متره برآورد : تعدیل قطعی وطرز تهیّه آن

در اکثر پروژه ها به تعدیل قطعی و تهیّه آن توجّهی نمی شود در صورتیکه تهیّه آن کاملاً ضروری می باشد. به خصوص اگر صورت وضعیّت قطعی مثبت بوده باشد که در این صورت حتماً تعدیل آن بایستی تهیّه شود. ولی محاسبه تعدیل صورت وضعیّت قطعی به معنای تهیّه تعدیل قطعی نمی باشد. بلکه تعدیل قطعی عین صورت وضعیّت قطعی بایستی از ابتدای پروژه و از اوّلین صورت وضعیت موقّت تا صورت وضعیّت قطعی نوشته شود .

در محاسبه تعدیل قطعی بهترین حالت این است که تعدیل کلیّه صورت وضعیّت های موقّت بدون حذف حتّی یکی از آنها منظور گردد .

در نوشتن تعدیل ها قاعدتاً تاریخ تصویب صورت وضعیّت توسّط کارفرما (طبق مادّه ۳۷ شرایط عمومی پیمان ردیف ب ) منظور می گردد.

در محاسبه تعدیل قطعی ضریب اعمالی به جای ۹۵درصد ، ۱۰۰درصد اعمال می گردد، به همین دلیل اگر تعدیل قطعی کلّیه صورت وضعیّت ها نوشته نشود عملاً پیمانکار پنج در صد  تعدیل ها را ازدست می دهد.

در ضمن ممکن است بعضی صورت وضعیّت ها با شاخص علی الحساب محاسبه شده باشد وضریب قطعی را اعمال نکرده باشند، در این حالت هم اگر تعدیل قطعی تهیّه نشود آن مقادیر نیز منظور نمی گردد، همینطور اگر اشتباهاتی هم در تهیّه تعدیل های موقّت روی داده باشد با تهیّه تعدیل قطعی آن اشتباهات نیز برطرف می گردد.

برای اینکه بتوان تعدیل قطعی را به راحتی تهیّه نمود بایستی از ابتدای پروژه به فکر این موضوع بوده وپرونده صورت وضعیّت های موقّت را به طور منظّم بایگانی نمود تادرصورت مورد نیاز بودن آنها به هر دلیلی دردسترس بوده باشند البتّه داشتن بایگانی منظّم در دفتر فنّی پروژه یکی از ضروریّات می باشد .وهمین طور داشتن بخشنامه های تعدیل وشاخص های آن ضروری می باشد .

ناگفته نماند درصورتی که پروژه ای یک دفتر فنّی قوی و منسجمی داشته باشد مسلمّاً در طول پروژه صورت وضعیّت های موقّت وتعدیل آن هارا به طور منظّم تنضیم کرده وبه تصویب میرساند وهمچنین مدارک آن هارا نیز آماده نموده ودر یک بایگانی منظّم نگهداری مینماید ودر زمان اتمام پروژه جهت تهیّه صورت وضعیّت قطعی و تعدیل قطعی به اشکالی برخورد نمی کند.

متره برآورد : تهیّه صورت وضعیت قطعی
شرایط عمومی پیمان وهزینه بالا سری
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “متره برآورد : تعدیل قطعی وطرز تهیّه آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *