متره برآورد : تعیین قیمت جدید

در چند مورد نیاز به تعیین قیمت جدید پیدا می کنیم که می باید بنا به وضعیّت پیش آمده قیمت جدید را تعیین نمائیم. یکی در زمان برآورد اولیّه قیمت یک پروژه برای اجرا، دوّم موقعی که یک پروژه ای را اجرا می کنیم و درحین اجرا کار جدیدی پیش می آید که قیمتی در قرارداد و یا فهرست بها برای اجرای آن کار پیش بینی نشده است که در این موارد بایستی قیمت جدید تعیین گردد.

۱- تعیین قیمت جدید در زمان بر آورد اولیّه یک پروژه :در این حالت از طریق مکاتبه و دریافت استعلام قیمت از سازندگان یا فروشندگان آن مورد خاصّ می توانیم قیمت آن را بدست آوریم چون اکثراً کار جدید با تکنولوژی و تولیدات جدیدی می باشد که کلیّه هزینه های آنرا تولید کننده آن دقیقاً میداند و اگر با فروشندگان آن کالا مواجه باشیم قاعدتاً باید فروشنده ها نیز با هزینه های آن آشنا باشند. در غیر این صورت حتماً بایستی با تولید کنندگان تماس حاصل نمائیم و قیمت های مورد نیاز را از آنها دریافت نمائیم. چون هرتولید کننده بخصوص تولید کنندگان اجناس جدید حتماً کلیّه هزینه های اجرای آن مورد را میدانند و باید هم بدانند تا بتوانند جنس یا تکنیک خود را با راهنمائی کامل ارائه دهند. درنتیجه بادریافت آنالیز قیمت ازتولید کنندگان قیمت جدید را تعیین می کنیم.

۲ – ممکن است درحین اجرای پروژه موردی پیش بیاید که آن مورد قیمتی در قرارداد نداشته باشد و جنس یا کالا و تکنولوژی جدیدی هم نباشد. مثل مرمّت قسمتی ازیک بنای قدیمی که در یک پروژه معمولی پیش بیاید. مسلّماً مرمّت هزینه زیادی دارد که با قیمت های موجود در فهرست بها هماهنگی ندارد و هرگز قیمتهای فهرست بها جوابگوی آن نمی باشد. در این حالت بایستی قیمت جدید تعریف شود. و دو وضعیّت پیش می آید. یک اینکه کار انجام شده باشد و ما بخواهیم برای آن قیمت جدید تعیین کنیم که مسلمّاً در این حالت بر اساس هزینه مالی انجام شده آنالیز تهیّه کرده و قیمت گذاری میکنیم. ولی درصورتی که بخواهیم قیمت آن را قبل از اجرا تعیین کنیم در آن حالت با تحقیق و بررسی از استادکارهای کهنه کار و ماهر سیستم اجرا را پرسیده و آنالیز آنرا تنظیم نموده و قیمت گذاری می نمائیم . و اگر لازم باشد که این قیمت به تصویب کار فرما برسد که اکثراً بایستی این کار را کرد، در این حالت لازم است تشریح روش اجرا بر اساس اظهارات استاد کار مربوطه و گرفتن امضا از آن استاد کار و یا انعقاد قرارداد و ارائه آن به کارفرما آنالیز بها و قیمت آن کار را مشخّص نموده و به تصویب کارفرما برسانیم.

۳ – ممکن است تهیّه ونصب کالائی پیش آید که ارائه جنس و حمل و نصب آن با یک تشکیلات باشد که در این حالت با ارائه قرارداد منعقده ویا استعلام رسمی قیمت و ارائه آن به کارفرما قیمت آنرا به تصویب می رسانیم.

 

شرایط عمومی پیمان وهزینه بالا سری
متره برآورد: رسیدگی به صورت وضعیّت
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره برآورد : تعیین قیمت جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *