متره برآورد راه سازی – محاسبه حمل

موضوع حمل در راهسازی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است چون اکثر فعالیّت ها با حمل سروکار دارد از قبیل :

 • خاکبرداری که بسته به نوع خاک برداشته شده محل حمل آن تعیین می گردد مثل :
  • خاک رس وخاک نباتی به محل دپو که توسط دستگاه نظارت تعیین می شود :برای استفاده بهینه .
  • شن وماسه مرغوب به محل بچینگ یا کارخانه آسفالت ویا محل دپو برای استفاده در بیس وساب بیس.
  • خاکبرداری در سنگ به محل سنگ شکن یامحل خاکریزی های عمیق ویا محل دپو بسته به نوع سنگ ها چون ممکن است سنگ ها از نوع سنگ های کانی با ارزش ویاسنگ های تزئینی بوده باشند.
  • خاک های معمولی برای خاکریزی ها ویامحل دپو.
 • حمل خاک برای خاکریزی ها از محل خاکبرداری ها ویا از محل معدن .
 • حمل مصالح بیس وساب بیس ازمحل دپو یاازمعادن تعیین شده.
 • حمل مصالح بتن وآسفالت از محل سنگ شکن یا ازمعادن تعیین شده.
 • حمل بتن ازمحل بچینگ به محل اجرا .
 • حمل آسفالت ازکارخانه آسفالت به محل اجرا.
 • حمل سیمان از کاخانجات سیمان بااضافه کردن شش درصد به وزن آن طبق تعریف فصل بیستم حمل ونقل فهرست بها وجدول مربوطه محاسبه می گردد.(مازاد بر۳۰ کیلومتر)
 • حمل آهن یامیل گرد ازمحل های خریداری شده با اضافه پنج درصد محاسبه می شود .(مازاد بر۳۰ کیلومتر)
 • حمل قیر از پالایشگاه با اضافه پنج درصد منظور میگردد.(مازاد بر۳۰کیلومتر)
 • حمل آب برای خاکریزی هابراساس مقدمه فصل سوم فهرست بها ردیف۱۶برای فاصله بیش از یک کیلومتربه ترتیب زیر محاسبه میشود:
  • برای خاکریزی معادل صدلیتربرای هر یک مترمکعب خاک ، برای خاکریزی سنگی سی لیتر، برای ماسه بادی مرطوب دویست لیتر، برای ماسه بادی خشگ معادل چهارصد لیتر وبرای کوبین بستر برای هرمتر مربع معادل پانزده در صد مترمکعب محاسبه می شود (مازاد بریک کیلومتر)
  • حمل آب برای بتن معادل پانصد لیتر برای هر متر مکعب بتن که فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر محاسبه میشود.(مازاد بریک کیلومتر)
 • حمل مصالح بین شهری طبق جدول فصل بیستم فهرست بها وبرای مازادبرسی کیلومتر محاسبه میشود .
 • حمل سایرموارد ازقبیل تیرهای بتنی برای پل ها ولوله های فلزی برای چاه های شمع ریزی وغیره برطبق آیتم های فهرست بها محاسبه می گردد.

به طور کلّی درموقع نوشتن متره توجّه و دقّت کامل به ردیف ها ومقدمّه هرفصل فهرست بها فوق العاده مهّم وضروری می باشد.
ضمناً مسیر حمل نیزبایستی مشخص شود که چقدر آن خاکی وچه مقدار آن آسفالته می باشد و بر اساس آن محاسبه نمود.

نمونه کروکی صورتجلسه حمل مصالح خاکی

متره بر آورد راه سازی – محاسبه خاک جا نشین وخاک جایگزین
متره برآورد راه سازی- حمل سنگ
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “متره برآورد راه سازی – محاسبه حمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *