متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم عملیات خاکی

به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی در متره برآورده راه سازی، پس از اینکه سطح پروفیل ها محاسبه شد آنهارا در جدول محاسبات عملیّات خاکی در ستون سطح ها وارد کرده فاصله بین پروفیل ها هم در ستون خود نوشته میشود، بعداً سطح متوسط هردو پروفیل محاسبه شده و در مقابل رقم فاصله دوپروفیل در ستون خود وارد میشود وبا ضرب سطح متوسط در فاصله بین دو پروفیل حجم بین دو پروفیل به دست می آید که این رقم در ستون حجم نوشته میشود واز جمع کل ارقام به دست آمده حجم ها حجم کلی به دست می اید. باید توجه کرد که سطح خاکبرداری ها درستون خاکبرداری وسطح خاکریزی ها در ستون خاکریزی ها وارد شود.

جدول عملیات خاکی:

کیلومتر شماره نیم رخ فاصله نیم رخ ها (متر) خاکریزی خاکبرداری ملاحظات
سطح (متر مربع) سطح متوسط (متر مربع) حجم (متر مکعب) سطح (متر مربع) سطح متوسط (متر مربع) حجم (متر مکعب)
جمع جمع
حجم خاکریزی حجم خاکریزی نقل به صفحه
تا آخر تا آخر
متره برآورد راه سازی - محاسبه پروفیل های عرضی
متره برآورد راه سازی- محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب،تسطیح وکوبیدن وایجاد پروفیل
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره برآورد راه سازی – محاسبه حجم عملیات خاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *