راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

متره برآورد زیر سازی و روسازی خیابان مشابه متره برآورد راه سازی میباشد .

قاعدتاً بعداز تکمیل زیرسازی جدول بندی اجراشده و بعداً روسازی انجام می گردد، درمواردیکه پی جدول درسطح پائین تر از زیرسازی قرار گیرد در این حالت بایستی پی کنی انجام شود، و متره آن طبق نقشه پی کنی محاسبه گردیده و درآیتم پی کنی بادست منظور گردد. آیتم مربوط به پی کنی باتوجّه به نوع زمین از نظر سختی زمین که حتماً در زمان اجرا بامهندس ناظر مشخّص شده و صورتمجلس می گردد. منظور گردد. مثلاً اگر زمین سخت باشد آیتم ۰۲۰۱۰۳ منظور می شود.

عرض پی کنی طبق دستور دستگاه نظارت اجرا می گردد.که ممکن است به عرض بتن پی بوده باشد  و یا ازهر طرف حدود پانزده سانتیمتر به آن اضافه شود که دراین حالت برای بتن پی جدول قالب بندی هم محاسبه گردیده و با آیتم قالب بندی در پی در صورت وضعیّت منظور می گرد. آیتم ۰۸۰۱۰۱ . بعداً بتن پایه جدول  به متر مکعب حساب می گردد و سپس از آنجائیکه بهترین حالت برای نصب جدول ابتدا اجرای ماهیچه آن با قالب بندی می باشد ( برای در یک خط و مرتب قرار گرفتن جدول). لذا برای اجرای ماهیچه بایستی قالب بندی انجام  شود . در مورد محاسبه بتن ماهیچه ها هم باتوجّه به این که در فهرست بها های امروزی هزینه نصب جدول به متر مکعب منظور می شود لذا بهتراست بتن ماهیچه ها هم به متر مکعب محاسبه شده و در آ یتم جدول منظور شود. وقالب بندی آن دیگر محاسبه نمی شود.  آیتم مربوط به جدول در صورتیکه جدول های کار شده به ابعاد ۳۵*۱۵ سانتیمتر بوده باشد . باتوجّه به سطح مقطع آن ها که بیش از۰٫۰۵ متر مربّع می باشد، از آیتم شماره ۱۳۰۸۰۲ استفاده می گردد.

ناگفته نماند که در فهرست بها های قبلی قیمت راه و باند و ابنیه جدول بندی به متر طول پرداخت می گردید. و حمل خاک های برداشته شده  وبتن وجدول هم طبق تعریف فهرست بها پرداخت می گردید. که این موارد در فهرست بهاهای کنونی نیز قابل پرداخت بوده  و بایستی در متره منظور گردد.

در محاسبه جوی ها باید توجّه کرد که شیب بندی کف آن نیز بایستی محاسبه گردیده و در آیتم اندود ها منظورشود، آیتم ۰۷۰۱۰۴ و لیسه ای کردن سطح آن نیز منظور گردد، واز آیتم ۱۸۰۳۱۷ فهرست بهای ابنیه استفاده شود. البتّه در صورتی که در فهرست بهای باند و راه برای این آیتم بهایی درنظر گرفته نشده باشد مثل فهرست بهای باند وراه سال ۱۳۸۴ .

شهر آرزوها
تعدیل وروش تهیّه آن
Facebooktwitterlinkedinmail

  11 comments for “راه سازی و شهر سازی – متره برآورد جدول بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *