آموزش گام به گام متره برآورد گام۲۸، قالب بندی شناژ.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

قالب بندی شناژ؛

بتن شناژها در گام قبلی محاسبه شد و در این گام قالب بندی را حساب می کنیم و به همین منظور باز هم اوّل مقدّمه فصل را بررسی می نماییم:

قالب بندی در فهرست بهای ابنیه: در فصل پنجم قالب بندی چوبی و در فصل ششم  قالب بندی فلزی مطرح شده است، که لازم است مقدمه هر دو فصل به دقّت خوانده شود. مطلب قابل توجّهی که بایستی دقّت بیشتری بشود ردیف ۲۴ در فصل پنجم و ردیف ۱۹ در فصل ششم میباشد که به شرح زیر است.

در صورتی که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قائم، دال سقف و تیر، بیش از ده متر (مندرج در ردیف های این فصل ) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر ده متر، سه در صد به بهای ردیف های  مربوطه اضافه می شود. به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اوّل، مازاد بر ده متر سه در صد، برای متر دوّم، شش درصد، برای متر سوّم نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر تا بیست متر  عمل می شود.

مثال: چنانچه ارتفاع ستون ۱۸/۴۰ متر باشد، اضافه بها مازاد برده متر به این ترتیب محاسبه می شود:

۰/۲۵۲=(۰/۰۳)*۱۸/۴۰-۱۰)

لذا ۲۵/۲ در صد به بهای ردیف مربوطه و برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا ارتفاع ۱۸/۴۰ متر پرداخت می گردد.

باید توجّه کرد که در آیتم های فصل بابت این اضافه بها ردیف خاصّی در نظر گرفته نشده است و بایستی در موقع نوشتن متره به این موضوع توجّه کرد.

در محاسبه قالب بندی محاسبه متره قالب بندی با این فهرست بها باید توجّه کرد که قالب بندی در ارتفاع های مختلف فقط با یک آیتم محاسبه می گردد. یعنی اگر ارتفاع دیوار ۸ متر بوده باشد، کل سطح دیوار با آیتم ۰۶۰۲۰۴ منظور  میگردد.

در سال های قبل بهای قالب بندی در فهرست بها ها تا ارتفاع ۳/۵ متر، یک آیتم داشت و به بالاتر از ۳/۵ متر اضافه بها به ازای هر متر پرداخت می شد. ولی در سال های اخیر نوع پرداخت تغییر کرد و به روش فعلی پرداخت میگردد. در سال های اول که این روش معمول شد اکثراً مترور ها به اشتباه دیوار های بیش از سه متر و نیم را تقسیم می کردند و از آیتم های مختلفی استفاده می کردند و برای ارتفاع های مختلف آیتم جداگانه ای در نظر می گرفتند در صورتی که چنین کاری با توجه به متن توضیح هر آیتم اشتباه است زیرا در شرح هر آیتم کل دیوار مطرح شده است نه از یک ارتفاع تا ارتفاع دیگر.

در این رابطه خاطره ای دارم که تعریف آن خالی از لطف نیست. با تشکیلاتی همکاری می کردم که یک پل بتنی رو گذر را در شهرستانی اجرا می کردند. از من خواستند که از آن پروژه باز دید به عمل آورم. من پروژه را دیدم و طبق روش خودم صورت وضعیّت های تهیّه شده را نیز بررسی کردم. در بررسی صورت وضعیت متوجّه شدم که محاسبه قالب بندی را به ترتیب تا ارتفاع ۳/۵ متر از آیتم ۰۶۰۲۰۱ و از ارتفاع ۳/۵ متر تا ارتفاع ۵/۵ متر را با آیتم ۰۶۰۲۰۲ و به همین ترتیب تا آخر در صورت وضعیت منظور کرده اند. پروژه نیز نزدیک به انتها بود. با توجّه به سطح زیاد قالب بندی اختلاف قیمت این دو روش محاسبه، رقم زیادی می شد. و چون دستگاه نظارت و کارفرما با روش محاسبه شده ی اشتباه، پول صورت وضعیّت را پرداخت کرده بودند به راحتی زیر بار پرداخت با روش درست نمیرفتند. زمان زیادی تلاش کردیم تا بتوانیم آن هارا قانع کنیم که مترور اشتباه کرده  و باید روش صحیح آن محاسبه شود.

این موارد که عنوان شد هیچ کدام در نقشه ای که ما متره می کنیم مطرح نیست ولی آگاهی به آنها ضروری می باشد.

تنها موردی که در نقشه ما مطرح میباشد بتن نمای شناژهای قائم می باشد که هیچ گونه اضافه بهایی برای آن در نظر گرفته نشده و آن هم به این دلیل است که بتن با قالب فلّزی بایستی کاملاً صاف در بیاید و نیازی به کار اضافه نمی باشد. تنها اضافه بهایی که می توان برایش در نظر گرفت اضافه بها برای جدار های خارجی می باشد. آیتم ۰۶۰۸۰۱ میباشد.

در متره نقشه ما آیتم ۰۶۰۳۰۱ برای شناژهلی قائم و آیتم ۰۶۰۶۰۱ برای شناژ زیر سقف و روی دیوار و آِیتم ۰۶۰۸۰۱ برای جدار خارجی منظور میگردد.

قالب بندی- آموزش گام به گام متره برآورد گام28

آموزش گام به گام متره برآورد گام 27، بتن 2.
آموزش گام به گام متره برآورد گام 29، نماسازی آجری و طرز متره کردن آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

  33 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد گام۲۸، قالب بندی شناژ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *