متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت

درخصوص خاکبرداری وخاکریزی، موارد متفاوتی که در مورد پروفیل ها پیش می آید که به ترتیب زیر می باشند :

۱- درصورتیکه یک منطقه فقط خاکبرداری ویا فقط خاکریزی باشد.
در این صورت پروفیل های تهیه شده یکسان می باشد که حجم عملیات خاکی طبق روش مطرح شده درمقاله محاسبه پروفیل های عرضی و حجم عمیلات خاکی محاسبه می گردد.مانند کروکی ۱

محاسبه حمل خاکبرداری و خاکریزی

۲- ممکن است دریک منطقه حالت زمین طبیعی تغییر پیدا کند و از خاکبرداری تبدیل به خاکریزی گردد یعنی یکی از پروفیل ها خاکبرداری ویکی دیگر خاکریزی باشد. در این صورت بایستی نقطه عطف یعنی محل تغییرخاکریزی به خاکبرداریرا مشخص کرده وفاصله آن نقطه تا پروفیل خاکبرداری وخاکریزیراحساب کرده وبعداً حجم آنهاراحساب کرد. برای حساب کردن آن :

  1. اول سطح دو پروفیل را محاسبه می کنیم بعداً این دو سطح را باهم جمع می کنیم (مجموع دوسطح).
  2. سپس سطح پروفیل خاکبرداریرابه طول فاصله دو پروفیل ضرب کرده وحاصل را به (مجموع دوسطح ) تقسیم میکنیم در نتیجه فاصله نقطه عطف تا خاکبرداری به دست می آید .
  3. بعداًسطح خاکبرداریراضربدر فاصله نقطه عطف تا پروفیل خاکبرداری کرده وبه دو تقسیم می کنیم درنتیجه حجم خاکبرداری به دست می آید.

محاسبه حجم خاکریزی هم مشابه محاسبه حجم خاکبرداری می باشد . مانند کروکی ۲

محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی - کروکی ۲۳- حالت دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که یکی از پروفیل ها یک قسمتش خاکبرداری باشد وقسمت دیگرش خاکریزی وپروفیل بعدی فقط خاکبرداری باشد دراین حالت خاکبرداری ها مشابه ردیف ۱ باهم محاسبه می شوند و قسمت خاکریزی هم با سطح خاکبرداری مقابل مشابه ردیف ۲ محاسبه می گردد . مانند کروکی ۳

محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی - کروکی ۳
۴- ممکن است هردو پروفیل یک قسمتش خاکبرداری وقسمت دیگرش خاکریزی باشد در این حالت قسمت های خاکبرداری باهم وقسمت خاریزی ها مانند ردیف ۱ محاسبه می شود . مانند کروکی ۴

محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی - کروکی ۴

۵-  امکان دارد هردو پروفیل مانند ردیف ۴ باشند ولی خاکریزی وخاکبرداری در جهت مخالف قراربگیرند . با اینکه این حالت خیلی به ندرت پیش می آید دراین صورت ولی در صورت پیش آمدن سطح خاکبرداری باسطح خاکریزی پروفیل مقابل مانند ردیف ۲ محاسبه می شود . همین طور سطح خاکریزی را باسطح خاکبرداری طرف مقابل محاسبه می نمایند . مانند کروکی ۵

محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی - کروکی ۵

متره بر آورد راه سازی - محاسبه ایجاد پروفیل (پروفیل سازی)
متره بر آورد راه سازی – محاسبه خاک جا نشین وخاک جایگزین
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم خاکبرداری وخاکریزی درحالات متفاوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *