملات و آب مورد نیاز هم مطرح شد ولی در باره سیمان، شن و ماسه و آب مورد نیاز آنها، گفته شد؛ که آنها در آیتم های خود شان محاسبه میشوند.

باید توجّه داشت که در این مقاله منظور ما تهّیه آنالیز بهای آجر کاری نیست بلکه منظور آشنایی به طرز تهیّه آنالیز بها می باشد. با توجّه به اینکه آنالیز بهای اکثر آیتم ها توسط سازمان برنامه در سایت گذاشته شده و موجود می باشد، لذا نیازی به تهیّه کامل آنالیز بها نیست.  منظور فقط آشنایی به تهیّه آن می باشد و دقّت و توجّه به آن.

در تهیّه آنالیز بها همانطور که قبلاً هم یاد آور شدیم موارد زیر بایستی محاسبه شوند:

۱ – مصالح مورد نیاز که مقدار آنها: (در آجرکاری): آجر، شن و ماسه، سیمان و آب می باشد.

۲ – نیروی کار لازمه اعم از نیروی انسانی یا نیروی مکانیکی: (در آجرکاری): بنّا، شاگرد بنّا، کارگر، سربنّا و سرکارگر می باشد.

تبصر ه ۱ -در تهیّه آنالیز بها؛ باید توجّه کرد که نیرو های دیگری هم برای اجرای یک پروژه مورد نیاز می باشد که هزینه آنها را نمی توان مستقیماً در آنالیز خود فعالیّت به حساب آورد. مثل حقوق مدیر پروژه، رئیس کارگاه، نیروی های دفتر فنّی، نیرو های امور مالی، تدارکات، انبار داری و غیره می باشد، که به طور طبیعی این هزینه ها و سایر هزینه های مشابه آنها که در هزینه های بالاسری؛ (به شرح پیوست شماره ۳ فهرست بها،) شرح داده شده است جداگانه برای مدّت کل پروژه محاسبه کرده، و به صورت ضریب در صورت وضعیّت منظور می نمایند.

۳ – لوازم مورد نیاز:( در آجرکاری) :شمشه، تراز، شاغول، ماله، کمچه، تیشه، ریسمان کار، فورغون (چرخ دستی)، زنبه، بیل، تخته زیر پایی، بشکه خالی یا خرک، شابلون برای یکنواختی درزها و چوب نشان ( برای بستن ریسمان کار در ابتدا و انتهای کار در موارد مورد نیاز)

۴ – بر آورد هزینه موارد فوق:

۱- ۴ – قیمت ردیف ۱؛ یعنی مصالح پس از محاسبه مقدار مصرف آنها در یک متر مکعب از طریق کسب قیمت از کارخانجات مربوطه یا بورس و یا بازار، قیمت گذاری می شود.

۲ -۴ – قیمت ردیف ۲؛ نیروی کار هم پس از تعیین مقدار ساعت آنها برای اجرای یک متر مکعب آجر کاری بر حسب دستمزد متداول روز قیمت گذاری می شود.

برای مشخص کرن مقدار ساعت کار نیرو ها یا بر حسب تجربه تعیین می شود و یا از آنالیزبها های موجود می توان استفاده کرد .

۳ – ۴ – در مورد قیمت ردیف ۳؛ در جامعه کاری کاری ما اکثراً لوازم معمول بنّائی از قبیل شمشه، تراز، ریسمان کار، شاغول، ماله، کمچه و شابلون ضخامت ملات را خود استادکارها به همراه دارند لذا قیمت آنها در اجرت استاد بنّا دیده میشود. ولی قیمت فورغون، زنبه،بیل، تخته زیر پایی، خرک یا بشکه خالی و امثال اینها؛ با در نظر گرفتن قیمت آنها و اینکه چند در صد قیمت آنها در یک متر مکعب آجر کاری مصرف می شود، تعیین می شود.(یعنی باید در نظر گرفت که باهر کدام از اینها چند متر مکعب آجرکاری می توان انجام داد).

تبصره ۲ – تهیّه داربست برای آجرکاری در ارتفاع بایستی  قیمت جداگانه ای داشته باشد.

تبصره ۳ – اگرلازم باشد که از دستگاه بالا بر مکانیکی استفاده شود، هزینه آنهم بایستی جداگانه منظور گردد، مانند ضریب طبقات یا به فرم دیگر. (ادامه دارد)

 

 

هزینه بالاسری(بخش 5 ): گام 56 آموزش گام به گام متره برآورد
آنالیز بها (بخش 6)، گام 58 آموزش گام به گام متره و برآورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  8 comments for “طرز تهّیه آنالیز بها (بخش ۵) گام ۵۷ آموزش گام به گام متره بر آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *